Top

Rang de prioritate. Creanţă A.V.A.B. asimilată creanţelor bugetare. ( I )

Valorificarea creanţelor A.V.A.B. faţă de debitorul aflat în procedura reorganizării judiciare şi a falimentului se realizează în cadrul dat de Legea nr. 64/1995, iar operaţiunea de consolidare în dolari SUA a creanţei sale, ca efect al aplicării Legii nr. 409/ 2001, nu face excepţie, în absenţa unei dispoziţii contrare.

Consolidarea în valută a acestei creanţe bugetare nu presupune, însă, modificarea tabelului definitiv al obligaţiilor şi menţionarea întregii creanţe supuse operaţiunii amintite pe rangul de prioritate dat de art. 106 din Legea nr. 64/1995.

Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare Bucureşti a contestat, în procedura falimentului S.C. CONAV J & T SHIPPING S.R.L. Constanţa, înscrierea creanţei sale pe tabelul obligaţiilor, solicitând judecătorului sindic refacerea acestui act şi menţionarea sumei de 2.771.437 dolari SUA integral la rangul de prioritate conferit de art. 106 din Legea nr. 64/ 1995 republicată.

S-a arătat că în cursul procedurii a fost prezentată o nouă cerere, privind consolidarea creanţei preluate la datoria publică în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 409/ 2001, iar pe baza acesteia lichidatorul a întocmit un addendum la tabelul definitiv al obligaţiilor, înscriind creanţa declarată iniţial corespunzător rangului de prioritate dat de art. 106 din Legea nr. 64/ 1995 republicată, iar diferenţa rezultată din operaţiunea de consolidare a sumei în dolari SUA – conform art. 111 din lege.

Creditoarea a arătat că această operaţiune de consolidare în dolari SUA a creanţei sale este efectul direct al aplicării Legii nr. 409/ 2001 (care a aprobat şi modificat O.U.G. nr. 51/1998) care conţine dispoziţii speciale în legătură cu valorificarea maximă a creanţelor bancare neperformante, preluate la datoria publică.

Faţă de susţinerile părţilor, s-a reţinut că prezenta contestaţie este neîntemeiată.

Dispoziţiile art. 181 alin. 2 din O.U.G. nr. 51/ 1998, introdus prin Legea nr. 409/ 2001, stabilesc obligaţia A.V.A.B. de a consolida în USD, pe baza raportului leu/ dolar la data preluării, a creanţelor preluate la datoria publică, în vederea recuperării lor la o valoare cât mai apropiată de cea reală.

Valorificarea creanţelor A.V.A.B. faţă de debitorul aflat în procedura reorganizării judiciare şi a falimentului se realizează, însă, în cadrul dat de Legea nr. 64/1995, întrucât nici o normă cuprinsă în O.U.G. nr. 51/ 1998 şi Legea nr. 409/ 2001 nu statuează expres asupra unei derogări, în acest sens.

A.V.A.B. are obligaţia stabilirii valorii reale a creanţei neperformante, însă momentul prezentării declaraţiei de creanţă, pe baza aplicării noilor dispoziţii legale, depinde în mare măsură de stadiul procedurii derulate în temeiul Legii nr. 64/ 1995.

În faliment, consolidarea creanţelor garantate este posibilă chiar după definitivarea tabelului obligaţiilor, însă suma rezultată din această operaţiune urmează a fi înscrisă conform art. 111 din lege, cu consecinţa participării la distribuire din sumele rămase după îndestularea creditorilor care şi-au depus creanţa în termen.

Soluţia este în spiritul Legii 64/1995 şi este echitabilă, în condiţiile în care toţi creditorii, chirografari ori cu garanţii, sunt în măsură să cunoască poziţia şi rangul creanţelor declarate faţă de debitor la momentul definitivării tabelului obligaţiilor (respectiv, cel al soluţionării contestaţiilor asupra sumelor declarate), precum şi perspectivele de recuperare – în tot sau în parte a sumelor datorate, din averea debitorului.

Vânzarea averii debitorului şi distribuirile efectuate în conformitate cu dispoziţiile art. 107 din lege se raportează în mod neeechivoc la stabilitatea tabelului definitiv, sub aspectul cuantumului şi a rangului de prioritate al creanţelor verificate până în acel moment.

În absenţa unei norme care să statueze asupra modului de aplicare a dispoziţiilor art. 181 alin. 2 din O.UG. nr. 51/ 1998 adus prin Legea nr. 409/ 2001, se va avea în vedere că sunt de imediată aplicare.

Acest fapt nu presupune, însă, aşa cum susţine creditoarea, modificarea tabelului definitiv al obligaţiilor şi menţionarea întregii creanţe rezultate din consolidarea în USD pe rangul de prioritate dat de art. 106 din Legea nr. 64/1995.

Textul nu statuează asupra unei norme de drept procesual, ci a uneia de drept material, astfel că nu poate fi admisă opinia potrivit căreia situaţia juridică a uneia dintre creanţe se poate modifica oricând în cursul falimentului, în defavoarea celorlalte.

Pentru aceste motive, contestaţia AV.A.B. Bucureşti va fi respinsă ca nefondată, cu consecinţa menţinerii măsurii lichidatorului de a înscrie diferenţa de valoare rezultată prin consolidarea în USD, pe rangul de prioritate dat de art. 111 din Legea nr.64/1995 republicată.

(sentinţa civilă nr. 7696 COM/ 11.11.2002, irevocabilă conform deciziei civile nr. 425/ 2003 a Curţii de Apel Constanţa – secţia comercială)

Etichete: