Top

Asigurări sociale

Prin cererea formulat? s-a solicitat de reclamantul H.C. în contradictoriu cu intimata Casa Jude?ean? de Pensii Bac?u, anularea deciziei 189413/16.V.2008 întrucât în mod gre?it s-a trecut c?, potrivit anexei nr. 3 Lg. 19/2000 vârsta standard de pensionare este de 64 ani ?i 8 luni în loc de 62 ani ?i 5 luni a?a cum este corect.

Întrucât urmare a lucr?rii în grupa a II-a de munc? beneficiaz? de reducerea acestei vârste cu 7 ani ?i astfel vârsta la care avea dreptul s? ias? la pensie este de 55 ani ?i 5 luni respectiv 11.07.2004, dat? la care avea un stagiu de cotizare de 30 ani ?i 5 luni.

Se arat? c? la calculul punctajului mediu anual nu s-a utilizat stagiul complet de cotizare conform anexei 3 respectiv 30 ani ?i 5 luni ci stagiul de cotizare de 34 ani 4 luni – fapt ce a determinat diminuarea cuantumului pensiei.

Se mai arat? c? în spe?? nu s-a f?cut aplicarea dispozi?iilor art. 78 (8) Lg. 19/2000 potrivit c?rora „asigura?ii care dup? îndeplinirea condi?iilor legale de pensionare pentru limit? de vârst? continu? s? contribuie o anumit? perioad? la sistemul public de pensii beneficiaz? de majorarea punctajului realizat în aceast? perioad? cu 0,3% pentru fiecare lun? ?i 3,6% pentru fiecare an calendaristic.

La dosar s-a depus documenta?ia care a stat la baza lu?rii deciziei.

Prin întâmpinarea depus? se solicit? respingerea ac?iunii întrucât în spe??, vârsta standard de pensionare este de 64 ani ?i 8 luni cu redozarea unui stagiu de cotizare de 34 ani ?i 4 luni.

Pentru activitatea desf??urat? în grupa a II-a de munc? reclamantul beneficiaz? de o reducere a vârstei de pensionare de 7 ani vârsta acestuia devenind 57 ani ?i 8 luni.

La stabilirea cuantumului pensiei s-au avut în vedere dispozi?iile art. 76, 77 Lg. 19/2000.

Referitor la aplicarea dispozi?iilor art. 78 (8) Legea 19/2000 aceast? cerere a r?mas f?r? obiect prin emiterea deciziei 189413/31.10.2008.

Se arat? c? decizia contestat? cu nr. 189413/16.V.2008 a fost revizuit? având în vedere Ordonan?a 129/2008.

Instan?a urmeaz? s? înl?ture aceste ap?r?ri întrucât decizia 189413 fila 23 dosar ?i buletinul de calcul fl. 57 dosar, stabilesc acela?i cuantum al pensiei 1125 lei la 1127 lei, la dosar nefiind depus cu calcul detaliat privind perioada pentru care s-au aplicat major?rile prev?zute de art. 78 (8) Legea 19/2000.

Fa?? de situa?ia re?inut? se apreciaz? de instan?? c? în spe??, se impune anularea deciziei cu trecerea vârstei de pensionare de 57 ani ?i 8 luni (potrivit anexelor 340/2001). 64/8 – 7 ani reducerea = 57/8 ?i nu 59 ani ?i 1 lun? cum gre?it s-a trecut. În emiterea deciziei se va avea în vedere c? determinarea punctajului mediu anual conform art. 77 Legea 19/2000, stagiul complet de cotizare conform anexei Ordinului 340/2001 ?i nu stagiul de cotizare 48 ani 11 luni ?i 6 zile.

De asemenea, în cazul contestatoarei se va face aplicarea dispozi?iilor art. 78 (8) Lg. 19/2000 pentru perioada cuprins? între data împlinirii condi?iilor de pensionare respectiv 57 ani ?i 8 luni ?i data depunerii cererii 3.04.2008.

În sprijinul celor re?inute s-a pronun?at Curtea Constitu?ional? prin Decizia 652/28.06.2007 prin care s-a respins excep?ia de neconstitu?ionalitate a dispozi?iilor art. 78 (8) cu motivarea c? „textul de lege prevede la modul general, dreptul tuturor asigura?ilor care dup? îndeplinirea condi?iilor de pensionare pentru limit? de vârst? mai contribuie la sistemul public o anumit? perioad?, au dreptul de a beneficia de majorarea punctului realizat în aceast? perioad?, f?r? a face distinc?ie între situa?iile în care contribu?ia suplimentar? s-a realizat înainte sau dup? înscrierea la pensie.

Pentru considerentele ar?tate, instan?a a avut în vedere dispozi?iile art. 42, 76, 78 (8) 176 Lg. 19/2000 privind sistemul public de pensii ?i alt drepturi de asigur?ri de asigur?ri sociale, ordinul 340/2001 de aprobare a normelor de aplicare a prevederilor Legii 19/2000 privind sistemul public de pensii ?i asigur?ri sociale ce modific?rile ?i complet?rile ulterioare.

Etichete: