Top

PARTAJ SUCCESORAL

Prin sentin?a civila 318/07.02.2008, instan?a a respins ac?iunea de partaj succesoral ca nefondat?. Pentru a hot?rî astfel, instan?a a re?inut c? prin prezenta ac?iune, reclaman?ii au solicitat s? se constate ca defuncta A.O., decedat? la data de 28.11.1947, a dobândit prin partaj de ascendent dup? A.I. dreptul de proprietate cu privire la suprafa?a de 25 pr?jini de teren situat în comuna Crucea cu vecin?t??ile ar?tate în ac?iune. În spe??, instan?a a apreciat c? nu sunt întrunite prevederile art.794 ?i art. 799 C.civ., defunctul A.I. a l?sat un testament prin care a instituit ca legatar particular pe so?ia sa ?i pe descenden?ii s?i printre care ?i pe fiica sa A.O. Reclaman?ii nu au f?cut dovada c? masa succesorala dup? defuncta A.O. se compune din bunurile indicate în ac?iune ?i nici asupra faptului c? autorii lor au acceptat succesiunea în termen legal. Dup? decesul lui A.O. survenit in 1976, mo?tenirea a fost acceptat? tacit de c?tre B.I. care a st?pânit bunurile dup? care le-a vândut în timpul vie?ii prin acte autentice, nef?cându-se dovada unui partaj voluntar.

Etichete: