Top

Respingerea acţiunii ca fiind introdusă împotriva unei persoane fără capacitate de folosinţă.

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante la data de 25.01.2007 reclamantul

PRIMARUL COMUNEI COMARNA, în calitate de reprezentant al Comisiei Locale de

Aplicare a Legii nr.18/1991, a solicitat, în contradictoriu cu pârâtii B.V.C. si COMISIA

JUDETEANA IASI DE APLICARE A LEGII NR.18/1991, constatarea nulitatii absolute a

titlului de proprietate nr.28770/1996, în ceea ce priveste urmatoarele suprafete de teren în

intravilanul satului Osoi: tarlaua 27, parcela 1731 pentru suprafata de 952 mp, tarlaua 27

parcela 1732 pentru suprafata de 953 mp si tarlaua 27 parcela 1734 pentru suprafata de 121

mp.

În motivare reclamantul a aratat ca din evidentele Registrului agricol al Comunei

Comarna rezulta ca beneficiarul titlului figureaza cu suprafata de 900 mp, în timp ce titlul de

proprietate este emis pe suprafata de 2566 mp. Arata reclamantul ca din eroare s-a eliberat

pârâtului titlul de proprietate pentru o suprafata de teren mai mare decât cea la care era

îndreptatit, eroarea fiind constata odata cu analizarea cererii unui alt petent îndreptatit la

reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafetele ce se regasesc în titlul pârâtului.

În drept au fost invocate dispozitiile art.3 alin.2 din Legea nr.169/1997, art.52 alin.2

din Legea nr.18/1991.

În dovedire, reclamantul a depus la dosar copia titlului de proprietate

nr.28770/17.06.1996 si referatul Primariei Comunei Comarna nr.255/17.01.2007.

La termenul de judecata din 06.03.2007, reclamantul si-a precizat actiunea în sensul ca

solicita nulitatea absoluta a titlului de proprietate pentru suprafata din tarlaua 27, parcela 1732

de 947 mp, în loc de 953 mp cum din eroare s-a trecut în actiunea introductiva. La acelasi

termen s-a prezentat în instanta, sotia pârâtului B. C., care a învederat ca acesta este decedat,

depunând la dosar certificatul de deces.

La termenul din 17.04.2007, instanta a invocat din oficiu exceptia lipsei capacitatii de

folosinta a pârâtului B. C..

Analizând cu prioritate, conform art.137 alin.1 Cod proc.civ, exceptia invocata,

instanta retine ca potrivit art.41 alin.1 Cod proc. civ., orice persoana care are folosinta

drepturilor civile poate sa fie parte în judecata, iar potrivit art.7 si 33 din Decretul nr.31/1954,

în cazul persoanei fizice capacitatea de folosinta începe de la nasterea persoanei si înceteaza

cu moartea acesteia.

Capacitatea de folosinta consta în aptitudinea unei persoane de a avea drepturi si

obligatii, presupunând cu necesitate existenta din punct de vedere legal a acelei persoane.

Din certificatul de deces depus la dosar, instanta retine ca pârâtul B. C. a decedat la

data de 11.07.1994, prezenta actiune fiind introdusa la data de 25.01.2007.

De asemenea, instanta retine ca potrivit art.243 alin.1 pct. Cod proc civ., partea

interesata poate solicita un termen pentru introducerea în cauza a mostenitorilor, numai în

cazul în care partea decedeaza în cursul procesului, nu si atunci când aceasta murise anterior

introducerii actiunii.

Fata de aceste considerente, având în vedere ca din actele dosarului rezulta ca pârâtul

B. C. este decedat din anul 1994 si ca, în cazul persoanelor fizice capacitatea de folosinta

începe la nasterea lor si înceteaza la moartea acestora, instanta urmeaza sa admita exceptia si

sa respinga actiunea ca fiind introdusa împotriva unei persoane fara capacitate de folosinta.

Etichete: