Top

Actiune în constatare. – Exceptia lipsei capacitatii procesuale de folosinta a Primariei

Potrivit dispozitiilor ART. 91din Legea nr. 215/2001 privind Legea administratiei publice locale: „Primarul, viceprimarul, respectiv viceprimarii, secretarul comunei, al orasului sau al subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiului, împreuna cu aparatul propriu de specialitate al consiliului local, constituie o structura functionala cu activitate permanenta, denumita primaria comunei sau orasului, care aduce la îndeplinire hotarârile consiliului local si dispozitiile primarului, solutionând problemele curente ale colectivitatii locale”.

Sectia civila. Decizia civila nr.1177/RC din 14.12.2006

Constata ca, prin sentinta civila nr.1179 din data de 18.07.2005 pronuntata de Judecatoria Târgu Neamt, a fost admisa actiunea în constatare a dreptului de proprietate formulata de reclamantul Danila Gavril în contradictoriu cu Primaria orasului Târgu Neamt si s-a constatat, în consecinta, ca reclamantul este proprietarul terenului situat în Târgu Neamt, str. Batalion, nr.19, în suprafata de 1033 m.p.

Pentru a pronunta aceasta sentinta prima instanta a retinut ca, prin cererea ce a fost înregistrata pe rolul Judecatoriei Târgu Neamt sub nr.728/2005 reclamantul a solicitat în contradictoriu cu pârâta constatarea dreptului de proprietate asupra terenului mentionat, pe care a precizat ca l-a stapânit din anul 1971 ca proprietar, netulburat în folosinta, platind taxele legale si fara a avea litigii cu alte persoane.

Pârâta, în întâmpinarea formulata, a precizat ca reclamantul nu poate invoca prescriptia de 30 de ani deoarece nu detine just titlu, iar terenul în litigiu era destinat altei persoane stramutate, care în orice moment poate solicita reconstituirea dreptului de proprietate.

Analizând actele dosarului, prima instanta a retinut ca reclamantul si parintii acestuia au fost stramutati în anul 1962 din com.Hangu, jud.Neamt, unde au primit acest teren pentru constructii. S-a mai constatat ca, reclamantul a stapânit terenul sub nume de proprietar o perioada de 43 ani (urmare a jonctiunii posesiilor) conform dispozitiilor art.1837 si urmatoarele Cod civil si, întrucât nu are titlu de proprietate instanta de fond a dispus admiterea actiunii, pronuntând o hotarâre care sa tina loc de act de proprietate asupra terenului.

Împotriva acestei sentinte a declarat apel pârâta. Apelul a fost înregistrat pe rolul Tribunalului Neamt sub nr.2781/AC/23.11.2005.

În motivarea apelului declarat, pârâta a precizat ca reclamantul a mai solicitat constatarea dreptului de proprietate pentru acelasi teren într-un alt dosar, care se afla în curs de judecata în recurs pe rolul Curtii de Apel Bacau sub nr.4684/2005 si a fost respinsa la fond si apel.

Pe fondul cauzei pârâta a precizat ca, posesia pe care a exercitat-o nu este utila si sub nume de proprietar, iar în ceea ce priveste termenul prescriptiei achizitive acesta a început sa curga de la data intrarii în vigoare a Legii 18/1991 (anterior acestui moment terenurile fiind scoase din circuitul civil si fara a putea sa fie uzucapate). Fata de motivele invocate pârâta a solicitat admiterea apelului, schimbarea în totalitate a sentintei apelate si pe fond respingerea actiunii ca neîntemeiata.

Prin decizia civila nr.49/AC din data de 24.01.2006, a fost admis apelul declarat de pârâta, schimbata în totalitate sentinta în sensul respingerii actiunii pentru lipsa capacitatii de folosinta a pârâtei.

Împotriva acestei sentinte a declarat recurs reclamantul. Prin decizia civila nr.1020 din data de 20.09.2006 pronuntata în dosar nr.554/32/2006 Curtea de Apel Bacau a dispus admiterea recursului, casarea deciziei pronuntate de Tribunalul Neamt în apel si trimiterea spre rejudecare în recurs la aceeasi instanta, întrucât s-a considerat ca litigiul are un obiect evaluabil în bani care, în baza art.282 indice 1 Cod procedura civila este supus doar caii de atac a recursului.

Pe rolul Tribunalului Neamt cauza a fost înregistrata în recurs sub nr.2726/RC – RJ din 24.10.2006.

La termenul de judecata din data de 14.12.2006 a fost invocata de instanta de recurs, din oficiu, exceptia lipsei capacitatii procesuale de folosinta a pârâtei. Analizând sentinta în raport de exceptia invocata, considerata ca fiind sub incidenta art.304 pct.5 Cod procedura civila (posibil de a fi pusa în discutie din oficiu în baza art.304 indice 1 Cod procedura civila – ca motiv de nulitate si de ordine publica), se constata ca pârâta astfel cum a fost indicata de reclamant în cererea introductiva de instanta – Primaria orasului Târgu Neamt nu are capacitate procesuala de folosinta, ci este considerata doar ca fiind o structura functionala, o denumire sui generis fara patrimoniu si personalitate juridica (art.91 Legea 215/2001).

În consecinta, se apreciaza ca judecata în contradictoriu cu pârâta (indicata în actiune) determina sanctionarea pentru lipsa de capacitate procesuala de folosinta, în conditiile în care, potrivit art.19 din Legea 215/2001 doar unitatile administrativ – teritoriale (comunele, orasele, judetele) sunt persoane juridice de drept public, care au patrimoniu propriu si capacitate juridica deplina.

Pentru considerentele expuse se va dispune, în baza art.312 alin.1 teza I Cod procedura civila, admiterea recursului, modificarea în totalitate a sentintei si, pe cale de consecinta, respingerea actiunii pe exceptia lipsei capacitatii procesuale de folosinta.

Etichete: