Top

Art.138 din Legea nr. 85/2006

TRIBUNALUL TULCEA
SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV
Sentinta Civila nr. 566
Sedinta publica de la 03 Aprilie 2009

Prin cererea adresata acestei instante la data de 04 iunie 2009 si înregistrata sub nr. 1478/88/2008, reclamanta S.C. ………….. Tulcea a chemat în judecata pe pârâtul ……….., pentru ca prin hotarârea ce se va pronunta sa se dispuna plata de catre pârât a sumei de 7034 $ reprezentînd debit neachitat actualizat cu plata inflatiei la data platii efective si 36,9 lei cheltuieli de judecata, precum si penalitati în suma de 27.570 $.

În motivarea cererii sale reclamanta a aratat ca între reclamanta si debitoarea S.C. ……..prin administratorul sau s-au încheiat doua contracte de prestari servicii, prin care societatea reclamanta se obliga sa executare debitoarei lucrari de tâmplarie din aluminiu, plafon rigips, amenajare depozit subsol, magazin parter.

Se mai arata ca debitoarea a achitat un avans de 1600$, ramînînd de achitat suma de 7034 $.

De asemenea învedereaza ca a întreprins diligente pentru recuperarea sumei, în acest sens pârâta a fost somata prin Sentinta Civila nr. 1369 din 17 mai 2005 a Judecatoriei Tulcea sa achite suma.

Între timp, se arata de catre reclamanta debitoarea S.C. ……… S.R.L. a intrat în procedura insolventei.

Initial cererea reclamantei a fost întemeiata conform art. 112 Cod procedura civila, iar la data de 29 august 2008 reclamanta a precizat ca obiectul cererii sale este art. 138 din lg. 85/2006.

În dovedirea cererii sale reclamanta a depus la dosar, fisa de calcul a penalitatilor; copia Sentintei Civile nr. 1369 din 17 mai 2005, contractul nr. 3158 din 12 iunie 2002,, procesul verbal de receptie din 12 iunie 2002, contractul 3221 din 15.10.2002, procesul verbal de receptie din 17.10.2002, copie de pe raportul final al lichidatorului judiciar întocmit în cauza care priveste procedura insolventei debitoarei S.C. ………. S.R.L. Tulcea, bilantul final al lichidarii.

Pârâtul a depus la dosarul cauzei întâmpinare prin care a solicitat respingerea cererii reclamantei si a depus în copie Sentinta Civila nr. 323 din 07.02.2005 prin care a fost respinsa somatia reclamantei fata de debitoare ca nefondata.

Analizând actele si lucrarile dosarului judecatorul sindic retine ca reclamanta a chemat în judecata pe pârâtul ………, pentru a fi obligat în temeiul art. 138 din Lg. 85/2006 la plata sumei de 7034 $ reprezentînd debit neachitat actualizat cu plata inflatiei la data platii efective si 36,9 lei cheltuieli de judecata, precum si penalitati în suma de 27.570 $.

În dovedirea a depus la dosarul cauzei înscrisuri constând în copia Sentintei Civile nr. 1369 din 17 mai 2005, contractul nr. 3158 din 12 iunie 2002,, procesul verbal de receptie din 12 iunie 2002, contractul 3221 din 15.10.2002, procesul verbal de receptie din 17.10.2002, copie de pe raportul final al lichidatorului judiciar întocmit în cauza care priveste procedura insolventei debitoarei S.C. …….. Tulcea, bilantul final al lichidarii.

Pârâtul a depus întâmpinare si a solicitat respingerea cererii ca nefondate.

Se retine ca singura proba pertinenta în dovedirea prevederilor art. 138 din Lg. 85/2006 este raportul final depus în copie la dosar de catre reclamanta prin care se arata ca evidenta contabila nu a fost tinuta în conformitate cu legea, precum si faptul ca lichidatorul judiciar a formulat o astfel de cerere dar care nu a fost depusa la dosarul cauzei.

În conformitate cu Lg. 85/2006 art. 138 pct. 1, la cererea administratorului judiciar sau a lichidatorului, judecatorul sindic poate dispune ca o parte a pasivului debitorului, persoana juridica, ajuns în stare de insolventa, sa fie suportata de membrii organelor de supraveghere din cadrul societatii sau de conducere, precum si de orice alta persoana care a cauzat starea de insolventa a debitorului.

De asemenea, conform art. 138 pct. 3 din Lg. 85/2006, comitetul creditorilor poate cere judecatorului sindic sa fie autorizat sa introduca actiunea prevazuta la alin. 1.

În acest sens se poate retine ca în cauza comitetul creditorilor nu a solicitat autorizarea sa introduca o cerere, împotriva persoanelor culpabile de starea de insolventa a debitoarei.

Mai mult de atât sustinerile reclamantei în sensul desfasurarii unei activitati, care nu este în conformitate cu legea, pentru societatea debitoare, al relei credinte în desfasurarea atributiilor sale, al folosirii bunurilor în interes propriu sau al continuarii activitatii si în situatia în care era clara insolventa au caracter general, nefiind în masura sa-si individualizeze si sa probeze savârsirea de catre administrator a vreuneia din faptele prevazute de art. 138 din Lg 85/2006

În acest sens se retine ca reclamanta nu indica si nu administreaza în dovedirea faptelor invocate probe pertinente si concludente.

Astfel ca, se poate retine ca cererea reclamantei nu este întemeiata, urmând a fi respinsa ca nefondata.

Etichete: ,