Top

Cerere pentru obligarea unui consiliu local de a emite hotărâre conform O.G. nr. 124/1998. Inadmisibilitate.

Tip: Decizie
Nr./Dată: 148 (01.03.2006)
Autor: Curtea de Apel Timisoara

Este inadmisibilă, în contencios administrativ, cererea de obligare a unui consiliu local la emiterea unei hotărâri în temeiul O.G. nr. 124/1998 privind funcţionarea cabinetelor medicale.

Curtea de Apel Timişoara, Secţia comercială şi de contencios administrativ, decizia nr. 148 din 1 martie 2006

Prin sentinţa civilă nr. 3490 din 13 decembrie 2005 pronunţată în dosar nr. 7134/CA/2005 Tribunalul Caraş-Severin a respins acţiunea formulată de reclamantul Prefectul Judeţului Caraş-Severin împotriva pârâtului Consiliul Local D. având ca obiect cererile de a fi obligat pârâtul să adopte o hotărâre de trecere din domeniul public, în domeniul privat al comunei, a spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale şi să adopte o hotărâre prin care aprobă lista spaţiilor cu destinaţie de cabinete medicale din proprietatea privată a comunei, care urmează a fi vândute potrivit dispoziţiilor art. 4 din O.U.G. nr. 110/2005, privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical.

În cauză a declarat recurs reclamantul şi Curtea de Apel Timişoara a respins cererea prin decizia civilă nr. 148 din 1 martie 2006 pronunţată în dosar nr. 1015/CA/2006 cu motivarea că referitor la petitul 1 din acţiune, privitor la obligarea pârâtului Consiliul Local D. de a adopta o hotărâre de trecere din domeniul public în domeniul privat l al comunei a spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale, reclamantul şi-a întemeiat cererea pe prevederile din O.G. nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea de cabinete medicale şi H.G. nr. 884/2004 privind concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale.

Aceste acte normative nu prevăd nici o dispoziţie legală prin care să oblige un consiliu local, la emiterea unei asemenea hotărâri şi nici care să abiliteze pe prefect la formularea unei asemenea acţiuni în instanţă.

Procedura de trecere a unui bun din domeniul public în domeniul privat este reglementată exclusiv prin dispoziţiile art. 7 – 10 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, prin modalităţile expres şi limitativ prevăzute în art. 7 lit. a – e, sau prin hotărâri ale Guvernului sau ale autorităţii publice locale, în condiţiile art. 8 – 10 din lege, prevăzându-se dreptul de a se ataca în contencios administrativ aceste hotărâri.

Dispoziţiile legale suscitate nu prevăd posibilitatea obligării unei autorităţi din administraţia publică locală sau a Guvernului României de a adopta hotărâri de trecere a bunurilor vizate de Legea nr. 213/1998 din domeniul public în cel privat, deci cererea reclamantului este inadmisibilă.

O asemenea posibilitate nu este prevăzută nici prin dispoziţiile Legii nr. 215/2001 modificată privind administraţia publică locală şi nici prin Legea nr. 340/2004 privind instituţia prefectului, dreptul prefectului limitându-se la verificarea legalităţii hotărârilor emise de consiliile locale, în cadrul tutelei administrative.

Cererea de faţă nu se circumscrie acestei tutele, astfel că bine a fost respinsă de prima instanţă.

Privitor la cel de-al doilea petit, privind obligarea pârâtului la adoptarea unei hotărâri prin care se aprobă lista spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale, din proprietatea privată a comunei, spre a fi vândute conform art.4 din O.U.G. nr. 110/2005, se constată că este accesorie primului petit astfel că este de asemenea inadmisibilă, cu atât mai mult cu cât ordonanţa de urgenţă a fost suspendată prin O.U.G. nr. 167/2005, astfel că este lipsită de orice efecte juridice şi drept urmare bine a fost respinsă şi această cerere de Tribunalul Caraş-Severin.

Etichete: ,