Top

Pretenţii

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante sub nr.1072/86 din 08.02.2010, reclamantul B.C. a solicitat, în contradictoriu cu pârâta D.G.F.P. Suceava, obligarea acesteia la restituirea sumei de 414 lei reprezentând taxa speciala de poluare.

In motivarea cererii reclamantul a aratat urmatoarele:

La data de 17.06.2008 a achizitionat un autoturism marca WOLKSWAGEN, iar pentru înmatricularea acestuia în România a achitat suma de 414 lei, conform chitantei seria TS4A nr.1466084 din 22.08.2008.

Potrivit art. 148 alin. 2 din Constitutia României „Ca urmare a aderarii, prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum si celelalte reglementari comunitare cu caracter obligatoriu, au prioritate fata de dispozitiile contrare din legile interne, cu respectarea prevederilor actului de aderare. ”

In conformitate cu normele comunitare, articolul 25 CE prevede: ‘Intre statele membre sunt interzise taxele vamale la import si la export sau taxele cu efect echivalent. Aceasta interdictie se aplica de asemenea taxelor vamale cu caracter fiscal. ”

Articolul 28 CE prevede: „Intre statele membre sunt interzise restrictiile cantitative la import, precum si orice masuri cu efect echivalent. ”

Articolul 90 CE este redactat dupa cum urmeaza: „Niciun stat membru nu aplica, direct sau indirect, produselor altor state membre impozite interne de orice natura mai mari decât cele care se aplica, direct sau indirect, produselor nationale similare. De asemenea, niciun stat membru nu aplica produselor altor state membre impozite interne de natura sa protejeze indirect alte sectoare de productie. ”

De altfel, din prevederile art. 148 alin. 2 din Constitutia României se constata inaplicabilitatea art. 2141, cap. 21 din Codul Fiscal- Legea nr. 343/2006 care stipuleaza ‘Taxe speciale pentru autoturisme si autovehicule” si aplicarea prevederilor art. 25, 28 coroborat cu articolul 3 alineatul (3) din [Directiva 92/12] si 90 ale C.E.

Mai mult decât atât, relevant în acest sens este si practica si jurisprudenta Curti Europene prin deciziile pronuntate, respectiv: Hotarârea Curtii Europene împotriva Poloniei din data de 18 ianuarie 2007 din cauza C 313/05 si Hotarârile Curtii Europene împotriva Ungariei din data de 13 iulie 2006 din cauza C-333/05 si data de 5 octombrie 2006 din cauza C290/05.

Din articolul 90 al doilea paragraf [CE], reiese ca nici un stat membru nu aplica produselor altor state membre impozite interne de natura sa protejeze indirect alte sectoare de productie.

Astfel, se opune ca un stat membru sa adopte dispozitiile figurând în art. 2141, cap. 21 din Codul fiscal – Legea nr. 343/2006, conform caruia persoanele care efectueaza achizitii intracomunitare de autoturisme neînmatriculate pe teritoriul national, sa achite o taxa speciala „de prima înmatriculare” pentru înmatricularea în România, aceasta taxa fiind o taxa cu efect echivalent in întelesul articolului 25 CE.

Notiunea de taxa cu efect echivalent, rezulta din jurisprudenta si se constata ca orice taxa pecuniara impusa unilateral asupra marfurilor în temeiul faptului ca trec frontiera, oricare ar fi denumirea si modul de aplicare ale acesteia, si care reprezinta o taxa speciala de înmatriculare propriu-¬zisa constituie o taxa cu efect echivalent în sensul articolelor 23 CE si 25 CE.

Taxa speciala de prima înmatriculare este instituita asupra tuturor autoturismelor înainte de prima lor înmatriculare în România si se aplica fie la vânzarea autovehiculului, fie, în cazul unei achizitii intracomunitare, astfel cum este definita în art. 2141 cap. 21 din Codul Fiscal- Legea nr. 343/2006, la obtinerea dreptului de a dispune de un autoturism în calitate de proprietar si, cel mai târziu, de la înmatricularea sa pe teritoriul national.

Dupa cum a statuat deja Curtea, articolul 90 CE reprezinta în cadrul Tratatului CE o completare a dispozitiilor privind suprimarea taxelor vamale si a taxelor cu efect echivalent. Aceasta dispozitie are drept obiectiv asigurarea liberei circulatii a bunurilor între statele membre în conditii normale de concurenta, prin eliminarea oricarei forme de protectie care poate decurge din aplicarea de impozite interne discriminatorii fata de produsele provenind din alte state membre.

De asemenea, în materie de impozitare a autovehiculelor de ocazie importate, Curtea a considerat ca articolul 90 CE vizeaza garantarea neutralitatii depline a impozitelor interne cu privire la concurenta dintre produsele care se afla deja pe piata interna si produsele din import.

In drept, reclamantul a invocat art.90 alin.1 (ex.art.95) din Tratatul Instituind Comunitatea Europeana.

In dovedirea actiunii, reclamantul a depus înscrisuri (f.7-25).

Pârâta D.G.F.P. Suceava a chemat în garantie Administratia Fondului pentru Mediu, solicitând ca în situatia în care actiunea formulata de reclamant va fi admisa sa se dispuna obligarea chematei în garantiei la restituirea catre reclamantului a sumei de 414 lei reprezentând taxa de poluare.

In motivarea cererii a aratat ca taxa a fost achitata în temeiul disp. OUG nr.50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, act normativ în vigoare începând cu data de 1.07.2008 ce a abrogat prevederile art. 214^1 – 214^3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

A mai sustinut ca doar calculul si încasarea taxei se efectueaza de catre autoritatea fiscala competenta, taxa constituind în fapt venit la bugetul Fondului pentru Mediu, iar nu la bugetul de stat, fiind gestionata de Administratia Fondului pentru Mediu.

Prin încheierea de sedinta din 15 aprilie 2010 s-a dispus introducerea în cauza, în calitate de chemata în garantie, a Administratiei Fondului pentru Mediu.

Desi legal citata, chemata în garantie nu a depus întâmpinare.

Examinând actele si lucrarile dosarului asupra cauzei de fata instanta constata urmatoarele:

Reclamantul a achitat taxa de poluare în suma de 9.731 lei la data de 22.08.2008 (f.8 dosar), anterior intrarii în vigoare a OUG nr.218/2008, la 15.12.2008.

Potrivit OUG nr.50/2008, taxa de poluare pentru autovehicule se achita la prima înmatriculare a autoturismului în România si la stabilirea ei se au în vedere mai multe elemente de clacul si anume: valoarea combinata a emisiilor de CO2, taxa specifica exprimata în Euro/1 g CO2, capacitatea cilindrica, taxa specifica pe cilindri si cota de reducere a taxei care are în vedere vechimea autoturismului exprimata în ani, de rulajul mediu anual, de starea tehnica si nivelul de dotare al autovehiculului si se achita înainte de prima înmatriculare a autoturismelor noi si a autoturismelor second-hand cumparate din UE.

In conformitate cu disp.art.28 din T.C.E., în statele membre sunt interzise restrictiile, cantitatile la import, precum si orice alte masuri cu caracter echivalent, art.90 din acelasi tratat stabilind ca niciun stat membru nu aplica direct sau indirect produselor altor state membre impozite interne de orice natura mai mari decât cele care se aplica direct sau indirect produselor nationale similare.

Curtea Europeana de Justitiei a interpretat în sens foarte larg notiunea de taxe cu efect echivalent, apreciind ca acestea sunt orice taxe de ordin financiar, indiferent de cât de mica este suma, indiferent de nume si metode percepute în mod unilateral, pentru marfuri de provenienta interna sau externa, ca urmare a faptului ca acestea traverseaza granita, chiar daca aceste taxe nu sunt colectate în beneficiul statului, nu au natura discriminatorie sau protectionista, iar produsele taxate nu se afla în competitie cu produsele fabricate pe plan intern.

Curtea Europeana de Justitie a admis însa ca statele au libertatea sa taxeze cum doresc autovehiculele care circula pe drumurile lor publice daca acest sistem de taxare nu intra sub incidenta art.90 din T.C.E., adica respecta conditia de a nu fi discriminatorie.

Curtea a lasat o larga marja de apreciere statelor membre în ceea ce priveste masurile necesare pentru protectia mediului.

Taxa de poluare este obligatorie la prima înmatriculare în România a autoturismelor noi sau second-hand, fiind aplicata atât autoturismelor achizitionate din România (indiferent de producator), cât si celor achizitionate din spatiul european, taxa de poluare nu are caracterul unei taxe echivalente la import, astfel ca nu încalca disp. art.28 si 90 din Tratatul C.E.

Pornind de la faptul ca aceasta taxa se achita numai la prima înmatriculare pe teritoriul României, ca nu se mai percepe ulterior în cazul transmiterii proprietatii autovehiculului si ca se restituie valoarea reziduala a taxei daca autovehiculul pentru care s-a platit taxa în România este ulterior scos din parcul auto national, se poate considera ca aceasta taxa priveste autoturismele din momentul în care acestea devin surse de poluare. In acest context, taxa de poluare nu este decât aplicarea principiului „poluatorul plateste”, principiu retinut de dreptul comunitar.

Dispozitiile art.90 paragraf I CE sunt încalcate atunci când impozitul aplicat produsului de import si cel aplicat produsului national similar sunt calculate diferit si dupa metode diferite care conduc, fie chiar si în cazuri limitate, la un impozit mai mare aplicat produsului de import.

Pe de alta parte, este de remarcat ca taxa de prima înmatriculare sub denumiri diferite se percepe în aproape toate statele Uniunii Europene si se calculeaza în functie de valoarea reala a autovehiculului (Polonia), pretul facturat (Austria), procent din pretul masinii (Finlanda) sau taxa fixa (în Spania).

Din acest punct de vedere taxa astfel perceputa nu este discriminatorie întrucât priveste numai prima înmatriculare, indiferent de provenienta, numarul de eventuale revânzari pe teritoriul României.

In procedura hotarârilor preliminarii, Curtea Europeana de Justitie s-a pronuntat ca taxele percepute la prima înmatriculare pe teritoriul unei tari nu au efectul unei taxe echivalente la import, atâta vreme cât privesc, atât autoturismele noi, cât si cele cumparate din spatiul european, si când taxa aplicata produsului de import si ce aplicata produsului national similar sunt calculate dupa aceleasi metode si nu conduc, chiar în cazuri limitate, la un impozit mai mare produsului de import (ex: cauza C-313/05). Aceste hotarâri pot fi luate în considerare la solutionarea prezentei cauze deoarece Curtea a interpretat deja problema în litigiu, indiferent de procedura în care a fost adoptata. Comparând textele propuse de Curte în analiza unei taxe echivalente la import cu modalitatea de calcul a taxei de poluare, stabilita de OUG nr.50/2008, se constata ca aceasta respecta exigentele propuse si prin aplicarea criteriilor de calcul, taxa aplicata produsului de import, nou sau second-hand, si ce a aplicata produsului national similar nu conduc la un impozit mai mare produsului de import.

Astfel, taxa de poluare achitata de reclamanta la prima înmatriculare a unui autoturism second-hand pe teritoriul României, pâna la data de 4.12.2009, nu constituie o taxa echivalenta la import, ci o masura dispusa pentru protectia mediului, cu atât mai mult cu cât taxele încasate sunt gestionate de Administratia Fondului pentru Mediu, pentru mediul din România.

De altfel, reclamantul nu a produs nicio proba din care sa rezulte, fara dubiu, ca taxele pe care le aplica statul român sunt superioare celor din statul din care aceasta si-a achizitionat autoturismul si astfel taxa de poluare este mai mare decât taxa inclusa în valoarea reziduala a unui vehicul similar înmatriculat în anul 2001 în Germania.

Fata de cele ce preced, instanta constata ca nu exista un refuz nejustificat din partea pârâtei, atât timp cât reclamantul a prezentat dovada achitarii taxei de poluare, calculata conform OUG nr.50/2008, achitata pâna la 04.12.2008.

Fata de aceste considerente, instanta va respinge ca nefondata cererea formulata de reclamantul B.C. în contradictoriu cu pârâta Directia Generala a Finantelor Publice Suceava.

Privitor la cererea de chemare în garantie a Administratiei Fondului pentru Mediu, instanta constata ca aceasta cerere nu este fondata având în vedere ca nu sunt îndeplinite conditiile prevazute de art.60 Cod procedura civila, neexistând niciun temei în baza caruia aceasta ar avea obligatia de a garanta sau despagubi Directia Generala a Finantelor Publice Suceava.

Etichete: