Top

Teren al cărui regim juridic este reglementat de prevederile Legii nr. 18/1991, nu de cele ale Legii nr. 10/2001. Lipsa calităţii de unitate deţinătoare de către entitatea notificată. Consecinţe.

Teren al carui regim juridic este reglementat de prevederile Legii nr. 18/1991, nu de cele ale Legii nr. 10/2001. Lipsa calitatii de unitate detinatoare de catre entitatea notificata. Consecinte.

Sectia civila. SENTINTA CIVILA NR. 510/03.09.2008 (dosar nr. 13/103/2008)

Prin cererea înregistrata pe rolul Tribunalului Neamt sub nr. 13/103 din 08.01.2008 contestatoarea H. H. E. a formulat, în contradictoriu cu intimatul Primarul mun. Piatra Neamt, contestatie împotriva Dispozitiei nr. 7106/27.11.2007 de respingere a notificarii prin care a solicitat restituirea în natura a cotei sale din imobilul situat în mun. Piatra Neamt, str. Duraului nr. 20, jud. Neamt.

În motivarea cererii a aratat ca în dispozitia contestata s-a apreciat ca nu are calitatea de persoana îndreptatita în sensul Legii nr. 10/2001 si nici nu a facut dovada preluarii abuzive a imobilului revendicat, solutie pe care o considera netemeinica si nelegala daca de iau în consideratie actele aflate la dosar.

În dovedire a depus copia Dispozitiei nr. 7106/27.11.2007.

Intimatul a depus întâmpinare în care a aratat ca prin Notificarea înregistrata la Biroul Executorului Judecatoresc C. C. sub nr. 183/01.08.2001 contestatoarea a solicitat restituirea în natura a cotei sale din imobilul de mai sus, compus din suprafata de 180 mp teren si constructia situata pe acesta.

A mai aratat ca prin Contractul de vânzare – cumparare autentificat sub nr. 1781/1978 H. O., casatorit cu contestatoarea, a cumparat acest imobil, iar suprafata de 180 mp teren a trecut în proprietatea statului în baza art. 30 din Legea nr. 58/1994, dobânditorii primind în folosinta, în baza Deciziei nr. 188/18.11.1978 a fostului Consiliu Popular al mun. Piatra Neamt, suprafata de 100 mp.

În anul 1988 contestatoarea a parasit România si, în baza legislatiei de atunci, prin Decizia nr. 24/23.01.1988 a fostului Consiliu Popular al mun. Piatra Neamt cota de 1/2 din constructia existenta pe str. Duraului nr. 20 a trecut fara plata în proprietatea statului.

În acelasi an prin sentinta civila nr. 4542/14.10.1988 a Judecatoriei Piatra Neamt s-a dispus iesirea din indiviziune între H. O. si întreprinderea care administra partea de imobil confiscata de stat – respectiv IJGCL Neamt – pentru ca prin Decizia nr. 326/04.09.1989 a fostului Consiliu Popular al judetului Neamt sa fie trecuta în proprietatea statului si cota de 1/2 din constructie aflata în proprietatea sotului contestatoarei. Dupa prabusirea regimului comunist, intervenita în decembrie 1989, acest din urma act administrativ a fost însa revocat prin Decizia nr. 99/24.03.1990 a Primariei mun. Piatra Neamt.

Tot astfel, a mai invocat faptul ca prin Titlul de proprietate nr. 1/2459/27.05.1994 lui H. O. i s-a constituit dreptul de proprietate pentru suprafata de 90 mp din cei 180 mp aferenti constructiei si, în acelasi an, prin sentinta civila nr. 7632/13.06.1994 Judecatoria Piatra Neamt a admis actiunea în revendicare formulata de acesta împotriva Primariei mun. Piatra Neamt si Consiliului local al mun. Piatra Neamt, astfel ca el a devenit proprietarul întregii constructii de pe str. Duraului nr. 20. Prin aceasta hotarâre s-a dispus si repunerea reclamantului în termenul de formulare a cererii pentru constituirea dreptului de proprietate pentru diferenta de teren, motiv pentru care prin Titlul de proprietate nr. 6410/19.03.2008 acestuia i-a fost constituit acest drept pentru suprafata de 96 mp, dupa ce în anul 1997 actiunea în justitie formulata de Primaria mun. Piatra Neamt pentru revendicarea acestei suprafete a fost respinsa în mod irevocabil.

În aceasta situatie, a conchis intimatul, solutia de respingere a Notificarii nr. 183/01.08.2001 este justificata deoarece pentru dobândirea în proprietate a terenului preluat în baza art. 30 din Legea nr. 58/1994 sunt aplicabile prevederile Legii nr. 18/1991 si nu cele ale Legii nr. 10/2001, iar în ce priveste constructia, aceasta este în prezent în întregime în proprietatea fostului sot H. O..

La întâmpinare a atasat documentatia ce a stat la baza emiterii Dispozitiei nr. 7106/27.11.2007.

Analizând contestatia din perspectiva probatoriului administrat instanta apreciaza ca aceasta nu este fondata, pentru urmatoarele considerente:

Potrivit art. 8 alin. 1 din legea nr. 10/2001 „Nu intra sub incidenta prezentei legi terenurile … al caror regim juridic este reglementat prin Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare…”, iar potrivit art. 36 alin. 3 din Legea nr. 18/1991 „Terenurile atribuite în folosinta pe durata existentei constructiilor dobânditorilor acestora, ca efect al preluarii terenurilor aferente constructiilor, în conditiile dispozitiilor art. 30 din Legea nr. 58/1974 cu privire la sistematizarea teritoriului si localitatilor urbane si rurale, trec în proprietatea actualilor titulari ai dreptului de folosinta a terenului, proprietari ai locuintelor”.

Reiese ca regimul juridic al terenului din str. Duraului nr. 20, trecut în proprietatea statului în baza art. 30 din Legea nr. 58/1994, este reglementat de dispozitiile Legii nr. 18/1991 si nu de cele ale Legii nr. 10/2001. Cum numai fostul sot al contestatoarei a urmat procedura prealabila prevazuta de Legea nr. 18/1991, numai în favoarea acestuia s-a constituit dreptul de proprietate pentru întregul teren, initial pentru 90 mp si ulterior pentru diferenta de 94 mp.

În ce priveste constructia situata pe acest teren, este de observat ca prin sentinta civila nr. 4542 din 14.10.1988 Judecatoria Piatra Neamt a atribuit fostului sot al contestatoarei cota de 1/2 din aceasta, pentru ca prin sentinta civila nr. 7632/13.06.1994 aceeasi instanta sa îi atribuie si partea din constructie care, prin prima hotarâre, fusese data în administrarea fostei IJGCL Neamt.

În aceasta situatie este evident ca municipiul Piatra Neamt nu mai detine vreo cota din constructie, astfel ca el nu mai întruneste calitatea de „unitate detinatoare” si, din acest motiv, dispozitia contestata este temeinica si cu privire la acest aspect.

Pentru considerentele expuse mai sus contestatia va fi respinsa ca nefondata.

Etichete: