Top

Declararea dispariţiei

Sentinţa civilă nr. 1992/20.08.2009

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. xxxx din data de 1x.xx.200x, reclamanta V.M. a solicitat ca, prin hotărârea ce se va pronunţa, să se declare dispariţia fratelui său, A.S., având ultimul domiciliu în comuna X., judeţul Neamţ.

În motivarea acţiunii, reclamanta a menţionat faptul că fratele ei a dispărut de la domiciliu în jurul anului 197x, ultima dată fiind văzut de către aceasta în X., în ajunul Anului Nou.

A mai învederat reclamanta faptul că A.S. a fost căsătorit în X., neavând moştenitori, iar după divorţul de soţie, a dispărut fără ca familia să mai afle ceva despre el, cu toate demersurile întreprinse, respectiv la Poliţia X., Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanei.

În drept, cererea a fost întemeiată pe dispoziţiile Decretului nr. 32/1954.

În dovedire, a propus proba cu înscrisuri şi martori, fiind audiat martorul T.G..

Prin Dispoziţia nr. 107/02.06.2009 a Primarului comuna X., s-a instituit curatela pentru A.S., desemnându-se curator S.X., domiciliată în sat V., comuna X., judeţul Neamţ.

S-a solicitat Poliţiei X. şi X., potrivit dispoziţiilor art. 37 din Decretul nr. 32/1954, să efectueze investigaţii cu privire la pârâtul A.S..

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Astfel cum reiese din extrasul din registrul de naştere nr. xxx/xx.xx.200x, al comuna X., A.S., s-a născut la data de xx.xx.xxxx în comuna X., judeţul Neamţ, naşterea sa fiind înregistrată în registrul stării civile la nr. Xx din data de xx.xx.xxxx ( fila 41 ).

Din toamna anului 197x, acesta nu a mai luat legătura cu apropiaţii săi, orice demers întreprins de rude în sensul descoperirii vreunei informaţii despre el rămânând fără rezultat concret, aspect probat prin adresa nr. xxxxxx/2009, în care sunt concretizate investigaţiile Poliţiei X. ( filele 34-35 ). Aceasta se coroborează cu depoziţia martorului T.G., conform cu care A.S. a fost coleg cu acesta la Volvatir, timp de 4 ani, iar în toamna anului 197x, nu s-a mai prezentat la serviciu şi nici nu a venit acasă.

Aşa fiind, având în vedere că nici o persoană nu mai deţine vreo informaţie despre cu privire la pârât, instanţa reţine ca îndeplinită condiţia prevăzută de prevederile art. 16 alin. 1 din Decretul nr. 31/1954, în virtutea cărora, „cel care lipseşte de la domiciliul său poate fi declarat dispărut prin hotărâre judecătorească, putându-se institui curatela, dacă a trecut un an de la data ultimelor ştiri din care rezultă că era în viaţă”.

Mai mult, după cum rezultă din adresa nr. xxxxxxxx a Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple, A.S., nu figurează ca fiind posesor de paşaport ( fila 39 ), astfel că este puţin probabil să fi părăsit teritoriul României, el nefiind nici încarcerat în vreuna din unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, aspect dovedit de investigaţiile poliţiei, care, în adresa menţionată în cele ce preced, evocă în acest sens documentul cu nr. xxxxxxx, emis de instituţia precizată.

Faţă de aspectele reţinute, în baza art. 16 din Decretul nr. 31/1954, instanţa va admite acţiunea şi, în consecinţă, îl va declara dispărut la data de 31.12.197x, stabilită conform dispoziţiilor art. 17 alin. 2 din acelaşi act normativ, pe A.S., născut la data de xx.xx.xxxx în comuna X., judeţul Neamţ, având ultimul domiciliu în comuna Y., judeţul Neamţ.

De asemenea, după rămânerea definitivă a hotărârii, aceasta se va afişa timp de 30 de zile la uşa instanţei şi la sediul Consiliului Local X., urmând a fi publicată în extras, în ziarul „Adevărul”.

Etichete: