Top

Art.215 ind.1 Cod penal

SENTINŢA PENALĂ Nr. 652 din 10 Decembrie 2010 – art.215 ind.1 Cod penal

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Piatra Neamţ nr.xx din 25 iunie 2007, înregistrat la această instanţă sub nr.xx din 11 septembrie 2007 s-a dispus:

– punerea în mişcare acţiunea penală şi trimiterea în judecată a inculpatei xx pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art.2151 alin.1 Cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal;

– scoaterea de sub urmărire penală a învinuitei xx cu privire la săvârşirea infracţiunilor prev. de art.289 Cod penal şi de art.291 Cod penal;

– scoaterea de sub urmărire penală a învinuitelor xxcu privire la săvârşirea, de fiecare din ele, a infracţiunii prev. de art.248 Cod penal;

– neînceperea urmăririi penale faţă de xx;

Prin sentinţa penală nr.xx a Judecătoriei Piatra Neamţ (pronunţată în dosar nr.xx al Judecătoriei Piatra Neamţ) a fost condamnat inculpat xx la o pedeapsă de 1 an închisoare, cu suspendarea condiţionată a executării pe durata unui termen de încercare de 3 ani, pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art.2151 alin.1 Cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal şi s-a luat act de faptul că prejudiciul cauzat părţii civile Consiliul Local al municipiului Piatra Neamţ, în cuantum de 34.294,29 lei, a fost acoperit în întregime, prin plată, de către inculpata menţionată.

În fapt, prin hotărârea judecătorească menţionată, s-a reţinut că prin Hotărârea Consiliului Local Piatra Neamţ nr. 126/22.06.2001 s-a înfiinţat Căminul pentru persoane vârstnice Piatra Neamţ, instituţie care, în perioada noiembrie 2004-30.06.2006 a fost condusă de inculpata xx care a îndeplinit funcţia de director general. În perioada ianuarie 2005 – 26.05.2006 martora xx a îndeplinit funcţia de administrator al aceleiaşi instituţii, atribuţiile sale de serviciu fiind prevăzute în acelaşi regulament de organizare şi funcţionare. Începând cu luna septembrie 2005 martora xx şi-a îndeplinit activitatea în cadrul instituţiei sus amintite în funcţia de contabil şef. În perioada 8.12.2004 – 31.03.2006 inculpata xx, în calitate de titular de avans, a încasat din casieria Căminului pentru persoane vârstnice Piatra Neamţ, suma totală de 617.217.073 lei vechi, conform celor 120 dispoziţii de plată aflate la dosarul de urmărire penală. Inculpata xx, în perioada de referinţă, s-a implicat în mod constant în activităţi precum: aprovizionarea instituţiei cu diverse materiale, efectuarea de cheltuieli gospodăreşti – sens în care a dispus în 120 de situaţii către compartimentul de resort din unitate, eliberarea sumei totale de 617.217.073 lei vechi cu titlul de avans spre decontare, deşi, în toate aceste situaţii, inculpata s-a aflat în situaţia incompatibilă de a fi îndeplinit dubla calitate de ordonator al plăţii şi respectiv de titular de avans, semnând atât ca director cât şi ca beneficiar al sumei. Potrivit raportului de expertiză financiar – contabilă întocmit în cursul urmăririi penale, în perioada decembrie 2004 – mai 2006 inculpata xx a încasat, din casieria unităţii suma totală de 617.217.073 lei vechi cu titlul de avans spre decontare, din care a justificat doar suma de 415.831.412 lei vechi, diferenţa de 201.385.661 lei vechi constituindu-se în sumă neachitată şi nejustificată nici până în prezent. Nejustificarea sumei de 201.385.661 lei vechi a fost stabilită prin inexistenţa în contabilitatea instituţiei a documentelor justificative care să ateste cheltuirea acestei sume şi modul său de folosire, în raport cu destinaţia pentru care au fost acordate aceste sume. De asemenea, prin raportul de expertiză financiar – contabilă întocmit în cursul urmăririi penale s-a constatat acordarea repetată de noi avansuri fără urmărirea decontării avansului anterior, reţinându-se ca fiind încălcate, în această situaţie, dispoziţiile art. 38 din Decretul 209/1976 care stabilesc interdicţia acordării încasării unui nou avans în cazul în care titularul nu a justificat integral avansul anterior acordat. S-a reţinut totodată prin raportul de expertiză financiar – contabilă întocmit în cursul urmăririi penale că – o parte din dispoziţiile de plată emise de către inculpată nu îndeplinesc condiţiile de legalitate în sensul că nu toate poartă semnătura prealabilă a compartimentului financiar – contabil, inculpata xx dispunând în această situaţie în mod unilateral – efectuarea plăţii către sine; că, pentru perioada mai – decembrie 2005, la nivelul instituţiei nu a fost efectuată activitatea de evidenţiere contabilă a operaţiunilor patrimoniale, inclusiv cele de acordare avansuri prin casierie, astfel că pentru această sumă nu au fost întocmite fişele debitorilor în care să se fi consemnat fiecare avans şi justificarea acestuia pentru fiecare titular în parte. S-a reţinut, raportat la cele expuse, că inculpat xx, prin încălcarea atribuţiilor sale de serviciu, s-a implicat nemijlocit în activitatea unui compartiment din subordinea sa, substituindu-se practic administratorului instituţiei, respectiv martorei xx, şi că aceasta, odată cu obţinerea avansurilor, a obţinut şi calitatea de gestionar de fapt al acestor sume, calitate în care a şi dispus de sumele de bani indicate în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate (dovadă fiind inexistenţa în contabilitatea Căminului pentru persoane vârstnice Piatra Neamţ, a documentelor justificative pentru aceste sume).

Prin adresa nr. 257/10.02.2006 Căminul Pentru Persoane Vârstnice Piatra Neamţ a înaintat Primăriei Piatra Neamţ, la solicitarea acestei instituţii, bilanţul contabil reflectând situaţia financiară a căminului până la data de 21.12.2005, bilanţ în cuprinsul căruia la contul 220 „debitori” a fost înscrisă suma 0, în condiţiile în care, conform planului de conturi, destinaţia acestui cont este aceea de a evidenţia în mod sintetic datoriile cumulate, ale terţilor, către unitatea în cauză. Întocmirea bilanţului contabil indicat de către xx în care s-a consemnat în mod arbitrar soldul „0” al contului 220, a fost abuzivă prin aceea că, a încălcat normele contabile ce reglementează modul de elaborare al bilanţului contabil. În aceste condiţii este evident faptul că, inculpata xx, cunoscând existenţa avansurilor nejustificate, s-a implicat în mod efectiv în elaborarea şi falsificarea bilanţului contabil, cu intenţia de a denatura rezultatul financiar al anului 2005 şi a acoperi o situaţie ilicită şi anume, existenţa unor debite către casieria unităţii. În cursul urmăririi penale, în vederea acoperirii prejudiciului cauzat Căminul Pentru Persoane Vârstnice Piatra Neamţ prin faptele inculpatei xx s-a instituit un sechestru asigurător asupra unui bun imobil aparţinând acesteia (filele 433 – 437 dosar urmărire penală). În cursul judecării cauzei, motivat de faptul că inculpat xx a achitat integral prejudiciul cauzat Căminului Pentru Persoane Vârstnice Piatra Neamţ, s-a dispus ridicarea sechestrului asigurator instituit în cursul urmăririi penale asupra unui imobil aparţinând inculpatei menţionate (filele 46 – 49 şi 111 dosar fond).

La reţinerea situaţiei de fapt expuse au fost avute în vedere probele administrate în cursul urmăririi penale şi în cursul judecării cauzei, respectiv – plângerea formulată de Municipiul Piatra Neamţ; raportul de audit nr. 27/2.06.2006 împreună cu anexele acestuia; bilanţul contabil din data de 31.12.2005; Regulamentul de organizare şi funcţionare al Căminului Pentru Persoane Vârstnice Piatra Neamţ, raportul de expertiză financiar-contabilă; fişa postului pentru numitele xx; declaraţiile martorilor xx; declaraţiile inculpatei xx.

Au fost înlăturate din probatoriu declaraţiile inculpatei, ca nefiind concludente, în condiţiile în care susţinerile acesteia sânt infirmate de toate celelalte probe administrate în cauză, îndeosebi de probele testimoniale şi raportul de expertiză financiar-contabilă şi bilanţul contabil.

De asemenea, au fost înlăturate din probatoriu, ca nefiind concludente şi pertinente în soluţionarea cauzei, înscrisurile depuse de inculpată în cursul judecării cauzei deoarece acestea nu justifică cheltuirea sumelor preluate de inculpată de la unitate şi pentru care nu există documente ulterioare de decontare.

Prin decizia penală nr. xx din 13 noiembrie 2008 a Tribunalului Neamţ a fost respins ca nefondat apelul declarat de inculpat xx împotriva sentinţei penale nr. xx a Judecătoriei Piatra Neamţ.

Prin decizia penală nr.xx a Curţii de Apel Bacău a fost admis recursul declarat de inculpat xx împotriva deciziei penale nr. xx a Tribunalului Neamţ, a fost casată în totalitate decizia penală recurată, fiind desfiinţată şi sentinţa penală nr. xx a Judecătoriei Piatra Neamţ, cauza fiind trimisă pentru rejudecare la Judecătoria Piatra Neamţ. Prin decizia penală nr.xx a Curţii de Apel Bacău, în baza art.38517 alin.4 Cod procedură penală raportat la art.383 alin.3 Cod procedură penală, au fost menţinute actele procedurale efectuate în cauză de prima instanţă până la termenul de judecată din 29 ianuarie 2008, precum şi declaraţia martorei xx, audiată la termenul de judecată din 26 februarie 2008. S-a reţinut că prima instanţa a respins cererea formulată de inculpat xx, prin apărător ales, la mai multe termene de judecată, pentru efectuarea unei noi expertize contabile, fără o motivare convingătoare, fiind astfel încălcat dreptul inculpatei la un proces echitabil.

În rejudecare cauza a fost înregistrată la această instanţă în data de 26 martie 2009 sub nr.5477./279/2007.

În rejudecare au fost legal citaţi atât inculpat xx cât şi partea civilă Consiliul Local al municipiului Piatra Neamţ.

Inculpat xx a fost asistată (reprezentată) în prezentul proces penal de apărător ales (delegaţie aflată la fila 13 dosar fond).

În rejudecare, pentru a asigura respectarea dreptului inculpatei xx la un proces echitabil, în considerarea motivelor ce au condus la adoptarea deciziei de desfiinţare a sentinţei penale nr. xx a Judecătoriei Piatra Neamţ cum şi a faptului că nu au fost identificate motive de natură a conduce la efectuarea unei noi expertize, în condiţiile prev. de art.125 Cod procedură penală, în şedinţa publică din 20 noiembrie 2009, instanţa a încuviinţat efectuarea unui supliment la raportul de expertiză contabilă efectuat în cursul urmăririi prin care să se răspundă punctual la obiectivele propuse de către inculpată (fila 29 dosar fond rejudecare).

Suplimentul la raportul de expertiză contabilă întocmit anterior în cauză a fost depus de către expert xx la 07 octombrie 2010, respectiv la 11 noiembrie 2010 (filele 90 – 91 şi 100 – 102 dosar fond rejudecare).

În şedinţa publică din 10 decembrie 2010 inculpatul xx, asistat de apărător ales, a solicitat a se da eficienţă în cauză prevederilor art.741 Cod penal din Legea nr.241/2005, aceasta arătând totodată, implicit, şi că nu solicită continuarea procesului penal în condiţiile prev. de art.13 Cod procedură penală.

Potrivit prevederilor art.741 Cod penal – În cazul săvârşirii infracţiunilor de gestiune frauduloasă, înşelăciune, delapidare, abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, abuz în serviciu contra intereselor publice, abuz în serviciu în formă calificată şi neglijenţă în serviciu, prevăzute în prezentul cod, ori a unor infracţiuni economice prevăzute în legi speciale, prin care s-a pricinuit o pagubă, dacă în cursul urmăririi penale sau al judecăţii, până la soluţionarea cauzei în primă instanţă, învinuitul sau inculpatul acoperă integral prejudiciul cauzat, limitele pedepsei prevăzute de lege pentru fapta săvârşită se reduc la jumătate. Dacă prejudiciul cauzat şi recuperat în aceleaşi condiţii este de până la 100.000 euro, în echivalentul monedei naţionale, se poate aplica pedeapsa cu amendă. Dacă prejudiciul cauzat şi recuperat în aceleaşi condiţii este de până la 50.000 euro, în echivalentul monedei naţionale, se aplică o sancţiune administrativă, care se înregistrează în cazierul judiciar. Dispoziţiile prevăzute la alin. 1 şi 2 nu se aplică dacă făptuitorul a mai săvârşit o infracţiune de acelaşi gen, prevăzută de prezentul cod, într-un interval de 5 ani de la comiterea faptei, pentru care a beneficiat de prevederile alin. 1 şi 2.

Având în vedere cele expuse, reţinând că inculpat xx, astfel cum rezultă din fişa sa de cazier judiciar şi din adresa cu nr.56302/07 decembrie 2007 a Primăriei Municipiului Piatra Neamţ, a achitat integral la data de 27 noiembrie 2007 prejudiciul în sumă totală de 34.294,29 lei cauzat părţii vătămate Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamţ şi nu a mai beneficiat în ultimii 5 ani de cauza de nepedepsire reglementată prin textul de lege enunţat (fila 19 dosar fond iniţial; fila 46 dosar fond rejudecare), instanţa urmează:

– în baza art. 11 pct. 2 lit. „a” Cod procedură penală raportat la art.10 lit. „i1” Cod procedură penală, cu aplicarea art.741 alin. 3 teza II Cod penal – a înceta procesul penal pornit împotriva inculpatei xx cu privire la săvârşirea infracţiunii de „delapidare” prev. de art.2151 alin.1 Cod penal cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal.

– în baza art.741 alin.3 teza II Cod penal raportat la art.91 lit. „c” Cod penal – a aplica inculpatei xx o sancţiunea cu caracter administrativ adaptată gravităţii faptelor săvârşite de aceasta.

Având în vedere conţinutul adresei cu nr.56302/07 decembrie 2007 a Primăriei Municipiului Piatra Neamţ, instanţa urmează a constată acoperit prin plată prejudiciul cauzat părţii vătămate Consiliul Local al municipiului Piatra Neamţ prin faptele săvârşite de către inculpat xx.

În baza art.192 alin.1 pct.2 lit. „a” Cod procedură penală, având în vedere soluţia adoptată în latura penală a cauzei, instanţa urmează a obliga pe inculpat xx la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat in prezentul proces penal (cheltuieli pentru efectuarea actelor de procedură şi pentru administrarea de probe) (cheltuieli pentru efectuarea actelor de procedură şi pentru administrarea de probe).

Etichete: