Top

ÎNTOARCERE EXECUTARE SILITA

SENTINTA CIVILA Nr. 557

Pe rol fiind judecarea cauzei civile privind pe reclamantii L. N., L. G. si pârâta B. E., având ca obiect – întoarcere executare silita.

Desfasurarea sedintei de judecata a fost înregistrata cu mijloace tehnice audio, conform prevederilor legale.

La apelul nominal facut în sedinta publica , au raspuns reclamanta L. G., asistata de av. S.M. din Baroul Neamt, cu împuternicirea avocatiala si pârâta B. E., a lipsit L. N..

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefier dupa care;se acorda cuvântul partilor pe probe.

Av. S.M. pentru reclamanti arata ca nu are de formulat probe si solicita cuvântul la fond.

Pârâta B. E., arata ca nu are de formulat cereri sau probe si solicita cuvântul la fond.

Nemaifiind de formulat alte cereri sau probe de administrat se constata cauza în stare de judecata si se acorda cuvântul la fond.

Av. S.M., pentru reclamanti, solicita admiterea actiunii în temeiul art.404 ind.1 al.2,3 Cod procedura civila, motivat de faptul ca , prin contestatie la executare formele de executare au fost anulate. Formele de executare vizau bunurile noastre mobile , plata intervenind în timp ce partile se judecau. Cu cheltuieli de judecata.

Pârâta B. E., solicita respingerea actiunii ca netemeinica si nelegala, motivele fiind mentionate în întâmpinarea depusa la dosarul cauzei. Cu cheltuieli de judecata.

S-au declarat dezbaterile închise, dupa care;

I N S T A N T A

Dupa deliberare asupra cauzei de fata;

Constata ca prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante sub numarul XXX/321/2007 reclamantii L. N. si L. G. au solictat în contradictoriu cu parata B. E. intoarcerea executarii siliteîn dosarul de executare silita nr.54/2005 al Biroului Executorului Judecatoresc “D.G.”.

În motivarea actiunii reclamantii au aratat ca prin sentinta civila nr.1420/06.09.2004 au fost obligate sa plateasca pârâtei suma de 80.000.000 lei cu titlu de despagubiri civile si suma de 7.390.000 lei cu titlu de cheluieli de judecata.

Pârâta creditoare a facurt cerere de executare silita si s-a inceput executarea silita imobiliara asupra casei de locuit si a terenului aferent acesteia care erau bunuri proprietate comuna, in devalmasie iar reclamanta L. G. nu era debitoare.

La data de 15 iunie 2005 reclamantul L. N. i-a platit paratei creditoare suma de 90.350.000 lei .

A mai aratat ca formele de executare au fost desfiintate prin sentinta civila nr.1097 din 01.07.2005 ,motiv pentru care trebuie sa le fie restituita suma de bani achitata.

S-a solicitat proba cu inscrisuri , a fost atasat dosarul de executare silita nr.54/2005 al Biroului Executorului Judecatoresc “D.G.”.

Pârâta legal citata a depus intampinare prin care a solicitat respingerea contestatiei intrucat la data cand a fost pronuntata sentinta civila nr.1097/01.07.2005 pronuntata de Judecatoria Tg.Neamt în dosar nr.1458/2005 si au fost anulate actele de executare aceasta contestatie era lipsita de obiect deoarece la data de 15.06.2005 reclamantul – debitor achitase voluntar suma 90.350.000 lei .

Din analiza întregului material probator administrat în cauza, instanta retine ca prin sentinta civila nr.1420 din 06.09.2004 pronuntata în dosar nr.790/2004 al Judecatoriei Tg.Neamt reclamantul L. N. a fost obligat sa plateasca paratei suma de 80.000.000 lei cu titlu de despagubiri civile si suma de 7.390. 000 lei cu titlu de cheltuieli de judecata.

Hotararea judecatoreasca a fost investita cu formula executorie si în baza ei s-a solicitat executarea silita, sens in care a fost întocmit dosarul de executare nr. 54/2005 al Biroului Executorului Judecatoresc “D.G.”.

În cadrul dosarului de executare s-au urmarit bunurile commune ale sotilor motiv pentru care de reclamantii au formulat contestatie la executare, contestatie care a fost admisa , sens in care s-a pronuntat sentinta civila nr pronuntata la data de 01.07.2005 în dosar nr.1458/2005 al Judecatoriei Tg.Neamt prin care au fost desfiintate actele de executare din dosarul nr. de executare silita nr.54/2005 al Biroului Executorului Judecatoresc “D.G.”.

La data de 15 iunie 2005 (fila 34 dosar de executare) reclamantul debitor L. N. a consemnat la C.E.C pe numele paratei creditoare suma de 90.390.000 lei .

La data de 15.06.2005 , deci inainte de a se pronunta sentinta civila nr. 1097//01.07.2005 prin care au fost desfiintate actele de executare, executorul judecatoresc a încheiat procesul-verbal prin care s-a luat act de închiderea dosarului ca urmare a platii facute de catre reclamant pe numele paratei si prin urmare nu s-a trecut la executarea nici unui bun la reclamantilor.(fila 35-dosar de executare).

Potrivit art.404 ind.1 alin.1C.pr.civ”în toate cazurile în care se desfiinteaza titlul executoriu sau însasi executarea silita, cel interesat are dreptul la întoarcerea executarii, prin restabilirea situatiei anterioare acesteia.”

În cazul de fata nu a fost desfiintat titlul executoriu constand in sentinta civila nr.1420 din 06.09.2004 pronuntata în dosar nr.790/2004 al Judecatoriei Tg.Neamt.

Mai mult decat atat , la data la care s-a pronuntat sentinata civila prin care au fost desfiintate actele de executare , respectiv 01.07.2005, prin procesul verbal incheiat de executorul judecatoresc la data de 15.06.2005 se incheiase dosarul de executare.

Art.404 ind.1alin.2C.pr civ. prevede ca “bunurile asupra carora s-a facut executarea se vor restitui celui îndreptatit”.

Prin aceste dispozitii legiuitorul a avut în vedere restituirea bunurilor care au facut obiectul executari.In prezenta cauza executorul nu a mai fost nevoit sa treaca la executarea silita asupra bunurilor reclamantului debitor L. N. întrucât acesta a achitat debitul pe care il avea fata de parata.

Fata de considerentele aminitite instanta urmeaza sa respinga ca nefondata actiunea reclamantilor ca nefondata.

În temeiul art.274 C.pr.civ instanta va respinge ca nefondata cererea reclamantilor de a obliga parata la plata cheltuielilor de judecata

Parata a solicitat obligarea recalamantilor la plata cheltuielilor de judecata faara sa depuna nici un act doveditor al cheltuielilor facute in cauza, motiv pentru care va respinge ca nefondata cererea.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELELEGII

HOTARASTE

Respinge ca nefondata actiunea contestatorilor L. N. si L. G. ambii cu domiciliul în Tg.Neamt, jud.Neamt în contradictoriu cu intimata B. E. cu domiciliul în Tg.Neamt, jud.Neamt.

Respinge ca nefondata cererea reclamantilor de a obliga parata la plata cheltuielilor de judecata

Respinge ca nefondata cererea paratei de a obliga reclamantii la plata cheltuielilor de judecata.

Cu drept de recurs in 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica de la 03 Aprilie 2007.

Etichete: