Top

PROPRIETATE PRIVATĂ. TRECEREA UNOR IMOBILE CU DESTINAŢIA DE LOCUINŢĂ SOCIALĂ DIN PROPRIETATE JURIDICĂ ÎN PROPIETATEA PRIVATĂ A C.L.M. BRĂILA

Prin cererea înregistrată la această instanţă sub nr.914/C+C/2006 reclamantul Prefectul Judeţului Brăila, Nicolae Mitroi, cu sediul în Brăila Piaţa Independenţei nr.1, în baza dispoziţiilor art.3 al.1 din Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ şi dispoziţiile art.26 din Legea nr.340/2004 modificată prin OUG nr.179/2005 a chemat în judecată pe pârâtul Consiliul Local al Municipiului Brăila pentru a se dispune anularea ca nelegală a Hotărârii nr.72/31.03.2006 care prevede trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Brăila a apartamentelor situate în blocurile B 26 şi B 34 din Municipiul Brăila, ansamblul Buzăului.

În motivarea acţiunii s-a arătat că apartamentele ce fac obiectul Hotărârii nr.72/31.03.2006 adoptată de către Consiliul Local al Municipiului Brăila, au o destinaţie specială, aceea de locuinţă socială, fiind inventariate ca atare prin Hotărârea Guvernului României nr.363/2002 şi potrivit prevederilor art.39 şi art.47 din Legea locuinţei nr.114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aparţin domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale şi nu pot fi vândute.

Reclamantul a mai arătat că chiriaşii apartamentelor nu întrunesc condiţiile prevăzute de art.42 din Legea nr.114/1996 pentru a beneficia de locuinţe sociale, deci nu le pot cumpăra.

Cu adresa nr.2710/18.04.2006, reclamanta a solicitat revocarea H.C.L.M. nr.72/2006, însă nu s-a ajuns la un rezultat pozitiv.

În drept, reclamanta şi-a întemeiat cererea pe dispoziţiile art.26, art.26/1 din Legea nr.340/2004 privind instituţia prefectului, modificată şi completată prin OUG nr.179/2005 şi Legea nr.181/2006, art.3 alin.(1) coroborat cu art.11 din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ.

În probaţiune a depus acte:

-H.C.L.M. nr.72/31.03.2006, actele care au stat la baza adoptării ei;

– Adresa Instituţiei Prefectului judeţului Brăila nr.2710/18.04.2006 de revocare a H.C.L.M. nr.72/31.03.2006, ce constituie procedură prealabilă.

Prin întâmpinare pârâtul Consiliul Local Municipal Brăila a solicitat respingerea acţiunii ca nefondată deoarece reclamantul nu a precizat în ce constă nelegalitatea hotărârii atacate.

Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Brăila a apartamentelor situate în Bl B.26 şi B 34 Ansamblul Buzăului s-a făcut în conformitate cu Legea nr.195/2006 şi Legea nr.213/1998, acestea fiind construite din fonduri proprii ale bugetului local al Municipiului Brăila.

Prin H.C.L.M. Brăila nr.68/17.07.1996 a fost aprobat Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 1996 şi pentru „serviciile de dezvoltare publică şi locuinţe” s-a precizat că cheltuielile urmează a fi suportate din fonduri proprii ale bugetului local (capitol bugetar 63.02).

Cele două blocuri fiind cuprinse în lista de investiţii a RA Aptercol Brăila care avea în obiectivul de activitate şi „construcţii”.

Prin H.C.L.M. nr.15/29.01.1999 s-a hotărât „trecerea celor două blocuri B 26 şi B 34 din Ansamblul Buzăului cu 84 apartamente din administrarea RA Aptercol Brăila în administrarea Direcţiilor Serviciilor Publice Brăila care a continuat investiţia din fonduri ale bugetului local, obţinut din vânzarea spaţiilor comerciale, în baza Legii nr.505/1998.

A mai precizat pârâtul că numai locuinţele sociale realizate potrivit Legii nr.114/1996 nu pot fi vândute, dar apartamentele din Bl B.26 şi B 34 nu au fost realizate sub incidenţa Legii nr.114/1996 ci anterior acesteia şi deci nu i se aplică dispoziţiile art.39 şi 47 din această lege, nefiind construite cu sprijinul statului conform art.50 alin.2.

Pârâta a mai arătat că asemenea hotărâri de trecere din proprietatea publică în proprietatea privată a unor locuinţe au mai existat iar prefectul nu le-a atacat. Exemplu H.C.L.M. nr.100/2000, nr.115/2001, nr.139/2002, nr.218/2002.

Cât priveşte susţinerea reclamantului că în prezent chiriaşii acestor apartamente nu îndeplinesc condiţiile pentru o locuinţă socială, pârâtul a precizat că acest aspect nu face obiectul hotărârii atacate în contencios administrativ.

În probaţiune pârâtul a depus actele la care a făcut referire.

A mai solicitat pârâtul Consiliul Local Municipal Brăila să fie introdus în cauză în calitate de pârât Primarul ca reprezentant al Consiliului, dar reclamantul a menţionat că nu înţelege să se judece cu primarul ci cu Consiliul Local Municipal, prin reprezentanţii săi legali.

Pentru acest motiv, având în vedere principiul disponibilităţii în procesul civil, în sensul că reclamantul are latitudinea de a chema în judecată pe cine consideră necesar fără a i se putea impune persoana pe care să o cheme în judecată în calitate de pârât, instanţa a respins cererea aşa cum a fost formulată.

Procedând la examinarea acţiunii reclamantului prin prisma susţinerilor părţilor şi în lumina întregului material probatoriu administrat în cauză, instanţa constată că este nefondată pentru următoarele considerente:

Prin Hotărârea C.L.M. Brăila nr.72/31.03.2006 la art.1 s-a dispus trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Brăila a apartamentelor situate în Brăila Bl.B.26 şi Bl. B 34 din Ansamblul Buzăului împreună cu terenul aferent acestora, în vederea vânzării, cu excepţia apartamentelor din anexă, care face parte integrantă din hotărâre.

La art.2 s-a stabilit că preţul de vânzare să fie determinat prin evaluare efectuată la un expert atestat ANEVAR, care va fi plătit de chiriaşul solicitant al apartamentului.

S-a mai hotărât la art.2 al.3 că sumele rezultate se fac venit la bugetul local şi vor fi utilizate pentru construirea de locuinţe sociale.

Hotărârea a fost emisă la iniţiativa Primarului Municipiului Brăila având în vedere raportul comun al Direcţiei Finanţelor Publice Locale şi Serviciului Juridic Contencios intervenit la cererea înregistrată la CLM Brăila sub nr.23936/11.07.2005 a Asociaţiei de Locatari nr.640 Brăila care a solicitat în numele membrilor săi aprobarea cumpărării apartamentelor din Bl B26 şi B34.

Analizând situaţia juridică a celor două imobile, instanţa reţine că blocurile B 26 şi B 34 din Ansamblul Buzăului au fost construite de către Consiliul Local al Municipiului Brăila din fonduri proprii ale bugetului local conform HCLM Brăila nr.68/17.07.1996 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 1996 care cuprinde şi cheltuieli pentru „serviciile de dezvoltare publică şi locuinţe”.

Se reţine de către instanţă că aceste blocuri au fost cuprinse în 1996, înainte de intrarea în vigoare a Legii nr.114/1996 în lista de investiţii a RA Aptercol Brăila deoarece aceasta avea în obiectul de activitate şi realizarea de construcţii.

Iniţial, construcţia locuinţelor a fost determinată de necesitatea asigurării unor spaţii de locuit corespunzătoare familiilor ale căror locuinţe au fost afectate de executarea lucrărilor la Canalul Colector General Ape Uzate din Municipiul Brăila, lucrări care erau afecte tot de RA Aptercol.

De aici decurge şi caracterul „social” al locuinţelor la acea dată.

Întrucât RA Aptercol nu a finalizat execuţia prin HCLM Brăila nr.15/29.01.1999 s-au trecut cele două blocuri în administrarea Direcţiei Serviciilor Publice din cadrul Consiliului Local al municipiului Brăila (direcţie cu personalitate juridică) care a continuat investiţia cu fondurile obţinute la bugetul local din vânzarea spaţiilor comerciale în baza Legii nr.505/1998, conform HCLM nr.55/1999, nr.72/2000, nr.78/2001 şi nr.204/2004.

Cum aceste fapte sunt dovedite cu acte şi nu sunt contestate de către reclamantă, instanţa reţine că într-adevăr cele două blocuri de locuinţe au fost construite cu fondurile proprii ale pârâtului şi nu cu transfer de fonduri cu destinaţia de locuinţe sociale de la bugetul de stat, conform art.50 al.2 din Legea nr.114/1996 republicată.

Cum în perioada realizării investiţiei la blocurile B 26 şi B 34 a intrat în vigoare Legea nr.213/1998 care în anexa 1 „Lista cuprinzând unele bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale” la art.III prevede că: Domeniul public al municipiului este alcătuit printre alte bunuri şi din „locuinţele sociale”.

În baza acestei legi, blocurile B 26 şi B 34 au fost inventariate prin HGR nr.363/2002 ca locuinţe cu destinaţie specială „locuinţe sociale” administrate de DSP Brăila, ca făcând parte din domeniul public.

Ulterior, prin UG nr.81/2003 s-a efectuat reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice. Această Ordonanţă a Guvernului a fost completată cu Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.1487/30.10.2003 prin care s-au aprobat Normele Metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor patrimoniale ale persoanelor juridice fără scop patrimonial, adoptarea unei hotărâri privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Brăila a Bl B 26 şi Bl B 34 situate în municipiul Brăila, Ansamblul Buzăului.

Aşa fiind, se constată de către instanţă că cele două blocuri de locuinţe au fost construite iniţial în 1996 ca investiţii în domeniul privat al pârâtului, au fost înregistrate în domeniul public în baza legii în anul 2002, dar ulterior în anul 2003 s-a emis Ordinul M.F. de evaluare în scopul trecerii în domeniul privat.

De altfel, două apartamente din aceste blocuri au fost trecute în domeniul privat prin HCLM nr.129/29.11.2000 şi respectiv nr.193/27.08.2004 şi au fost donate în proprietatea unor persoane fizice care au avut merite deosebite, fără ca reclamantul să atace în justiţie hotărârile respective.

Faptul că în blocurile respective există şi apartamente proprietate privată a persoanelor fizice este un motiv în plus pentru a se trece apartamentele din proprietate publică în proprietate privată, astfel încât să nu mai coexiste apartamente cu regim juridic mixt în scopul unei mai bune administrări şi întreţineri a acestora (inclusiv a părţilor comune).

Ca tare, pârâtul a procedat legal, în conformitate cu dispoziţiile art.10 alin.1 şi 2 din Legea nr.213/1998 potrivit cu care trecerea din domeniul public în cel privat se face prin hotărâre a Consiliului local dacă prin Constituţie sau prin lege nu se dispune altfel.

Ori, în speţă, nici Constituţia, nici Legea nr.114/1996 nu prevede că locuinţele sociale nu pot fi trecute din proprietate publică în proprietate privată, cu consecinţa pierderii destinaţiei „sociale”, în scopul vânzării.

A interpreta în sensul opus dispoziţiile legale înseamnă a institui un drept de proprietate publică perpetuu asupra unor bunuri (construcţii) care nu fac parte exclusiv din proprietate publică.

Referitor la persoanele cărora urmează a fi vândute aceste locuinţe sau dacă actualii chiriaşi îndeplinesc cerinţele art.42 şi 48 din Legea nr.114/1996 instanţa reţine că aceste aspecte nu vizează Hotărârea nr.72/31.03.2006 şi ca atare exced obiectului cauzei.

Referitor la dispoziţia din art.2 al.3 din hotărârea atacată conform cu care „sumele rezultate din vânzare, se fac venit la bugetul local şi vor fi utilizate pentru construirea de locuinţe sociale” instanţa constată că este legală, operând o „înlocuire” a locuinţelor sociale cu unele noi, care vor satisface cererile altor familii decât cele din blocurile deja construite.

În consecinţă, pentru considerentele mai sus expuse, reţinând că Hotărârea CLM nr.72/31.03.2006 este legală, urmează a respinge ca nefondată acţiunea reclamatului.

Sentinţa civilă nr.129/Fca/19 octombrie 2006 pronunţată de Tribunalul Brăila – Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ şi Fiscal în dosarul nr.914/c+c/2006 rămasă irevocabilă prin respingerea recursului prin decizia nr.5/R/2007 pronunţată de Curtea de Apel Galaţi – Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ şi Fiscal în dosarul nr.4756/44/2006.

Etichete: