Top

LEGEA 10/2001-DESPĂGUBIRI PENTRU IMOBIL PRELUAT ABUZIV

Valoarea stabilită prin decizia emisă de unitatea deţinătoare a imobilului constituie o propunere, iar în temeiul dispoziţiilor cuprinse în titlul VII al Legii nr.247/2005 privind regimul de stabilire şi plată a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv, art.16 alin.6, se procedează la evaluarea imobilului conform acestor reglementări legale speciale. Modalităţile de despăgubire sunt cele stabilite de art.24 alin.1 din Legea nr.10/2001 modificată prin Legea nr.247/2005.

Prin sentinţa civilă pronunţată de Tribunalul Bacău a fost respinsă ca neîntemeiată contestaţia formulată împotriva deciziei emise de S.C. Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice Moldova S.A., reţinându-se următoarele:

Prin decizia civilă nr-1569/2004, Curtea de Apel Bacău a respins apelul formulat de S.C. F.D.F.E.E. Electrica, menţinând sentinţa civilă nr.579/2004 a Tribunalului Bacău, prin care apelanta a fost obligată să facă reclamanţilor ofertă de despăgubiri pentru suprafaţa de 2959 mp.

În baza acestei decizii, intimata a emis decizia nr.70/2005, prin care a stabilit, ca echivalent bănesc pentru suprafaţa respectivă de restituit în natură, suma de 54.400.480 lei.

Contestatorii au precizat că nu sunt de acord cu acordarea acestei sume drept despăgubiri, considerând că imposibilitatea restituirii în natură a suprafeţei de teren trebuie compensată cu o chirie anuală.

Prima instanţă a reţinut că regimul stabilirii şi plata despăgubirilor aferente imobilelor preluate abuziv sunt stabilite prin norme legale imperative, acordarea despăgubirilor sub alte modalităţi decât cele legale fiind interzisă.

Astfel, în baza dispoziţiilor art.1 alin.1-3, art.2 din Legea nr.10/2001 şi ale titlului VII privind regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate abuziv din Legea 247/2005, şi având în vedere că reclamanţii nu au contestat valoarea stabilită, ci modalitatea de acordare a despăgubirii, a fost respinsă contestaţia formulată, ca neîntemeiată.

Împotriva acestei hotărâri, contestatorii au declarat apel şi au arătat că nu sunt de acord cu suma stabilită ca despăgubiri, solicitând stabilirea, pentru terenul ce le-a aparţinut, a unei chirii anuale. Totodată, prin apelul declarat, s-a susţinut că decizia emisă de intimată nu a avut în vedere întreaga suprafaţă ce a aparţinut apelanţilor şi nu a reţinut posibilitatea stabilirii unor măsuri reparatorii prin echivalent.

La acordarea cuvântului pentru susţinerea apelului, apărătorul apelanţilor, excedând motivelor de apel menţionate, a solicitat schimbarea sentinţei apelate în sensul admiterii contestaţiei şi restituirii în natură a terenului, pe amplasamentul avut.

Analizând motivele de apel menţionate, Curtea de Apel Bacău a constatat următoarele:

Prin decizia civilă nr.1569/26.11.2004 pronunţată de Curtea de Apel Bacău în dosarul nr.4475/2004 a fost respins ca nefondat apelul declarat împotriva sentinţei civile nr.579/2004 a Tribunalului Bacău, prin care a fost anulată decizia nr.417/6.11.2003 emisă de S.C. Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice Moldova S.A. Bacău şi obligată aceasta să facă contestatorilor ofertă de despăgubiri băneşti pentru suprafaţa de 2959 mp teren situat în comuna Zemeş jud. Bacău.

În considerarea acestei hotărâri judecătoreşti, intimata a emis decizia nr.70 din 15.03.2005, prin care a dispus acordarea de despăgubiri băneşti pentru terenul de 2959 mp, în valoare de 56.400.480 lei.

Contestaţia formulată împotriva acestei decizii a vizat cuantumul acestor despăgubiri, contestatorii precizând, prin cererea adresată primei instanţe, că nu sunt de acord cu valoarea stabilită şi că solicită stabilirea unei chirii anuale pentru teren.

Astfel, criticile formulate iniţial nu au avut în vedere aspecte referitoare al restituirea în natură a terenului, pe acelaşi amplasament sau în compensare, motivele de apel formulate în acest sens depăşind cadrul procesual iniţial stabilit, prin cererea cu soluţionarea căreia a fost învestită prima instanţă, reţinându-se în acest sens dispoziţiile art.294 alin.1 teza I Cod procedură civilă.

De altfel, acest aspect al restituirii în natură a terenului nu a fost susţinut de apelanţi prin contestaţia formulată la prima instanţă tocmai datorită celor iniţial solicitate de ie pe procedura Legii nr.10/2001 şi în considerarea celor stabilite prin decizia nr.1569/2004 a Curţii de Apel Bacău, în temeiul căreia intimata a emis decizia contestată în prezenta cauză.

Referitor la criticile formulate în cererea de apel, vizând cuantumul despăgubirilor, nu se reţine existenţa unui motiv de nelegalitate sau netemeinicie a sentinţei primei instanţe, sub acest aspect.

Astfel, având în vedere modificările aduse Legii nr.10/2001 prin Legea nr.247/2005 şi procedura specială cuprinsă în titlul VII al Legii nr.247/2005, privind regimul de stabilire şi plată a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv, valoarea stabilită prin decizia contestată reprezintă o propunere, iar în cauză urmează a fi întocmită o evaluare conform dispoziţiilor art.16 alin.6 din titlul VII al Legii nr.247/2005. Totodată, faţă de dispoziţiile aliniatului 4, se procedează şi la verificarea legalităţii sub aspectul posibilităţii de restituire în natură a imobilului.

Solicitarea apelanţilor de stabilire a unei chirii anuale pentru teren este lipsită de temei legal, având în vedere atât cele stabilite irevocabil prin decizia nr.1569/2004 a Curţii de Apel Bacău, cât şi modalităţile de despăgubire prevăzute de art.24 alin.1 din Legea nr.10/2001, modificată prin Legea nr.247/2005.

Decizia civilă nr.40/22.03.2006

Etichete: