Top

Legea 10/2001. Imobil ce intră sub incidenţa dispoziţiilor art. 16 alin. 1. Restituire în natură.

Tip: Decizie
Nr./Dată: 1254 (05.06.2006)
Autor: Curtea de Apel Timisoara

Legea nr. 10/2001 – art. 16 alin. 1 – Anexa 2 lit. a pct. 3

Legea nr. 247/2005 – Titlul I, art. 2

Potrivit dispoziţiilor art. 16 alin. 1 din Legea nr. 10/2001 republicată, imobilele ce au destinaţia arătată la anexa nr. 2 lit. a, necesare şi afectate exclusiv şi nemijlocit activităţilor de interes public se restituie foştilor proprietari cu obligaţia menţinerii afectaţiunii, pe o perioadă de 3 ani de la data emiterii dispoziţiei sau deciziei, Legea nr. 247/2005 realizând repunerea persoanelor îndreptăţite în termenul de contestare a actului emis de unitatea deţinătoare.

Curtea de Apel Timişoara, Secţia civilă, decizia nr. 1254/R din 5 iunie 2006

Prin acţiunea civilă înregistrată la Tribunalul Arad la data de 28.12.2005 sub nr. 462/2006, reclamanţii L.A., H.B.-S. şi L.M., au formulat contestaţie împotriva dispoziţiei nr. 157/4.03.2004 emisă de Ministerul Administraţiei şi Internelor Bucureşti şi au solicitat anularea acestei dispoziţii şi restituirea în natură a imobilului revendicat, situat în oraşul C.C. judeţul Arad, înscris în C.F. 720 C.C., nr.top.163/A, în care îşi are sediul Poliţia Oraşului C.C.

A mai solicitat intabularea imobilului în cartea funciară conform cotelor de proprietate care rezultă din certificatul de calitate de moştenitor nr. 89/22 mai 2000 – L.A., H.B.S. – 3/8 părţi şi L.M. – 5/8 părţi.

Reclamanţii au arătat că au formulat în termen legal notificare în temeiul Legii nr.10/2001 prin care au revendicat imobilul din litigiu, iar pârâtul M.A.I. a emis Dispoziţia nr. 157/2004 la aproape 3 ani de la trimiterea notificării, dispoziţie prin care s-a respins cererea de restituire în natură a imobilului, stabilindu-se dreptul lor la despăgubiri, în concordanţă cu dispoziţiile art. 16 alin. 1 din Legea nr. 10/2001.

Prin sentinţa civilă nr. 289 din 8 martie 2006, Tribunalul Arad a admis contestaţia formulată de reclamanţi, a modificat dispoziţia atacată în sensul că a obligat pârâtul să restituie în natură reclamanţilor imobilul în discuţie, compus din casă şi teren în suprafaţă de 1930 mp. şi a fost îndrumat Oficiul de cadastru şi Publicitate Imobiliară să procedeze la intabularea dreptului de proprietate al reclamanţilor în cartea funciară.

Pentru a hotărî astfel prima instanţă a avut în vedere dispoziţiile Legii nr. 10/2001 modificată prin Legea nr. 247/2005, conform căreia reclamanţii sunt îndreptăţiţi la restituirea în natură a imobilului ce a constituit în trecut proprietatea antecesoarei lor şi astfel a obligat pârâta să restituie imobilul pe care-l ocupă în prezent.

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs pârâtul solicitând modificarea hotărârii recurate numai în ceea ce priveşte păstrarea afectaţiunii imobilului pe o perioadă de 3 ani, în conformitate cu art. 16 alin. 1 din Legea nr. 10/2001 modificat prin Legea nr. 247/2005.

S-a învederat că în imobilul restituit reclamanţilor îşi are sediul Poliţia Oraşului C.C., iar textul de lege invocat permite păstrarea afectaţiunii imobilului pe o perioadă de 3 ani, după data restituirii către proprietar.

Instanţa a găsit întemeiat recursul, l-a admis ca atare, pentru următoarele considerente:

Conform art. 16 alin. 1 din Legea nr. 10/2001, în situaţia imobilelor având destinaţii arătate în Anexa 2 lit. a proprietarilor sau moştenitorilor acestora li se restituie imobilul în proprietate cu obligaţia de a-i menţine afectaţiunea pe o perioadă de până la 3 ani.

În speţa de faţă imobilul ce se restituie reclamanţilor este ocupat de pârâtă şi este folosit ca sediu al Poliţiei oraşului C.C., fapt ce se încadrează în prevederile Anexei 2 la art. 16 pct. 3 din Legea nr. 10/2001.

Această obligaţie de a păstra afectaţiunea imobilului pe o perioadă de 3 ani de la data la care acesta a fost restituit este instituită de lege în sarcina proprietarului căruia i se restituie bunul.

Etichete: ,