Top

Constructii

Judecătoria Moineşti, judeţul Bacău

Extras din Sentinţa civilă nr. 3035/ 14.12.2010 Dosar nr. 53/260/2010

INSTANŢA

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa constată următoarele :

Prin acţiunea înregistrată pe rolul Judecătoriei Moineşti la data de 6.01.2010 sub nr. 53/260/2010, reclamantul CC. a chemat în judecată pe pârâţii CV., C I., C V., C V., C C I., C M., C F. şi F. E., solicitând partajarea averii succesorale ramase de pe urma defunctei C M., decedată la data de 2.09.2008. De asemenea, reclamantul C C. a solicitat instanţei să constate că împreună cu soţia sa, C M., sunt proprietari prin edificare a unei case, construită din bolţari, acoperită cu ţiglă , compusă din 4 camere, situată în C, str. A. Odobescu nr. 5, jud. B., pe terenul curţi construcţii în suprafaţă de 200 mp, care face parte din masa de partajat după defuncta C M.

în motivarea cererii reclamantul arată că în urma decesului numitei C. M., au rămas ca moştenitori cu vocaţie succesorală reclamantul şi pârâţii în calitate de fii/fiice şi nepoţi ai defunctei.

Reclamantul arată că masa succesorală rămasă de pe urma defunctei se compune din: suprafaţa de 200 mp teren curţi construcţii situată în C, str. A. Odobescu nr.5, jud. B., suprafaţa de 1800 mp teren intravilan situat în C, str. Violetelor, jud. B. şi suprafaţa de 1300 mp teren situat în extravilanul oraşului C, la pct. Lozie.

în motivarea acţiunii reclamantul a depus înscrisuri, respectiv:certificat de deces C. M.; sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale după defuncta C M., adeverinţă de rol nr. 40978 din 5.09.2008 eliberată de Primăria C, certificat fiscal nr. 40977 din 5.09.2008, acte de stare civilă, f. 9-19

Cererea având ca obiect ieşirea din indiviziune a fost timbrată timbrată cu 100 lei taxă judiciară de timbru, prin încheierea pronunţată în şedinţa publică din 15.04.2010, instanţa admiţând cererea reclamantului de acordare a ajutorului public judiciar în conformitate cu dispoziţiile OUG 51/2008 sub forma scutirii acestuia de la plata diferenţei de taxă judiciară de timbru în cuantum de 3430 lei.

La termenul de judecată din 2.03.2010, s-au prezentat în instanţă şi au renunţat la succesiunea după defuncta CM., pârâţii: F. E., C. I., C. C. I. C V., C F.-care a renunţat la succesiune atât în nume propriu cât şi în numele pârâţilor CM. şi C V. pe care îi reprezintă în cauză cu procură, şi C. P., declaraţiile de renunţare regăsindu-se la filele 34-41 dosarul cauzei. Instanţa a constatat că prin procurile judiciare acordate pârâtei C. F. de pârâţii C M. şi C. V. nu i-a fost conferit acesteia şi dreptul de a renunţa la succesiune, astfel că declaraţiile de renunţare date de aceasta în numele pârâţilor nu produc efecte juridice.

La termenul din 13.04.2010, instanţa a admis excepţia netimbrării capătului de cerere având ca obiect constatarea dobândirii dreptului de proprietate prin edificare a unei case, construită din bolţari, acoperită cu ţiglă , compusă din 4 camere, situată în C, str. A. Odobescu nr. 5, jud. B., pe terenul curţi construcţii în suprafaţă de 200 mp, care face parte din masa de partajat după defuncta C. M., anulând această cerere ca netimbrată.

în cauză a fost administrată proba cu înscrisuri, proba testimonială şi proba cu expertiză topo.

După efectuarea în cauză a expertizei topo, reclamantul a depus la dosarul cauzei cerere de majorare şi respectiv de micşorare a petitului cererii iniţiale, f. 77, solicitând reţinerea la masa de partajat a suprafeţelor de teren identificate de expert prin măsurători, respectiv -.suprafaţa de 445,78 mp teren curţi construcţii şi 275,49 mp teren livadă înpct. Acasă; suprafaţa de 2055,73 mp teren arabil în pct. Vermeşti, suprafaţa de 1236 mp teren arabil în pct. Lozie.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată următoarele:

De pe urma defunctei C. M., decedată la data de 2.09.2008 , conform certificatului de deces de la fila 4 dosarul cauzei, au rămas ca moştenitori cu vocaţie succesorală reclamantul şi pârâţii C. P., C. I., C. V., C. ., C. F., F. E., în calitate de descendenţi gr.I, fii şi fiice ale defunctei precum şi pârâţii C. C. I. şi C. M., în calitate de nepoţi, descendenţi de gr. II.

Instanţa reţine că, în conformitate cu dispoziţiile art. 673iC.pr.civ, cererea de partaj priveşte bunuri proprietate comună a părţilor. De asemenea, în conformitate cu dispoziţiile art. 6732 C.pr.civ, reclamantul este obligat să arate în cererea de partaj persoanele între care urmează a avea loc împărţeala, titlul pe baza căruia se cere împărţeala, bunurile supuse împărţelii, evaluarea lor, locul unde acestea se află precum şi persoana care le deţine sau le administrează.

Din aceste dispoziţii legale rezultă că cererea de partaj succesoral nu poate avea ca obiect decât bunurile dobândite prin deschiderea succesiunii de către coindivizari şi asupra cărora autorul deţine un drept de proprietate, trasferat în indiviziune către succesibilii cu vocaţie succesorală.

Instanţa constată însă că proprietatea defunctei asupra terenurilor indicate de către reclamant ca făcând parte din masa de partajat nu este dovedită.

Adeverinţa emisă de către Primăria oraşului C, aflată la fila 63 dosar din care rezultă că defuncţii C. P. şi C, M. figurau înregistraţi în Registrul agricol cu mai multe suprafeţe de teren, nu face dovada dreptului de proprietate al defunctei asupra terenurilor, având caracter pur declarativ.

De asemenea nici declaraţiile martorilor audiaţi în cauză din care rezultă că terenurile indicate de reclamant în cererea introductivă au fost stăpânite de defuncta CM. împreună cu defunctul său soţ, C. P., nu pot fi considerate de instanţă ca probând proprietatea defunctei asupra acestor terenuri, legea nerecunoscându-le acest caracter.

Rezultă că ceea ce se poate reţine din coroborarea probelor administrate în cauză este exercitarea de către defuncta C. M. şi de defunctul său soţ a unei posesii îndelungate asupra acestor terenuri, nefiind însă dovedit dreptul de proprietate cu privire la nici una din suprafeţele de teren indicate de reclamant ca făcând parte din masa de partaj. De

asemenea, din declaraţiile martorilor rezultă că defuncţii au exercitat o posesie îndelungată asupra mai multor suprafeţe de teren însă pentru recunoaşterea dobândirii dreptului de proprietate ca efect al unei posesii neviciate şi sub nume de proprietar, reclamanţii au deschisă o acţiune judiciară specifică, instanţa nefiind investită în cauză cu o astfel de cerere.

Reclamantul nu a solicitat însă partajarea folosinţei terenurilor indicate în cererea introductivă şi a căror suprafeţe au fost apoi precizate prin cererea de la fila 77 dosar ci partajarea proprietăţii acestor terenuri, ceea ce implică cu necesitate dovedirea deţinerii în proprietate a acestor bunuri de către defunctă.

Instanţa nu poate dispune astfel partajarea proprietăţii bunurilor imobile terenuri indicate de reclamant ca făcând parte din masa de partaj decât în condiţiile în care proprietatea defunctei asupra acestor bunuri imobile este dovedită, ori în cauză aşa cum am precizat această dovadă nu a fost făcută, motiv pentru care instanţa, constatând că proprietatea asupra terenurilor nu se putea transmite în patrimoniul moştenitorilor în condiţiile în care nici defuncta nu deţinea un titlu valabil de proprietate asupra acestor terenuri şi pe cale de consecinţă că nu există bunuri care să poată fi reţinute la masa de partaj, va respinge acţiunea ca nefondată.

P.A.M.

Etichete: