Top

Retragere asociat. Refuz abuziv al unui asociat de a aproba retragerea altuia. Acţiune în constatare.

În cadrul societăţii comerciale cu răspundere limitată, luarea deciziei de modificare a actului constitutiv, privind constatarea cesiunii părţilor sociale şi a retragerii din societate a unui asociat, poate fi paralizată de atitudinea altui asociat, printr-un vot negativ.

Manifestarea abuzivă a acestui drept, caracterizată prin retragerea votului pozitiv dat iniţial modificărilor actelor constitutive şi condiţionarea lui de satisfacerea unui interes personal, urmează însă a fi sancţionată în justiţie, prin complinirea acordului de voinţă al asociatului de rea-credinţă.

Reclamanta ID a solicitat, în contradictoriu cu S.C. HS S.R.L., pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti prin care să se constate că asociatul NLN s-a retras din societate şi a cesionat părţile sale sociale, reclamantei.

S-a solicitat, totodată, comunicarea hotărârii Oficiului Registrului Comerţului Constanţa, pentru efectuarea menţiunilor necesare.

În considerente s-a arătat că reclamanta deţine 19% din capitalul social al societăţii.

La data de 18.10.2002 a intervenit cesiunea părţilor sociale ale asociatei NLN către reclamantă, cu consecinţa retragerii din societate. La 16.11.2002 aceste operaţiuni au fost supuse votului asociaţilor, însă unul dintre ei, după ce iniţial a fost de acord cu retragerea asociatei, a revenit asupra votului şi l-a condiţionat de admiterea de către adunarea generală a propriei retrageri din societate, cu cesionarea părţilor sale sociale către un terţ.

Această propunere a fost respinsă, astfel că asociatul SP a comunicat că nu va participa la încheierea în formă autentică a actului adiţional privind modificările intervenite.

Aspectele menţionate rezultă din cuprinsul procesului-verbal al şedinţei A.G.A. a S.C. HS S.R.L., din data de 16.11.2002.

Conform art. 197 alin.1 din Legea nr. 31/1990 republicată, părţile sociale pot fi transmise între asociaţi. Art. 198 alin. 2 din lege prevede că transmiterea are efect faţă de terţi numai din momentul înscrierii în registrul comerţului.

Textul art. 199 alin.1 statuează asupra faptului că actul constitutiv poate fi modificat de către asociaţi, cu respectarea condiţiilor de fond şi de formă prevăzute pentru încheierea lui, iar art. 187 alin. 2 stabileşte că pentru hotărârile având ca obiect modificarea actului constitutiv este necesar votul tuturor asociaţilor, în afară de cazul când legea sau actul constitutiv prevede altfel.

În speţă, luarea deciziei de modificare a actului constitutiv, în sensul constatării cesiunii părţilor sociale şi al retragerii din societate a unui asociat, a fost paralizată de atitudinea asociatului SP, care şi-a retras votul pozitiv dat iniţial, condiţionându-l de satisfacerea unui interes propriu.

În societatea de persoane, încrederea reciprocă este premisa conlucrării, pentru îndeplinirea obiectivelor sociale.

Literatura juridică a admis că împotrivirea unui asociat la modificarea actului constitutiv, în condiţiile în care pentru aprobarea modificărilor operează regula unanimităţii în luarea deciziilor, poate fi chiar motiv temeinic de excludere, care urmează a fi apreciat în raport de temeiurile opoziţiei sale şi de buna sa credinţă în exercitarea drepturilor. Totodată, instanţa va putea, într-un asemenea caz, să suplinească voinţa asociatului, printr-o hotărâre judecătorească.

În speţă se va reţine că modificarea supusă votului adunării generale, privind cesionarea părţilor sociale către un alt asociat şi retragerea din societate a cedentului, nu contravine legii sau actului constitutiv, iar asociatul opozant nu a invocat încălcarea unui drept personal sau un prejudiciu adus patrimoniului societar.

Întrucât în cauză dreptul de vot al asociatului în adunarea generală a fost în mod cert exercitat în mod abuziv, prin condiţionarea exprimării unui vot pozitiv de aprobarea cooptării în societate a unui terţ, acţiunea urmează a fi admisă astfel cum a fost formulată.

Hotărârea urmează a fi comunicată Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa, pentru efectuarea menţiunilor corespunzătoare.

(sentinţa civilă nr. 8671 COM/ 12.12.2002, irevocabilă prin nerecurare)

Etichete:

Retragere asociat. Inexistenţa unei clauze de continuare a societăţii cu asociat unic.

Conform dispoziţiilor art. 224 din Legea nr. 31/ 1990 republicată, societatea cu răspundere limitată se dizolvă şi în situaţia în care numărul asociaţilor se reduce la unul, cu excepţia cazului în care prin actul constitutiv există clauză de continuare cu moştenitorii sau când asociatul rămas hotărăşte continuarea existenţei societăţii, sub forma societăţii cu răspundere limitată cu asociat unic.

Reclamanţii RP şi BM au chemat în judecată pe pârâţii AV şi S.C. U S.R.L. Constanţa, solicitând instanţei ca prin hotărârea pe care o va pronunţa să constate retragerea lor din societatea amintită şi să dispună înscrierea acestei menţiuni la Registrul Comerţului.

În motivare s-a arătat că societatea a fost constituită de reclamanţi, împreună cu pârâtul AV, persoana juridică fiind înmatriculată în anul 1998. Potrivit art. 12 alin. 1 din actul constitutiv, oricare asociat se poate retrage din societate, anunţându-şi în scris intenţia cu cel puţin o lună înainte de încheierea anului fiscal. În alin. 2 se prevede posibilitatea celorlalţi asociaţi de a înceta asocierea în mod voluntar sau de a cumpăra părţile sociale ale asociatului retras.

În acest sens, reclamanţii au notificat asociatului pârât intenţia de retragere din societate şi au solicitat acestuia să prezinte opţiunea sa, în funcţie de prevederile actului constitutiv.

Cererea reclamanţilor a fost respinsă ca neîntemeiată.

Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa a reţinut că prin retragerea celor doi asociaţi, societatea rămâne cu unul singur, fiind atrasă astfel incidenţa dispoziţiilor art. 224 din Legea nr. 31/ 1990 republicată. Conform acestui text, societatea cu răspundere limitată se dizolvă şi în situaţia în care numărul asociaţilor se reduce la unul, cu excepţia cazului în care prin actul constitutiv există clauză de continuare cu moştenitorii sau când asociatul rămas hotărăşte continuarea existenţei societăţii, sub forma societăţii cu răspundere limitată cu asociat unic.

Aşa fiind, deşi principiul libertăţii de asociere se manifestă atât sub aspectul aderării la un contract de societate, cât şi sub cel al posibilităţii de a se retrage din societatea constituită, cererea reclamanţilor nu poate fi admisă în absenţa unei cereri a asociatului rămas, de a acepta dizolvarea sau continuarea, ca asociat unic.

(sentinţa civilă nr. 8855 COM/ 17.12.2002, irevocabilă conform deciziei civile nr. 557/2003 a Curţii de Apel Constanţa-secţia comercială)

Notă : Un asemenea raţionament limitează exerciţiul dreptului de retragere al oricărui asociat din societate, cu toate că în speţă s-au îndeplinit formalităţile prealabile de notificare de către titularii acţiunii (aspect reţinut de altfel şi de către instanţă). Exprimarea unui ,,acord’’ al asociatului rămas pentru una dintre opţiunile reglementate de lege ar fi condus la o soluţionare amiabilă a chestiunii retragerii, iar nu la sesizarea instanţei, în condiţiile art. 221 alin. 2 din Legea nr. 31/ 1990.

Un argument îl constituie şi faptul că asociatul rămas a fost parte în proces, însă nu a formulat întâmpinare sau apărări. În consecinţă, aşa cum rezultă din conţinutul textului art. 224 din lege, retragerea unui asociat dintr-o societate cu răspundere limitată nu poate fi restricţionată pe considerentul că societatea urmează a fi dizolvată.

Etichete:

Retragere asociat. Societate comercială cu răspundere limitată. Constatare judecătorească.

Cererea de retragere din societate este admisibilă în condiţiile în care unul dintre asociaţi constată că se află în imposibilitate de a participa la activitatea societăţii.

S.C. MM S.R.L. s-a înfiinţat, în temeiul actului constitutiv autentificat sub nr. 2752/ 03.09.1999, având ca asociaţi pe BL şi PG, la capitalul social de 2.000.000 lei cota de participare fiind stabilită în mod egal.

Constituirea societăţii a fost autorizată prin încheiere pronunţată la 08.09.1999 de judecătorul delegat la O.R.C. Constanţa.

Conform art. 221 alin. 1 lit. c din Legea nr. 31/1990 republicată, în absenţa unor prevederi în actul constitutiv sau când nu se realizează acordul unanim, asociatul din societatea cu răspundere limitată se poate retrage, pentru motive temeinice, în baza unei hotărâri a tribunalului.

Părăsirea municipiului Constanţa de asociatul-administrator PG, fără a face cunoscută noua adresă, imposibilitatea desfăşurării vreunei activităţi în absenţa acestuia şi lipsa accesului reclamantului la documentele contabile ale persoanei juridice, sunt motive temeinice, care îndreptăţesc admiterea cererii de retragere din societate.

În virtutea caracterului intuitu personae, societatea cu răspundere limitată se bazează pe încrederea asociaţilor. În speţă, retragerea asociatului reclamant este justificată de imposibilitatea realizării uniunii de interese şi a întrunirii voinţei necesare realizării scopului comun stabilit la data înfiinţării societăţii.

(sentinţa civilă nr. 1351 COM/ 25.05.2001, irevocabilă prin nerecurare)

Etichete:

Retragere asociat

Prin actiunea adresata Tribunalului Suceava – Sectia comerciala, de contencios administrativ si fiscal la data de 05.11.2007, reclamanta T.E. a chemat în judecata pe pârâta SC”V.S.”SRL.– reprezentata prin administrator T. V., solicitând ca prin hotarârea ce se va pronunta sa se dispuna retragerea sa din societatea pârâta, ca asociat si administrator, cu obligarea pârâtei la plata drepturilor banesti ce i se cuvin reclamantei corespunzator cotei de 50 % din patrimoniul societatii pârâte, cota drepturilor patrimoniale ce i se cuvin fiind de 2.500 lei, cu cheltuieli de judecata.

În motivarea actiunii a aratat ca este asociata la societatea pârâta în baza actului aditional la statutul societatii nr. 585 din 18.03.2005, cu 10 parti sociale si un aport la capital de 100 lei, alaturi de T.V., care detine 10 parti sociale si un aport social tot de 100 lei.

A mai aratat ca între ea si asociatul T. V., care a fost sotul sau, au intervenit neîntelegeri grave, care au dus la divort, motiv pentru care nu mai este posibila continuarea activitatii sale ca asociat alaturi de acesta.

Reclamanta a mai aratat ca a încercat rezolvarea retragerii sale din societate cu acordul celuilalt asociat, respectiv a lui T. V., convocând adunarea generala a asociatilor pentru data de 25.10.2007, ora 16 – la sediul societatii, având ca ordine de zi – retragerea sa din societate începând cu data de 25.10.2007, dar asa cum rezulta din procesul verbal, adunarea nu a avut loc datorita neprezentarii asociatului T. V., neputându-se astfel rezolva aceasta situatie conform art. 226 lit. b din Legea nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare.

Deoarece neîntelegerile dintre parti fac imposibila continuarea activitatii la societatea pârâta, pentru realizarea obiectului de activitate al acesteia, reclamanta arata ca a promovat prezenta actiune.

Cu privire la cel de-al doilea capat de cerere, reclamanta precizeaza ca asa cum rezulta din actul aditional nr. 585 din 18.03.2005 la statutul societatii, aportul sau la capitalul social al societatii este de 50 %, corespunzator a 10 parti sociale, motiv pentru care a solicitat obligarea societatii la plata drepturilor ce i se cuvin.

La termenul din 14.01.2008 aparatoarea reclamantei a depus la dosar cerere privind completarea actiunii, în sensul de a se dispune cu privire la structura participarii la capitalul social, în sensul ca partile sociale ale reclamantei sa fie preluate de T. V., care urmeaza a ramâne asociat unic.

Fata de aceasta solicitare, prin încheierea de sedinta din data de 11.02.2008 s-a dispus introducerea în cauza în calitate de pârât a lui T.V. – administrator al SC”V. S.”SRL.

Prin întâmpinarea depusa la dosar, pârâtul T. V. – în calitate de administrator al societatii pârâte SC”V. S.”SRL., a aratat ca nu este de acord cu actiunea promovata, solicitarea reclamantei privind retragerea din societate nefiind justificata.

Analizând actele si lucrarile dosarului, tribunalul considera actiunea întemeiata în parte pentru cele ce urmeaza:

Partile din proces sunt asociati cu drepturi egale la SC”V.S.”SRL. , fiecare cu un aport la capitalul social de 100 lei.

Datorita neîntelegerilor grave aparute între reclamanta T.E. si pârâtul T.V., reclamanta si-a exprimat vointa de a se retrage din societate, convocând în acest sens, la data de 25.10.2007 Adunarea generala a asociatilor.

Acest demers nu s-a materializat însa, întrucât T.V. nu s-a prezentat la convocare.

Conform disp. art. 226 alin. 1 lit. c din Legea nr. 31/1990 republicata: „Asociatul în societatea în nume colectiv, în comandita simpla sau în societatea cu raspundere limitata se poate retrage ……… pentru motive temeinice, în baza unei hotarâri a tribunalului, supusa numai recursului, în termen de 15 zile de la comunicare”.

Din punctul nostru de vedere reclamanta justifica cerinta textului citat, vointa sa de a se retrage din societate fiind dictata de faptul ca a fost casatorita cu pârâtul T.V., iar datorita neîntelegerilor grave dintre acestia a survenit divortul, situatie în raport de care apreciem ca nici continuarea activitatii societatii în calitate de asociati nu poate fi posibila pe viitor.

Asa fiind, instanta va admite cererea si va încuviinta retragerea reclamantei din SC”V.S.”SRL. din calitatea de asociat si implicit din calitatea de administrator.

Totodata reclamanta a solicitat obligarea pârâtilor la plata drepturilor banesti ce i se cuvin corespunzator cotei de 50 % din patrimoniul societatii la data retragerii sale din societate.

Pentru determinarea drepturilor cuvenite asociatului retras în cauza s-a dispus efectuarea unui raport de expertiza contabila care a relevat aspecte precum ar fi:

Valoarea elementelor de activ din patrimoniul societatii SC”V. S.”SRL. – Suceava, calculate în baza ultimei balante de verificare contabila încheiata la 31.12.2007 este de 129.933,56 lei.

Dupa deducerea elementelor de pasiv în valoare de 175.484,01 lei pe care SC”V. S.”SRL. le are la data de 31.12.2007 din totalul elementelor de activ din valoarea totala de 129.933,56 lei, rezultând un activ net cu semnul minus, respectiv -48.550,45 lei, ce corespunde cu pierderea cumulata de la începutul activitatii.

În acest caz nu este posibila stabilirea unei cote de 50 % la beneficii proportional cu aportul la capitalul social al asociatei T.E., deoarece societatea nu a realizat un activ net pozitiv (profit), ci din contra s-a înregistrat la data de 31.12.2007 cu pierdere cumulata de -48.550,45 lei.

Asadar, instanta va respinge acest capat de cerere ca nefondat.

În baza disp. art. 274 Cod procedura civila, instanta va obliga pârâtii sa plateasca reclamantei suma de 39,3 lei cheltuieli de judecata, suma reprezentând contravaloarea taxei judiciare de timbru si a timbrului judiciar corespunzatoare capatului de cerere admis.

Etichete: