Top

Partaj succesoral

Tip speţă: sentinta civila

Titlu: partaj succesoral

Data speţă: 13.12.2010

?????

Prin cererea înregistrată sub nr.987/199/2009 pe rolul Judecătoriei Buhuşi reclamantul B. G.h., a chemat în judecată pârâtele B.C.şi C. M. pentru partajarea averii succesorale rămase după defuncţii S. Gh.I. şi S. V..

Cererea a fost legal timbrată cu 221,00 lei taxă de timbru şi 1,80 lei timbru judiciar.

În motivarea cererii se arată că S. Gh.I.a decedat în 1975, iar S. V. la 22.11.1992, ambii cu ultimul domiciliu în com.B. jud.B..

Moştenitori cu vocaţie la succesiune, după S. V. a rămas reclamantul şi pârâta B.C., în calitate de fii ai defunctei, iar după defunctul S. I.au rămas pârâtele în calitate de fiice ale defunctului. Masa succesorală se compune din : suprafaţa de 1 ha 8400 mp teren, conform TP 153338/29.05.1995 (după ambii defuncţi); suprafaţa de 3600 mp, conform TP 154969/13.03.2003 (după defuncta S. V.).

În dovedirea acţiunii a solicitat proba cu acte, martori, expertiză.

În drept şi-a întemeiat acţiunea pe dispoziţiile art.728 Cod pr.civilă.

Cererii de chemare în judecată i-au fost anexate în copie: înscrisuri.

În cauză s-a dispus efectuarea unei expertize topo cadastru.

Pârâta B. C. , prezentă la instanţă, a fost de acord cu acţiunea. Pârâţii C. T. şi G. M. nu s-au prezentat la instanţă şi nu au depus întâmpinare.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

La data de 16.03.1975 a decedat S. Gh.I., cu ultimul domiciliu în com.B., jud.B., rămânând ca moştenitori S. M. în calitate de soţie supravieţuitoare cu o cotă de 2/8 din moştenire şi pârâtele B.C. şi C. M. în calitate de descendenţi de gradul I ai defunctului cu o cotă de 3/8 fiecare. La data de 01.03.2008 a decedat C. M., rămânând ca moştenitori C. T. şi G. M. în calitate de descendenţi de gardul I ai defunctei.

Masa succesorală rămasă după defunct se compune din suprafaţa de 1 ha şi 8400 mp, conform TP nr.153338/29.05.1995.

La data de 22.11.1992 a decedat S. V. cu ultimul domiciliu în com.B., jud.B., rămânând ca moştenitori reclamantul şi pârâta B. C. în calitate de descendenţi de gradul I ai defunctei (fiu şi fiică) cu o cotă de 5/16 fiecare.

Masa succesorală după defunctă se compune din suprafaţa de 3600 mp pădure, conform TP nr.154969/13.03.2003.

În cauză s-a efectuat expertiză topo cadastru, precum şi o completare la raportul de expertiză.

Instanţa, reţine conform suplimentului la raportul de expertiză că valoarea terenurilor care intră în masa de partaj este de 18448,00 lei din care 16.000,00 lei valoarea terenurilor rămase după defunctul S. Gh.I. şi 2448,00 lei valoarea terenului rămas după defuncta S. V..

Potrivit art.728 Cod civil nimeni nu poate fi obligat să rămână în indiviziune, oricare dintre coproprietari putând cere sistarea stării de indiviziune solicitând partajul.

Faţă de cele ce preced, instanţa, în temeiul art.728 Cod civil, văzând şi dispoziţiile art.6735, 6739 Cod pr.civilă, va admite acţiunea, va constata calitatea de moştenitori a pârâţilor şi cotele ce li se cuvin, masa succesorală şi va dispune ieşirea din indiviziune, urmând a atribui loturi. Potrivit art.742 Cod civil, inegalităţile dintre loturi în natură se compensează prin bani, astfel că instanţa va compensa prin sulte inegalităţile dintre loturi, urmând să indice părţile ce vor fi obligate să le plătească şi cele ce vor fi îndreptăţite a le primi.

Red.PA

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA BUHUŞI JUDEŢUL BACĂU

NR. 987/199/2009 DIN 07.01.2011

COD OPERATOR 2851

C Ă T R E,

TRIBUNALUL BACĂU

BIROUL LOCAL PENTRU EXPERTIZE JUDICIARE TEHNICE

Vă aducem la cunoştinţă faptul că, prin Hotărârea civilă nr.1015 din 13.12.2010 pronunţată de Judecătoria Buhuşi în dosarul nr. 987/199/2009 s-a dispus plata şi virarea onorariului de expert în cuantum de 710 lei achitat cu chitanţele nr.2795263/1 din 08.03.2010 şi nr.3457559/1 din 13.12.2010 în contul d-lui expert Apetroei Gheorghiţă.

Anexăm prezentei, în copie:

– chitanţele nr. 2795263/1 din 08.03.2010 şi nr.3457559/1 din 13.12.2010 ,

– cererea de decont depusă de expert Custură Petru;

– copia hotărârii nr.1015 din 13.12.2010 pronunţată de Judecătoria Buhuşi în dosarul nr.987/199/2009.

PREŞEDINTE, GREFIER,

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA BUHUŞI JUDEŢUL BACĂU

NR. 987/199/2009 DIN 07.01.2011

COD OPERATOR 2851

C Ă T R E,

TRIBUNALUL BACĂU

BIROUL LOCAL PENTRU EXPERTIZE JUDICIARE TEHNICE

Vă aducem la cunoştinţă faptul că, prin Hotărârea civilă nr.1015 din 13.12.2010 pronunţată de Judecătoria Buhuşi în dosarul nr. 987/199/2009 s-a dispus plata şi virarea onorariului de expert în cuantum de 710 lei achitat cu chitanţele nr.2795263/1 din 08.03.2010 şi nr.3457559/1 din 13.12.2010 în contul d-lui expert Apetroei Gheorghiţă.

Anexăm prezentei, în copie:

– chitanţele nr. 2795263/1 din 08.03.2010 şi nr.3457559/1 din 13.12.2010 ,

– cererea de decont depusă de expert Custură Petru;

– copia hotărârii nr.1015 din 13.12.2010 pronunţată de Judecătoria Buhuşi în dosarul nr.987/199/2009.

Etichete: