Top

Acordarea punctajului suplimentar corespunzător stagiului de cotizare realizat de către asigurat în grupa I şi II de muncă

Tip: Decizie
Nr./Dată: 941 (03.06.2009)
Autor: Curtea de Apel Timisoara

Acordarea punctajului suplimentar corespunzător stagiului de cotizare realizat de către asigurat în grupa I şi II de muncă

O.U.G. nr. 100/2008, art. I alin. (1), art. II lit. a)

Potrivit art. II lit. a) din O.U.G. nr. 100/2008, prevederile art. I alin. (1) ale ordonanţei se aplică şi persoanelor ale căror drepturi de pensie au fost recalculate conform dispoziţiilor O.U.G. nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, aprobată cu completări prin Legea nr. 78/2005, cu completările ulterioare, cu excepţia acelora în cazul cărora, pentru determinarea punctajului mediu anual, s-a utilizat vechimea în muncă necesară deschiderii dreptului la pensie prevăzută de acte normative cu caracter special.

Recalcularea pensiei în temeiul dispoziţiilor O.U.G. nr. 4/2005, aprobată cu completări prin Legea nr. 78/2005, coroborate cu cele ale H.G. nr.1550/2004 şi ale H.G. nr. 550/2005, cu luarea în considerare a unui stagiu complet de cotizare de 30 de ani, conform art. 8 din Legea nr. 3/1977, determină aplicabilitatea dispoziţiilor art. I alin. (1) din O.U.G. nr. 100/2008 privitoare la determinarea unui punctaj suplimentar corespunzător stagiului de cotizare realizat de asigurat în grupa I şi II de muncă, nefiind incidentă excepţia reglementată de art. II lit. a) din O.U.G. nr. 100/2008, atâta timp cât, la determinarea punctajului său mediu anual, nu s-a utilizat vechimea în muncă necesară deschiderii dreptului la pensie prevăzută de acte normative cu caracter special.

Curtea de Apel Timişoara, secţia litigii de muncă şi asigurări sociale,

Decizia civilă nr. 941 din 3 iunie 2009

Prin sentinţa civilă nr. 264/12.03.2009, Tribunalul Caraş-Severin a admis acţiunea reclamantului B.I. în contradictoriu cu pârâta C.J.P. Caraş-Severin, a dispus anularea deciziei nr. 76437 din 1.10.2008, emisă de pârâtă, şi a obligat pârâta să emită, pe seama reclamantului, o nouă decizie privind recalcularea pensiei acestuia cu luarea în considerare la determinarea punctajului mediu anual a unui stagiu complet de cotizare de 20 de ani.

Pentru a hotărî astfel, instanţa de fond a reţinut că reclamantul a fost înscris la pensie pentru munca depusă şi limită de vârstă, prin decizia de pensionare nr.76437/1984, emisă în baza Legii nr. 3/1977, modificată şi completată.

Potrivit dispoziţiilor art. 8 din Legea nr. 3/1977, stagiul complet de cotizare prevăzut pentru bărbaţi este de 30 de ani, însă prevederile art. 14 din această lege derogă de la cele ale art. 8, prevăzând un stagiul de cotizare de 20 de ani pentru persoanele care au lucrat efectiv cel puţin 20 de ani în locuri de muncă încadrate în grupa I. Or, reclamantul a lucrat peste 20 de ani în această grupă.

Prin recursul declarat, pârâta C.J.P. Caraş-Severin a criticat sentinţa pentru nelegalitate şi netemeinicie, arătând că instanţa de fond a reţinut corect că decizia contestată a fost emisă în temeiul O.U.G. nr. 100/2008, însă a ignorat prevederile art. I şi art. II din această ordonanţă.

Recurenta susţine că O.U.G. nr. 100/2008 nu vizează acţiunea de evaluare a pensiei prevăzută de Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 4/2005, aprobată prin Legea nr. 78/2005, de H.G. nr. 1550/2004 sau de art. 14 alin. (1) din Legea nr. 3/1977, aşa cum a statuat prima instanţă, astfel încât hotărârea recurată conţine motive străine de natura pricinii şi chiar contradictorii.

Pe de altă parte, arată că sentinţa contestată a fost dată cu interpretarea greşită a actului juridic dedus judecăţii, respectiv a deciziei de pensionare nr. 76437/01.10.2008, schimbând natura şi înţelesul lămurit şi vădit neîndoielnic al acestuia.

Astfel, punctajul mediu anual suplimentar, din decizia menţionată anterior, a fost determinat conform art. I din O.U.G. nr. 100/2008, iar acest punctaj s-a adăugat la punctajul mediu anual, stabilit potrivit O.U.G. nr. 4/2005, aprobată prin Legea nr. 78/2005.

Recursul a fost întemeiat în drept pe dispoziţiile art. 304 pct. 7, pct. 8 şi pct. 9 coroborate cu cele ale art. 3041 C.proc.civ.

Reclamantul intimat a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea recursului ca nefondat, arătând că pârâta recurentă a recalculat pensia sa cu ignorarea actelor depuse la dosarul administrativ de pensie şi a dispoziţiilor 2 alin. (4) din H.G. nr. 1550/2004 şi art. 14 alin. (1) şi alin. (3) din Legea nr. 3/1977.

Examinând recursul prin prisma motivelor invocate, a probelor administrate în cauză şi a dispoziţiilor art. 3041 C.proc.civ., Curtea a apreciat că este întemeiat pentru considerentele ce vor f expuse în continuare:

Reclamantul a fost înscris la pensie pentru munca depusă şi limită de vârstă prin decizia de pensionare nr. 76437/1984, emisă în baza Legii nr. 3/1977 modificată şi completată, având o vechime totală în muncă de 42 de ani şi 3 de zile şi o vechime efectivă în grupa I de muncă de 26 de ani, 10 luni şi 18 zile.

Prin acţiunea pendinte, reclamantul a contestat decizia de pensionare nr. 76437 din 1.10.2008, emisă în temeiul art. I alin. (1) din O.U.G. nr. 100/2008 pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii.

Instanţa de fond a apreciat în mod greşit că, la emiterea deciziei de pensionare contestată de către reclamant, au fost nesocotite prevederile art. 4 din O.U.G. nr. 4/2005 şi art. 2 alin. (1) şi alin. (3) din H.G. nr. 1550/2004 coroborate cu cele art. 14 alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr. 3/1977, deoarece aceste acte normative nu au stat la baza ei, astfel încât legalitatea deciziei trebuia analizată prin prisma dispoziţiilor O.U.G. nr. 100/2008, pe care a fost fundamentată.

Art. I alin. (1) din O.U.G. nr. 100/2008 reglementează procedura de acordare a unor punctaje suplimentare asiguraţilor care şi-au desfăşurat activitatea în grupa I şi II de muncă.

Art. I alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 100/2008 pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii prevede că dispoziţiile art. 1 alin. (1) se aplică numai în situaţiile în care, potrivit legii, la determinarea punctajului mediu anual se utilizează stagiile complete de cotizare, prevăzute în anexa nr. 3, în funcţie de data naşterii, respectiv stagiile complete de cotizare în funcţie de data deschiderii dreptului la pensie, conform prevederilor art. 167/1 din Legea nr. 19/2000.

Totodată, potrivit art. II lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 100/2008, prevederile art. I alin. (1) ale ordonanţei se aplică şi persoanelor ale căror drepturi de pensie au fost recalculate conform dispoziţiilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, aprobată cu completări prin Legea nr. 78/2005, cu completările ulterioare, cu excepţia acelora în cazul cărora, pentru determinarea punctajului mediu anual, s-a utilizat vechimea în muncă necesară deschiderii dreptului la pensie prevăzută de acte normative cu caracter special.

În speţă, pensia reclamantului a fost recalculată în temeiul dispoziţiilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 4/2005, aprobată cu completări prin Legea nr. 78/2005, coroborate cu cele ale H.G. nr. 1550/2004 şi ale H.G. nr. 550/2005, fiind emisă decizia de pensionare nr. 76437/09.05.2007, definitivă prin necontestare. La recalcularea pensiei reclamantului, prin această decizie, a fost luat în considerare un stagiu complet de cotizare de 30 de ani, astfel încât reclamantului nu îi este aplicabilă excepţia reglementată de art. II lit. a) din O.U.G. nr. 100/2008, atâta timp cât, la determinarea punctajului său mediu anual, nu s-a utilizat vechimea în muncă necesară deschiderii dreptului la pensie prevăzută de acte normative cu caracter special, ci cea menţionată de art. 8 din Legea nr. 3/1977.

Prin urmare, hotărârea recurată a fost pronunţată cu aplicarea greşită a legii, întrucât instanţa de fond a reţinut corect că decizia contestată a fost emisă în baza OUG nr. 100/2008 şi produce efecte de la 1.10.2008, însă a ignorat dispoziţiile art. I alin. (1) şi art. II lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 100/2008.

În consecinţă, prin utilizarea stagiul complet de cotizare de 30 de ani la calculul pensiei reclamantului prin decizia contestată, recurenta nu a procedat la modificarea în vreun fel a datelor ce au condus la stabilirea drepturilor iniţiale de pensie ale reclamantului, ci a respectat întocmai prevederile alin. 1 al art. I din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 100/2008.

Faţă de cele ce preced, în temeiul art. 312 alin. (1) – alin. (3) raportat la art. 304 pct. 9 şi art.304/1 C.proc.civ., Curtea a admis recursul pârâtei, ca fiind întemeiat, şi a modificat în tot hotărârea recurată, în sensul că a respins cererea formulată de către reclamantul B.I. împotriva pârâtei C.J.P. Caraş-Severin ca nefondată.

Etichete: , , , ,