Top

Rang de prioritate. Consolidarea în valută a creanţei A.V.A.B. după definitivarea tabelului obligaţiilor.

Prevederile art. 1935 din O.U.G. nr. 51/1998 modificată prin Legea nr. 409/2001, conform cărora dreptul corespunzător creanţei preluate la datoria publică se execută înaintea oricărui alt drept, indiferent de natura acestuia sau de data la care a fost constituit, cu excepţia salariilor sau a altor privilegii legale, nu sunt aplicabile în procedura reorganizării judiciare şi a falimentului.

A.V.A.B. Bucureşti a fost înscrisă pe tabelul obligaţiilor debitoarei S.C. ZAHĂR S.A. Năvodari, cu suma de 11.390.757.704 lei, reprezentând valoarea în monedă naţională a creanţei garantate preluate prin cesiune de la B.A.S.A. – Sucursala Constanţa, de 3.322.858,14 FRF.

Tabelul definitiv al obligaţiilor debitoarei în faliment a fost prezentat la 18.05.2001.

La 26.11.2001, A.V.A.B. îşi majorează creanţa în temeiul art. 181 alin. 2 din O.U.G. nr. 51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor, modificată şi completată prin Legea nr. 409/2001.

Conform acestui text, în vederea valorificării creanţelor preluate de A.V.A.B, la valori cât mai apropiate de valoarea nominală actualizată la zi, debitele în lei şi în alte valute decât dolari SUA la data preluării, se consolidează în dolari SUA, în baza raportului leu/ dolar la acea dată.

Legea conţine, ca norme tranzitorii, dispoziţii referitoare la categoria creanţelor bancare neperformante cărora le sunt aplicabile aceste prevederi, fiind menţionat în art. 21 că noua reglementare nu exclude utilizarea în continuare a acestei metode de valorificare a creanţelor , chiar dacă ea nu a fost încă iniţiată.

Creditoarea A.V.A.B. a susţinut că această creanţă consolidată în dolari SUA este prioritară, acest rang fiind statuat prin prevederile art. 1935 din O.U.G. nr. 51/1998 modificată prin Legea nr. 409/2001, conform cărora dreptul corespunzător creanţei preluate la datoria publică se execută înaintea oricărui alt drept, indiferent de natura acestuia sau de data la care a fost constituit, cu excepţia salariilor sau a altor privilegii legale.

Norma invocată priveşte o ierarhizare a creanţelor executate silit în concurs cu creanţa A.V.A.B., într-o procedură de executare silită directă, fără însă ca aceasta să aibă vreo înrâurire asupra ordinii de prioritate statuate prin art. 106 şi art. 108 din Legea nr. 64/ 1995 republicată.

Ca procedură execuţională specială, metoda reglementată de Legea nr. 409/ 201 de urmărire silită a creanţelor preluate la datoria publică nu poate modifica – în absenţa unor dispoziţii exprese – normele care statuează asupra unei alte materii, cea a procedurii colective.

Dispoziţiile actelor normative trebuie privite, însă, în mod corelat, în sensul că din conţinutul art. 21 al O.U.G. nr. 51/1998 modificată prin Legea nr. 409/2001 rezultă dreptul acestui creditor de a-şi stabili, pe parcursul procedurii prevăzute de Legea nr. 64/ 1995, cuantumul creanţei exprimate în lei ori în alta valută decât dolari SUA, până la momentul închiderii procedurii.

A.V.A.B. nu poate pretinde, însă, pe temeiul acestor dispoziţii, modificarea tabelului definitiv al obligaţiilor debitoarei în faliment, sub aspectul rangului de prioritate al creanţelor şi acordarea unui privilegiu acestei sume actualizate.

În procedura concursuală, caracterul privilegiat al unei creanţe este dat de legea reorganizării judiciare şi a falimentului.

Se va reţine, totodată, ca o creanţă determinată valoric în temeiul unui act normativ intrat în vigoare după întocmirea tabelului definitiv şi ulterior efectuării unor distribuţii parţiale din averea debitoarei, nu poate fi înscrisă decat în temeiul art. 111 din Legea nr. 64/1995.

În cadrul acestei poziţii, A.V.A.B. îşi va păstra pentru diferenţa de valoare rezultată ca urmare a consolidării creanţei, în raport de ceilalţi creditori ale căror creanţe au fost declarate tardiv, rangul de prioritate dat de art. 106 din lege, având posibilitatea să pretindă acoperirea prioritară a creanţei nevalorificate, din sumele rămase de distribuit.

Faţă de aceste considerente, contestaţia lichidatorului va fi admisă, cu consecinţa menţionării diferenţei rezultate din consolidarea creanţei iniţiale – 37.339,49 dolari SUA – pe tabelul definitiv, conform art. 111 din Legea nr. 64/ 1995 republicată.

(sentinţa civilă nr. 3914 COM/ 12.06.2002, irevocabilă prin nerecurare)

Etichete: