Top

Partaj avere succesorală

Tip: sentinţă civilă

Nr./Data: 700/2.11.2009

Autor: Judecătoria Buhuşi

Domenii asociate: succesiuni, moşteniri

Prin cererea înregistrată la data de 19.02.2008 pe rolul Judecătoriei Buhuşi sub nr. 1176/199/2008, reclamanţii S.E. şi P.B. i-a chemat în judecată pe pârâţii P. N., P. L.şi P. S. pentru ca prin hotărârea pe care o va pronunţa instanţa să dispună partajarea averii succesorale şi ieşirea din indiviziune după defunctul P. E.,decedat la data de 28.05.2005,cu ultimul domiciliu în comuna B.,Judeţul B., după defuncta P. F., decedată la data de 20.09.1993,cu ultimul domiciliu în comuna B.,Judeţul B., după defuncta P. C.,decedată la data de 28.11.2006,cu ultimul domiciliu în comuna B.,Judeţul B., după defunctul P. S.,decedat la data de 08.02.2006,cu ultimul domiciliu în comuna B.,Judeţul B..

Cererea a fost legal timbrata.

În motivarea acţiunii reclamanţii arată că a chemat în judecată pârâţii .P. N., P. L., P. S., pentru a se dispune partajarea averii succesorale şi ieşirea din indiviziune după defuncţii P. F., P. C., masa succesorală compunându-se din bunuri imobile, respectiv 6072 m.p. teren aflat pe teritoriul comunei B. şi o casă compusă din 3 camere în suprafaţă de 88 m.p. situată în satul B., satul Ţ. M..

În dovedirea acţiunii, întemeiate pe dispoz art. art.728,6731 C.Civ reclamanta a solicitat probele cu înscrisuri,interogatoriu,martori şi cu expertize.

Reclamanta a depus la dosar următoarele înscrisuri.

Părţile au fost legal citate, însă nici un pârât nu a depus întâmpinare şi nici nu a contestat masa de partajat.

La termenul din 06.05.2008 reclamanta a depus două declaraţii autentice de renunţare la succesiune a numiţilor P. N. şi P.L.. La acelaşi termen de judecată s-au audiat şi cei doi martori propuşi de reclamanţi.

La data de 21.10.2008,instanţa a pronunţat o încheiere de admitere în principiu.

Prin această încheiere a constatat că la data de 20.09.1993 s-a deschis prin deces succesiunea după P. F., care a avut ultimul domiciliu în com . B. , jud. B..

A constatat că masa succesorală indiviză rămasă după defunctă se compune din suprafaţa de 6072m.p. teren situat în comuna B., jud. Bacău,conform T.P. nr.153949/13.02.1996.

A constatat că moştenitori cu vocaţie succesorală au rămas P.E. şi P. S., fii descendenţi de gr. I, cu câte o cotă succesorală de ? din masa succesorală .

A constatat că la data de 28.05.2005 s-a deschis prin deces succesiunea după P. E.care a avut ultimul domiciliu în comuna B., jud.B..

A constatat că masa succesorală rămasă după defunct se compune din:

-cota indiviză de ? din suprafaţa de 6072.m.p. teren situat în comuna B., jud. B.,conform T.P. nr.153949/13.02.1996.

-cota indiviză de ? din imobilul casă ,în suprafaţă de 88 m.p., compusă din 3 camere , situată în satul T., com.B., jud. B..

A constatat că moştenitori cu vocaţie succesorală concretă după defunct au rămas P.C. în calitate de soţie supravieţuitoare , cu o cotă succesorală ideală de 1/4(2/8) din masa succesorală ,şi reclamanţii P. B.şi S. E., în calitate de fiu şi fiică, descendenţi de gr. I,fiecare cu câte o cotă succesorală ideală de 3/8 din masa succesorală .

A constatat că pârâţii P. L. şi P. N. au renunţat la succesiunea după defunctul P. E..

A constatat că cealaltă cotă indiviză de ? din imobilul în suprafaţă de 88 m.p., compusă din 3 camere , situată în satul Ţ., com. B. , jud. B.reprezintă cota de bun comun a soţiei supravieţuitoare P. C..

A constatat că la data de 28.11.2006 s-a deschis prin deces succesiunea după P. C. care a avut ultimul domiciliu în com.B., jud. B.

A constatat că că masa succesorală rămasă după defunctă se compune din:

-cota indiviză de 1/8 din suprafaţa de 6072.m.p.;

-cota indiviză de 5/8 din imobilul casă,în suprafaţă de 88 m.p.,;

A constatat că moştenitori cu vocaţie succesorală concretă după defunctă au rămas reclamanţii P.B. şi S. E. şi pârâţii P. N. şi P.L., în calitate de fii şi fiice, descendenţi de gr. I,fiecare cu câte o cotă succesorală ideală de ? din masa succesorală .

A constatat că la data de 08.02.2006 s-a deschis prin deces succesiunea după P. S. .

A constatat că că masa succesorală rămasă după defunct se compune din:

-cota indiviză de ? din suprafaţa de 6072.m.p.

A constatat că moştenitori cu vocaţie succesorală concretă după defunct au rămas pârâta P.S., în calitate de soţie supravieţuitoare , cu o cotă succesorală ideală de 1/ 2 din masa succesorală, şi reclamanţii P. B. şi S.E. în indiviziune ,cu o cotă succesorală ideală de 1/2 din masa succesorală .

A constatat că valoarea totală a masei succesorale indivize este de 15.248 lei.

Prin aceeaşi încheiere de admitere în principiu s-a dispus efectuarea unei expertize specialitatea topo-cadastru.

La ultimul termen de judecată,reclamanţii prin apărătorul ambilor au solicitat a se lua act de voinţa lor în sensul ca lotul 1 din expertiza topo sa-i fie atribuit reclamantului P. împreună cu imobilul construcţie.

Din actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Autorul părţilor P.E. a decedat la data de 28.05.2005,cu ultimul domiciliu în comuna B.,judeţul B.,defuncta P. F. este decedată la data de 20.09.1993,cu ultimul domiciliu în comuna B.,Judeţul B.,defuncta P. C. este decedată la data de 28.11.2006,cu ultimul domiciliu în comuna B.,judeţul B.,iar defunctul P.S. este decedat la data de 08.02.2006,cu ultimul domiciliu în comuna B.,Judeţul B..

Cotele din masa succesorală care se cuvin fiecăreia dintre părţi precum şi masa succesorală după defunct au fost stabilite prin încheierea de admitere în principiu care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Situaţia de fapt a fost reţinută de instanţă aşa cum a rezultat din actele de stare civilă şi din celelalte probe depuse la dosar.

Pentru identificarea şi evaluarea imobilelor, precum şi pentru stabilirea variantelor de lotizare, instanţa a dispus efectuarea unei expertize specialitatea topo-cadastru precum şi a uneia în specialitatea construcţii.

În cauză a fost efectuat un raport de expertiză topo-cadastru, părţile fiind de acord cu concluziile raportului de expertiză,neexistând obiecţiuni la raportul de expertiză. Cât priveşte raportul de expertiză în construcţii, părţile prezente la ultimul termen au solicitat a se dispune ieşirea din indiviziune asupra locuinţei conform variantei propusă de expert.

Ambele expertize au fost efectuate într-o singură variantă,conform posesiei şi opţiunii părţilor. Părţile nu au avut obiecţiuni la nici un raport de expertiză de unde rezultă că modalităţile de lotizare propuse de experţi sunt corecte şi respectă opţiunile părţilor.

Singura diferenţă faţă de cele două expertize a fost aceea solicitată de reclamanţi prin apărători de a-i fi atribuite reclamantului P. B. cât şi lotul 1 din expertiza topo-cadastru.

Instanţa reţine că potrivit art.728 C. civ. nimeni nu poate fi obligat să rămână în indiviziune, oricare dintre coproprietari putând cere sistarea stării de indiviziune, solicitând partajul oricând, acest drept fiind imprescriptibil sub aspect extinctiv.

Partajul este operaţiunea juridică prin care se pune capăt stării de coproprietate, în sensul că bunul stabilit în comun pe cote părţi este împărţit materialmente între copărtaşi, fiecare dintre aceştia devenind proprietar exclusiv asupra unei părţi determinate sau asupra bunului ce formează obiectul coproprietăţii.

Prin urmare, pe calea acestui partaj judiciar, instanţa este ţinută de a hotărî modalităţile concrete de partajare, adică de a stabili fie atribuirea bunului în proprietatea exclusivă a unuia dintre coproprietari, fie de a forma loturi şi de a le atribui în natură fiecărui coproprietar, fie, în ultimă analiză, de a dispune vânzarea bunului şi de a împărţi echivalentul bănesc între copărtaşi.

Principala modalitate de realizare a partajului este partajul în natură prin formarea de loturi şi atribuirea acestora coproprietarilor. Această modalitate se impune pentru a da eficacitate dreptului de coproprietate al persoanei asupra unui bun imobil, drept care îi permite să se bucure de folosirea efectivă a bunului.

Având în vedere prevederile art.741 Cod civil potrivit căruia la alcătuirea loturilor fiecare dintre acestea trebuie să cuprindă, pe cât posibil, aceeaşi cantitate de bunuri imobile, de drepturi şi de creanţe, precum şi prevederile art.736 al.1 Cod civil potrivit cărora fiecare copărtaş poate avea în natură partea sa de mobile sau imobile ce compun masa partajabilă, instanţa va proceda la alcătuirea loturilor astfel încât aceste prevederi să fie respectate având în vedere şi precizările depuse de părţi.

De altfel,conform art. 6739Cod procedură civilă instanţa va ţine seama de opţiunea,posesia părţilor şi de eventualele îmbunătăţiri efectuate de acestea pentru stabilirea loturilor. Aşa fiind,va dispune împărţirea masei succesorale conform variantei II a expertizei topo-cadastru şi a celei în construcţii.

Pentru considerentele ce preced în temeiul 728 al.1 Cod civil, văzând şi dispoziţiile art.6735 şi 6739Cod procedură civilă, va admite în fond acţiunea de partaj succesoral şi ieşire din indiviziune.

Va dispune ieşirea părţilor din starea de indiviziune.

Potrivit art.742 Cod civil inegalităţile dintre loturi în natură se compensează prin bani, astfel că instanţa va compensa prin sulte inegalităţile dintre loturi urmând să indice părţile care vor fi obligate să le plătească precum şi părţile care vor fi îndreptăţite să le primească.

În temeiul art.274 Cod procedură civilă va lua act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

Red. ANT- 09.11.2009

Tags: