Top

Act control vamal. Scutire de taxe vamale. Conditii.

Potrivit art. 21 din Lg.133/1999 privind stimularea intreprinzatorilor privati pentru infiintarea si dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii cu modificarile si completarile ulterioare, intreprinderile mici si mijlocii sunt scutite de la plata taxelor vamale pentru importul de masini care se regasesc la cap. 87 din Tariful Vamal de Import al Romaniei, achizitionate in vederea dezvoltarii activitatii proprii de productie si servicii. Scutirile se acorda pe baza unei declaratii pe proprie raspundere. In cazul in care insa marfurile se utilizeaza in alte scopuri decat destinatia declarata sunt aplicabile disp. art. 71 din Codul Vamal al Romaniei.

Prin actiunea inregistrata la Tribunalul Botosani – Sectia comerciala si de contencios administrativ, reclamanta S.C.”G.L.D.” S.R.L. Rachiti, judetul Botosani a solicitat anularea deciziei nr.7 din 28.02.2005 emisa de D.G.F.P. Botosani, prin care s-a respins contestatia formulata impotriva procesului verbal nr.27252/F/12.01.2005 intocmit de D.R.V. Iasi.

In motivarea actiunii, reclamanta arata ca prin vanzarea autospecialei marca MAN 26291, nu s-a schimbat destinatia bunului folosit, ci s-a schimbat doar proprietarul iar stabilirea valorii in vama a autovehiculului nu a avut in vedere valoarea acestuia mentionata in declaratia vamala de intrare a bunului in tara, de 47.000.000 lei, autoritatea vamala cuantificand nejustificat c/v acestuia, la o valoare de peste 20.000 Euro.

Prin intampinarea depusa la dosar, D. R. V. Iasi, a solicitat respingerea actiunii ca nefondata, intrucat atat procesul verbal de control, cat si decizia data in solutionarea contestatiei reclamantei, sunt incheiate cu respectarea normelor legale in vigoare.

Prin sentinta nr.413 din 27 iunie 2005, Tribunalul Botosani – sectia comerciala si de contencios administrativ a respins ca nefondata actiunea.

Pentru a se pronunta astfel, instanta de fond a retinut in esenta ca reclamanta a beneficiat de scutire de taxe vamale, in temeiul art.21 din Legea nr.133/1999, intrucat a importat un autovehicul necesar dezvoltarii activitatii proprii de productie si servicii, obligatia sa fiind de a nu schimba aceasta destinatie timp de cinci ani de zile.

Ori instrainand acest bun, reclamanta a schimbat destinatia acestuia fapt care a determinat aplicarea art.71 si respectiv art. 144 lit.”c” Cod Vamal.

Referitor la modalitatea de calcul a drepturilor de import, instanta de fond a retinut ca in mod corect organul vamal a stabilit valoarea in vama a bunului, conform art.148 Cod vamal in raport de data constatarii schimbarii destinatiei bunului importat conform valorilor stabilite expres prin O.M.F. nr.687/2001, incidente in speta.

Impotriva acestei sentinte , in termen legal a declarat recurs reclamanta.

In motivare, recurenta critica sentinta pentru nelegalitate, invocand faptul ca eronat instanta de fond i-a respins actiunea, desi nu a schimbat destinatia bunului care este folosit la transport iar valoarea de taxare este gresit calculata.

Examinand recursul declarat in cauza, ale carui motive pot fi incadrate in art.304 pct.9 Cod proc. civila, curtea a constatat ca este nefondat.

Conform art.21 din Legea nr.133/1999 privind stimularea intreprinzatorilor privati pentru infiintarea si dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, intreprinderile mici si mijlocii sunt scutite de la plata taxelor vamale pentru importul de masini care se regasesc la Cap.87 din Tariful Vamal de Import al Romaniei, achizitionate in vederea dezvoltarii activitatii proprii de productie si servicii.

Potrivit art.14 din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr.133/1999, aprobate prin H.G. nr.244 din 15.02.2001, „scutirile de la plata taxelor vamale pentru masinile care se importa in vederea dezvoltarii activitatii proprii de productie se acorda pe baza unei declaratii pe propria raspundere, semnata de reprezentantul legal”.

In speta, reclamanta a importat la data de 27.01.2005 cu declaratia vamala nr.I 5447, o autospeciala marca MAN 26291, beneficiind de facilitatile vamale prevazute la art.21 din Legea nr.133/1999.

Ulterior insa, cu factura fiscala seria BTACA nr. 5897407 din 16.04.2004, reclamanta a vandut autospeciala mentionata d-lui O. G. din Suceava.

Ca urmare, reclamanta nu a mai utilizat autovehiculul in scopul dezvoltarii activitatii proprii de productie, incalcand astfel textele legale sus mentionate.

In acest caz, incidente in cauza sunt dispozitiile art.394 din Regulamentul Vamal, potrivit carora „in cazul in care marfurile urmeaza sa fie utilizate in alte scopuri decat destinatia declarata sau autoritatea vamala constata ca au fost utilizate in alte scopuri, sunt aplicabile prevederile art.71 din Codul Vamal al Romaniei, aprobat prin Legea nr.141/1997. Elementele de taxare in baza carora se calculeaza drepturile de import, sunt cele in vigoare la data schimbarii destinatiei, valoarea in vama fiind cea declarata la data importului”.

Fata de argumentele aratate, instanta a constatat ca motivele de recurs nu sunt pertinente, sentinta fiind legala si temeinica, asa incat, in conformitate cu dispozitiile art. 312 Cod proc. civila, recursul de fata a fost respins ca nefondat.

Sursa primara

Sentinta nr.413 din 27 iunie 2005 a Tribunalului Botosani;

Decizia nr.2292 din 27 octombrie 2005 a Curtii de Apel Suceava – sectia comerciala, contencios administrativ si fiscal;

Dosar nr.2717/com/2005.

Temei de drept

– art. 21 din Legea. nr.133/1999;

– art. 14 din H.G. nr.244/2001;

– art. 394 din Regulamentul Vamal;

– art. 71 Cod Vamal.

Tags: