Top

Desfacere contract individual de munca – ilegal

Tip: Sentinţă civilă
Nr./Dată: 181 (12.02.2009)
Autor: Tribunalul Vaslui
Domenii asociate: desfacerea contractului de muncă

Asupra cauzei civile de faţă;

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe, sub nr. 2571/89 din data de 28 august 2008, contestatoarea SA a chemat în judecată pe intimata SC „XX Impex” SRL , pentru a fi obligată la anularea dispoziţiei nr.16 din 26 iunie 2008 de desfacere a contractului de muncă, reintegrarea pe postul avut anterior concedierii şi plata drepturilor salariale de la data încetării contractului de muncă, şi până la reintegrarea efectivă.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt şi de drept:

În baza dispoziţiilor art. 137 Cod procedură civilă, instanţa urmează să se pronunţe mai întâi asupra excepţiilor de fond şi de procedură care fac de prisos cercetarea în fond a cauzei.

Din dispoziţiile art. 62, alin 1^1 reiese că ” în cazul în care concedierea intervine pentru motivul prevăzut la art. 61 lit. a), angajatorul poate emite decizia de concediere numai cu respectarea dispoziţiilor art. 263 – 268 ”.

Prin urmare, având în vedere dispoziţiile art. 267 alin. 1 din Codul muncii, sub sancţiunea nulităţii absolute, nici o măsură, cu excepţia avertismentului scris, nu poate fi luată fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile. Obligativitatea motivării în fapt a deciziei se impune tocmai pentru ca din această motivare să reiasă clar care au fost motivele sau împrejurările care au dus la luarea măsurii şi pentru ca acestea să nu mai poată fi modificate de angajator după emiterea deciziei.

Or, din cuprinsul deciziei contestate şi din actele depuse de intimată la dosarul cauzei, nu reiese că s-ar fi efectuat o astfel de cercetare conform metodologiei stabilite expres de prevederile art. 267 alin. 2, 3 şi 4 din Codul muncii şi care comportă mai multe etape, între care convocarea şi ascultarea salariatului căruia i se impută fapta şi cercetarea apărărilor acestuia cu ocazia ascultării.

În al doilea rând, art. 268 alin. 2 din Codul muncii stabileşte clar elementele pe care trebuie să le cuprindă decizia de sancţionare disciplinară, sub aceeaşi sancţiune, a nulităţii absolute. Atâta vreme cât în decizia emisă în speţă faptele sunt prezentate generic, lipsind descrierea acestora, nefiind inserate nici elementele prevăzute la alin. 2 lit. b şi c, Tribunalul constată că excepţia este întemeiată, urmând a fi admisă.

Faţă de aceste considerente, instanţa, în temeiul art. 76 raportat la art. 267 alin. 1 şi art. 268 alin. 2 din Codul muncii, va admite contestaţia formulată împotriva deciziei nr. 16 din 26 iunie 2008 şi, în consecinţă, va anula decizia contestată şi va dispune reintegrarea contestatoarei în funcţia îndeplinită anterior emiterii deciziei cu plata în favoarea acesteia a drepturilor salariale cuvenite de la data desfacerii contractului de muncă şi până la reintegrarea efectivă.

Cu privire la cererea contestatoarei de a dispune anularea din carnetul de muncă a consemnării încetării contractului de muncă în temeiul art.61 lit. a din Codul muncii, această operaţiune se va face de către Inspectoratul Teritorial de Muncă Vaslui la cerere, în baza dispoziţiilor prezentei hotărâri.

În temeiul art. 285 Codul muncii, prezenta cauză este scutită de taxa judiciară de timbru şi timbru judiciar.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE :

Admite excepţia nulităţii absolute a deciziei nr. 16 din 26 iunie 2008, emisă de intimata SC „XX Impex” SRL .

Admite contestaţia formulată de SA, împotriva Dispoziţiei nr. 16 din 26 iunie 2008 privind desfacerea contractului individual de muncă al contestatoarei, emisă de intimata SC „XX Impex” SRL ,

Constată nulitatea absolută a deciziei contestate.

Obligă intimata la reintegrarea contestatoarei pe postul de „vânzător” ocupat anterior desfacerii contractului individual de muncă.

Obligă intimata SC „XX P Impex” SRL să achite contestatoarei toate drepturile salariale de la data desfacerii contractului de muncă, respectiv 18 iunie 2008, până la reintegrarea efectivă.

Etichete: ,