Top

Inşelăciunea, art. 215 Cod penal

SENTINŢA PENALĂ NR.154/20.05.2010

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Tg Neamţ înregistrat la această instanţă s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpatei X. pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune prevăzută de art. 215 al 1,2, cod penal.

Inculpata legal citată nu s-a prezentat în instanţă.

Prin sentinţa penală nr. 252/18.06.2009 inculpata a fost condamnată la pedeapsa de 2 ani închisoare cu aplicare art 81 cod penal.

Împotriva acestei sentinţe penale a formulat apel inculpata X. .

Prin decizia penală nr. 360/AP/10.12.2009 s-a desfiinţat în totalitate sentinţa aplicată şi s-a trimis cauza spre rejudecare, reţinându-se că inculpata nu a fost legal citată.

Cauza a fost reînregistrată la Judecătoria Tg Neamţ sub. Nr. xxxx./321/2009.

Din actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

În cursul lunii iulie 2007 inculpata X. s-a deplasat la SC”A.”SRL G. încheind o înţelegere verbală cu administratorul C.A., potrivit căreia urma să achiziţioneze 7500 pachete ţigări Malboro. Inculpata s-a prezentat ca fiind administrator al firmei SC”S. SRL. Firma SC A. SRL a achiziţionat cantitatea de ţigări contractată şi a livrat-o inculpatei aşa cum rezultă din factura fiscală nr. xxxxxx/06.07.2007.X. a lăsat în vederea plăţii mărfii respective o filă CEC semnată şi ştampilată, care urma să fie introdusă la plată în situaţia neachitării în numerar. Fila CEC BB yyyyyyyyyyyy aparţinea SC”S.” SRL, aşa cum se observă din documentul depus la dosar, dar şi din adresa băncii.

Reprezentanţii firmei SC”A.”SRL au introdus cecul la plată în data de 22.11.2008 plata fiind refuzată din cauza lipsei disponibilului în cont. Până la data introducerii plângerii inculpata nu a achitat debitul firmei păgubite, fiind plecată din ţară.

Din cercetările efectuate a rezultat că firma SC”S. SRL are ca administrator unic pe C.Ş., care , prin procura din data de 05.01.2007 a împuternicit-o pe sora sa, Ş.G. să administreze persoana juridică menţionată. La data comiterii faptei, X. – nu avea nici o calitate în firma menţionată.

Aşa cum rezultă şi din expertiza grafologică întocmită în cauză, semnăturile de pe factura fiscală şi fila CEC aparţine inculpatei X..

De asemenea , din probele depuse la dosar rezultă că inculpata a achiziţionat ţigările pentru a le valorifica pe teritoriul Marii Britanii,urmând să achite debitul din vânzarea speculativă. Aceasta a fost însă depistată în vama Marii Britanii , fiindu-i confiscate atât ţigările , cât şi autoturismul cu care le-a transportat.

Situaţia de fapt, astfel reţinută rezultă din plângerea părţii vătămate SC A. SRL fila CEC nr. zzzzzzzzz, borderoul de încasare a cecului şi justificare refuz la plată, facturile nr. 0xxxxxx/06.07.2007, centralizatorul aprovizionărilor nr. xxx/26.06.2008 şi facturile şi notele de recepţie aferente, adresa nr. xxxx/13.05.2008 emisă de banca,concluziile raportului de expertiză grafică nr. xxxxx din 16.06.2008 procura nr. 42/05.01.2007 adresa de răspuns din 3.10.2007 a autorităţii vamale din Marea Britanie cu privire la confiscarea ţigărilor şi autoturismului inculpatei,declaraţia martorului R.A..

În drept faptele inculpatei întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de înşelăciune prevăzută de art 215 al 1,2, cod penal cu aplicarea art 74 lit”a” cod penal , raportat la art 76 lit”c” cod penal.

La individualizarea judiciară a pedepsei instanţa va avea în vedere criteriile generale prevăzute de art 71 cod penal.-

Având în vedere conduita bună a inculpatului înainte de săvârşirea faptei, va reţine în favoarea sa circumstanţa atenuantă prevăzută de art. 74 lit”a”cod penal.

Având în vedere gradul de pericol social al faptelor săvârşite, împrejurările comiterii acestora, urmările produse, precum şi elementele care caracterizează persoana şi conduita inculpatului, instanţa apreciază că scopul educativ preventiv al pedepsei va putea fi atins faţă de inculpat prin aplicarea unei pedepse privative de libertate orientată sub minimul special ca urmare a aplicării dispoziţiilor art. 76 cod penal.

Având în vedere că inculpatul nu a mai fost anterior condamnat la o pedeapsă mai mare de 6 luni, pedeapsa ce urmează a fi aplicată de instanţă nu depăşeşte 3 ani, iar instanţa apreciază că scopul pedepsei, având în vedere persoana inculpatului poate fi atins şi fără executarea efectivă a pedepsei, va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepse, potrivit art. 81 cod penal.

Va stabili termen de încercare alcătuit din perioada de 2 ani la care se va adăuga durata pedepsei ce urmează a fi aplicată prin prezenta sentinţă penală, potrivit art. 82 cod penal .

Va atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor artr.83 cod penal.

Va interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art 64 lit”a”teza II şi lit”b”cod penal pe durata pedepsei aplicate.

În temeiul art 71 al 5 cod penal va suspenda executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei.

În latura civilă a cauzei constatând îndeplinite condiţiile răspunderii civile delictuale în baza art.14,346 cod proc. penală şi art 998 cod civil va obliga inculpata la plata către partea vătămată a sumei de 38.627,40 lei reprezentând contravaloarea mărfii ridicate de la partea vătămată şi neachitată.

Va dispune plata din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul de Avocatură , a onorariului pentru asistenţă juridică din oficiu pentru asistenţă juridică din oficiu pentru inculpat.

În baza art. 191 cod procedură penală va obliga inculpatul la plata cheltuielilor judiciare avansate de către stat.

Etichete: ,