Top

Retragere asociat. Refuz abuziv al unui asociat de a aproba retragerea altuia. Acţiune în constatare.

În cadrul societăţii comerciale cu răspundere limitată, luarea deciziei de modificare a actului constitutiv, privind constatarea cesiunii părţilor sociale şi a retragerii din societate a unui asociat, poate fi paralizată de atitudinea altui asociat, printr-un vot negativ.

Manifestarea abuzivă a acestui drept, caracterizată prin retragerea votului pozitiv dat iniţial modificărilor actelor constitutive şi condiţionarea lui de satisfacerea unui interes personal, urmează însă a fi sancţionată în justiţie, prin complinirea acordului de voinţă al asociatului de rea-credinţă.

Reclamanta ID a solicitat, în contradictoriu cu S.C. HS S.R.L., pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti prin care să se constate că asociatul NLN s-a retras din societate şi a cesionat părţile sale sociale, reclamantei.

S-a solicitat, totodată, comunicarea hotărârii Oficiului Registrului Comerţului Constanţa, pentru efectuarea menţiunilor necesare.

În considerente s-a arătat că reclamanta deţine 19% din capitalul social al societăţii.

La data de 18.10.2002 a intervenit cesiunea părţilor sociale ale asociatei NLN către reclamantă, cu consecinţa retragerii din societate. La 16.11.2002 aceste operaţiuni au fost supuse votului asociaţilor, însă unul dintre ei, după ce iniţial a fost de acord cu retragerea asociatei, a revenit asupra votului şi l-a condiţionat de admiterea de către adunarea generală a propriei retrageri din societate, cu cesionarea părţilor sale sociale către un terţ.

Această propunere a fost respinsă, astfel că asociatul SP a comunicat că nu va participa la încheierea în formă autentică a actului adiţional privind modificările intervenite.

Aspectele menţionate rezultă din cuprinsul procesului-verbal al şedinţei A.G.A. a S.C. HS S.R.L., din data de 16.11.2002.

Conform art. 197 alin.1 din Legea nr. 31/1990 republicată, părţile sociale pot fi transmise între asociaţi. Art. 198 alin. 2 din lege prevede că transmiterea are efect faţă de terţi numai din momentul înscrierii în registrul comerţului.

Textul art. 199 alin.1 statuează asupra faptului că actul constitutiv poate fi modificat de către asociaţi, cu respectarea condiţiilor de fond şi de formă prevăzute pentru încheierea lui, iar art. 187 alin. 2 stabileşte că pentru hotărârile având ca obiect modificarea actului constitutiv este necesar votul tuturor asociaţilor, în afară de cazul când legea sau actul constitutiv prevede altfel.

În speţă, luarea deciziei de modificare a actului constitutiv, în sensul constatării cesiunii părţilor sociale şi al retragerii din societate a unui asociat, a fost paralizată de atitudinea asociatului SP, care şi-a retras votul pozitiv dat iniţial, condiţionându-l de satisfacerea unui interes propriu.

În societatea de persoane, încrederea reciprocă este premisa conlucrării, pentru îndeplinirea obiectivelor sociale.

Literatura juridică a admis că împotrivirea unui asociat la modificarea actului constitutiv, în condiţiile în care pentru aprobarea modificărilor operează regula unanimităţii în luarea deciziilor, poate fi chiar motiv temeinic de excludere, care urmează a fi apreciat în raport de temeiurile opoziţiei sale şi de buna sa credinţă în exercitarea drepturilor. Totodată, instanţa va putea, într-un asemenea caz, să suplinească voinţa asociatului, printr-o hotărâre judecătorească.

În speţă se va reţine că modificarea supusă votului adunării generale, privind cesionarea părţilor sociale către un alt asociat şi retragerea din societate a cedentului, nu contravine legii sau actului constitutiv, iar asociatul opozant nu a invocat încălcarea unui drept personal sau un prejudiciu adus patrimoniului societar.

Întrucât în cauză dreptul de vot al asociatului în adunarea generală a fost în mod cert exercitat în mod abuziv, prin condiţionarea exprimării unui vot pozitiv de aprobarea cooptării în societate a unui terţ, acţiunea urmează a fi admisă astfel cum a fost formulată.

Hotărârea urmează a fi comunicată Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa, pentru efectuarea menţiunilor corespunzătoare.

(sentinţa civilă nr. 8671 COM/ 12.12.2002, irevocabilă prin nerecurare)

Etichete: