Top

Contestatie Legea nr. 10/2001. – Imobil preluat abuziv în patrimoniul statului maghiar fara despagubiri

Domeniu asociat – Contestatie Legea nr. 10/2001.

– Imobil preluat abuziv în patrimoniul statului maghiar fara despagubiri .

În conformitate cu dispozitiile art. 1 din LEGEA Nr. 10 din 8 februarie 2001, republicata, privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989.

“ (1) Imobilele preluate în mod abuziv de stat, de organizatiile cooperatiste sau de orice alte persoane juridice în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, precum si cele preluate de stat în baza Legii nr. 139/1940 asupra rechizitiilor si nerestituite, se restituie, în natura, în conditiile prezentei legi.

(2) În cazurile în care restituirea în natura nu este posibila se vor stabili masuri reparatorii prin echivalent. Masurile reparatorii prin echivalent vor consta în compensare cu alte bunuri sau servicii oferite în echivalent de catre entitatea învestita potrivit prezentei legi cu solutionarea notificarii, cu acordul persoanei îndreptatite, sau despagubiri acordate în conditiile prevederilor speciale privind regimul stabilirii si platii despagubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv.

(3) Masurile reparatorii prin echivalent constând în compensare cu alte bunuri sau servicii se acorda prin decizia sau, dupa caz, dispozitia motivata a entitatii învestite potrivit prezentei legi cu solutionarea notificarii. Masurile reparatorii în echivalent constând în despagubiri acordate în conditiile legii speciale privind regimul de stabilire si plata a despagubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv se propun a fi acordate prin decizia sau, dupa caz, dispozitia motivata a entitatii învestite potrivit prezentei legi cu solutionarea notificarii.

(4) Masurile reparatorii prin echivalent pot fi combinate.”

Sectia civila. Sentinta civila 309C din 20.06.2006.

Prin cererea de chemare în judecata înregistrata pe rolul Tribunalului Neamt sub nr. 736 /C/ din 22.03.2006 , contestatorul Oniga Iosif Gavril ,Oniga .N.Iosif a solicitat instantei ca în contradictoriu cu intimata Comisia locala pentru aplicarea Legii 10/ 2001 reprezentata prin primar sa dispuna anularea dispozitiei nr. 35 din 20.02. 2006 prin care s-a respins notificarea formulata de contestatori sub nr. 53/N/2002 .Fara cheltuieli de judecata.

În fapt, contestatorii arata ca prin aceasta notificare au solicitat intimatei în calitate de mostenitori testamentari ai defunctului Oniga Gavril retrocedarea în limitele disponibile si libere a suprafetei de 1072 m.p. teren situat în centrul comunei Bicazu Ardelean si , de asemenea , au solicitat acordarea de despagubiri banesti pentru locuinte compusa din patru camere si dependinte –demolate. Contestatorii –arata ca si-au întemeiat cererea pe dispozitiile Legii 10/ 2001 dovedind cu înscrisuri oficiale ca imobilele în speta au fost preluate în patrimoniu de catre statul Român ulterior datei de 6.03. 1945 si aratând ca dupa preluare, fostul proprietar nu a primit nici o despagubire. Ulterior depunerii notificarii contestatorii precizeaza ca au reusit sa intre în posesia unor înscrisuri oficiale eliberate de Arhivele Nationale potrivit carora autorul lor a avut în proprietate si intabulat în cartea funciara o suprafata de teren de 1692 m.p.

Desi contestatorii- se considerau îndreptatiti sa obtina un raspuns favorabil, acestia arata ca în mod nelegal si netemeinic Comisia comunala Bicazu

Ardelean pentru aplicarea Legii 10/2001 , retinând doar suprafata initiala de 1072 m.p. a dispus respingerea notificarii sub motivatia lipsei sale de obiect în conditiile în care terenul în litigiu a fost confiscat de Statul Maghiar.

Contestatorii arata ca potrivit extrasului de carte funciara imobilele casa si teren au fost intabulate pe numele autorului lor la 10.08. 1939, pentru ca la data de 5.01.1946 în temeiul Decretului lege 260/ 1945 sa fie intabulat dreptul de proprietate al Statului Român în portofoliul Ministerului Apararii Nationale. Acesta, în mod paradoxal, în conditiile în care actul normativ invocat consfinte repunerea în drepturi a fostilor proprietari abuziv expropriati de catre autoritatile maghiare în perioada ocupatiei, respectiv prin statuarea ca fiind lovita de nulitate absoluta toate dispozitiile legale discriminatorii si toate transmisiunile si constituirile de drepturi de proprietate abuziv emise de catre acesta în timpul ocupatiei maghiare.

Acest act normativ are, în acceptiunea contestatorilor si repunerea în drepturi a autorului lor asupra imobilelor confiscate si nici decum a Statului Român care astfel a expropriat fara drept pe defunctul Oniga Gavril.

Pentru aceste considerente contestatorii au solicitat instantei sa constate ca dispozitia contestata fiind netemeinica si nelegala este lovita de nulitate si sa dispuna obligarea primarului comunei sa emita o noua dispozitie care sa cuprinda o solutionare justa, legala a notificarii în raport de prevederile Legii 10/2001 R.

În dovedire contestatorii au înteles sa se foloseasca de proba cu înscrisuri anexând la dosar, în copie , dispozitia nr. 35 din 20.02.2005 privind respingerea notificarii nr. 53/ N/ 4.02.2002 extras din Legea 260/ 4.04. 1945, testamentul autentificat al autorului Oniga Gavril, certificate si acte de stare civila , extras din C.F- Tulghes sud (judecatoria Toplita) cu istoricul întabularilor proprietatilor notificate , traducere legalizata a înscrierii de la pct. 2 si 3 din limba maghiara , adeverinta nr. 2261 din 14.09. 1971 eliberata de primarul Bicazu Ardelean extras de C.F nr. 2460/ 27.10 .1997 eliberat de Judecatoria Toplita .

Cererea de chemare în judecata este scutita de taxa judiciara de timbru si de timbru judiciar.

Intimata Comisia comunala Bicazu Ardelean pentru aplicarea Legii 10/ 2001 reprezentata prin primar a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea contestatiei ca fiind neântemeiata .

În motivare , intimata a precizat ca contestatorii desi au formulat o notificare în temeiul Legii 10/2001, aceasta este lipsita de obiect în conditiile în care imobilele solicitate a fi retrocedate au fost expropriate de catre Statul Maghiar conform extrasului de carte funciara nr.2419 eliberat de Judecatoria Toplita la data de 27. 10 . 1997.Ori, în aceste conditii , art 1 din Legea 10/ 2001 /R prevede ca se restituie în natura imobilele preluate în mod abuziuv de stat , de organizatii cooperatiste sau de orice alte persoane în perioada 6 martie 1945- 22 decembrie 1989, precum si cele preluate de stat în baza Legii 139/ 1940 asupra rechizitiilor si nerestituite ori pentru care proprietarii nu au primit compensatii echitabile ( art 2 al 1 lit f din Lg 10/ 2001.

Rezulta din interpretarea data de intimata textelor de lege enuntate ca beneficiaza de masuri reparatorii – în natura sau prin echivalent – numai cetatenii ai caror bunuri imobile au fost confiscate –rechizitionate de Statul Român prin Legea 139/1940, a bunurilor solicitate de contestatori nu au fost confiscate Statul Român .

În dovedire intimata a înteles sa se foloseasca de proba cu înscrisuri anexând la dosar întreaga documentatie care a stat la baza emiterii dispozitiei nr. 35 / 20.02. 2006 contestate .

Analizând înscrisurile anexate de pârâti în dovedirea sustinerilor formulate instanta constata întemeiata contestatia dedusa judecatii împotriva dispozitiei primarului comunei Bicazu Ardelean de respingere a notificarii nr. 53/M/ 2002 retinând urmatorele considerente.

În fapt , autorul contestatorilor Oniga Gavril a avut în proprietate suprafata de teren de 1692 m.p. si a constructiei imobile intabulate în C.F nr. 2703 a com. Tulghesul de sus în baza contractului de vânzare cumparare. încheiat la data de 8 august 1939, intabularea dreptului de proprietate având un caracter constitutiv de drepturi consacrat prin art. 17 rap. la art 32 din decretul Lege 115/ 1938 modificat prin legea din 14 august 1940 privind unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare.

Ulterior , la data de 28.06. 1943 a fost intabulat în partea a II-a a cartii funciare mentionate dreptul de proprietate a statului maghiar conform hotarârii definitive nr. 1838/1942 a Tribunalului Regal Miercurea Ciuc data în baza înscrisului de expropriere si a schitei datat din 13.10. 1941.

Legea 260 din 4.04. 1945 privitoare la legislatie aplicabila în Transilvania de Nord , precum si la drepturile banesti dobândite în acest teritoriu în timpul ocupatiei ungare constata prin art. 19 al. 2 ca nulitatea de drept a transmisiunilor de drepturi efectuate în temeiul ordonantelor maghiare discriminatorii adoptate dupa data de 15.03 . 1939( art. 3 al 2 din acest act normativ ) în folosul statului maghiar sau a persoanelor juridice maghiare , precum si retrasmisiunile acestor drepturi de subdobânditori, urmând ca dreptul proprietate si alte drepturi dobândite tabular înscrise în favoarea persoanelor prevazutela aliniatul precedent sa fie radiate din oficiu,cu restabilirea starii tabulare anterioare .

Ori, în cauza , instanta retine ca o atare radiere a dreptului de proprietate constatat nul de drept , constituit în favoarea Statului maghiar nu a operat în puterea dispozitiilor legale mentionate în favoarea autorului contestatorilor, ci la data de 5.01.1946 s-a intabulat în baza decretului lege 260/1945 dreptul de proprietate asupra imobilelor în litigiu în favoarea Statului Român- portofoliul Ministerului Apararii Nationale , pentru ca la data de 18.02. 1952 sa se intabuleze în baza Jurnalului Consiliului de Ministri nr.563 din 30.04. 1946 acelasi drept de proprietate în favoarea Ministerului Fortelor Armatei.

În aceste conditii , instanta constata ca intabularea dreptului de proprietate în favoarea Statului Român în baza Decretului lege 260/ 1945 constitutiva de drepturi începând cu data de 5.01. 1946 constituie prin ea însasi o preluare abuziva în acceptiunea disp. art l din Legea 10/2001 R care se încadreaza în perioada reglementata 6 martie 1945-22 decembrie 1988 si care îi îndreptateste pe contestatori în calitatea lor de legatari universali ai autorului Oniga Gavril sa obtina o reparatie echitabila în formele legale ale restituirii în natura sau dupa caz de despagubiri prin echivalent .

Din aceasta perspectiva , dispozitia nr.35 din 20-02. 2006 privind respingerea deplano ca fiind fara obiect a notificarii nr.53N/ 4.02. 2002 emisa de primarul com. Bicazu Ardelean este nelegala , întrucât a facut o analiza superficiala a înscrisurile doveditoare anexate de contestatori , prin limitarea exclusiva la interpretarea mentiunilor de la pct. 2 si 3 efectuate în limba maghiara în partea a II-a a Cartii funciare nr.2703 a com. Tulghesul de Sus anexate în extras de contestatori, cu ignorarea înscrisurilor ulterioare datei de 6.03. 1945 operate fara drept cu acelasi efect constitutiv de drepturi în favoarea Statului Român ,consacrat prin decretul Lege 115 / 1938 în vigoare pâna la adoptarea Legii 7/1996 privind publicitatea imobiliara .

În consecinta constatând netemeinicia si nelegalitatea dispozitiei supuse controlului judiciar , instanta va admite contestatia formulata în temeiul Legii /2001 de contestatorii Oniga Iosif Gavril si Oniga N.Iosif si va anula dispozitia nr. 35 /20.02 .2006 privind respingerea notificarii nr. 53N / 4.02. 2002 , emisa de primarul comunei Bicazu Ardelean .Instanta va dispune obligarea intimatei reprezentate prin primar sa solutioneze în fond aceasta notificare având ca obiect cererea de restituire în natura a suprafetei de 1072 m.p.( rectificata de 1692 m.p.) teren situat în intravilanul comunei Bicazu Ardelean si sa înainteze aceeasi notificare Comisiei Centrale pentru stabilirea despagubirilor conform art . 16 al 2. din titlul VII din Legea 247/2005 în vederea solutionarii cererii de despagubiri banesti pentru imobilul locuinta compusa din patru camere si dependinte demolate pentru care reconstituirea în natura nu este posibila .

Etichete: