Top

Adoptie minor

Domeniul asociat – Adoptie minor. Admisibilitatea cererii formulata de adoptatori având ca obiect schimbarea prenumele minorei/minorului în temeiul art. 53 alin. 3 din Legea nr. 273/204

Sectia civila. Decizia civila nr.1/M din data 19.01.2007

Prin cererea înregistrata la Tribunalul Neamt sub nr. 511/M/ la data de 21 decembrie 2006, petenta D.G.A.S.P.C. Neamt a solicitat, în contradictoriu cu B.V. si B.E., încuviintarea adoptiei interne a minorei G.A., nascuta la data de 29.04.2000 în localitatea Bicaz, jud. Neamt, fiica lui G.C..

În motivarea cererii, petenta arata urmatoarele:

In fapt minora G.A. nascuta la data de 29/04/2000 în localitatea Bicaz, jud.Neamt, fiica lui G.C. , provine din afara casatoriei nefiind stabilita filiatia fata de tata. Pâna la varsta de 4 ani, minora a fost crescuta si educata in familia naturala.

Intrucât mama minorei s-a dezinteresat de aceasta, prin hot.CPC Neamt nr.1180/10.08.2005 s-a hatarat plasamentul copilului G.A. la familia Buleu B.V., unde se afla si în prezent. Pe toata durata în care minora s-a aflat în plasament, mama acesteia a fost consiliata de catre reprezentantul directiei cu privire la efectele juridice ale adoptiei. Dupa consilierea mamei minorei si a rudelor acesteia pana la gradul IV inclusiv, aceasta si-au dat consimtamântul ca minora G.A. sa fie adoptata.

Sotii Bv. Si B.E. sunt casatoriti de peste 20 de ani din casatoria acestora nu au rezultat copii, motiv pentru care în anul 2000 au adoptat-o pe sora minorei in cauza. Parintii au obtinut atestatul de familie apta sa adopte, potrivit dispozitiei directorului executiv nr.20/2006. Acestia au fost consiliati de catre responsabilul de caz din cadrul DGASPC Neamt cu privire la consimtamântul de adoptie, iar prin cererea formulata de catre acestia din data de 19/12/2006 au solicitat incuviintarea adoptiei minorei G.A..

La data de 22.09.2006 prin sentinta civila nr.18/cc/20/10/2006 pronuntata de Tribunalul Neamt – Sectia civila în dosarul nr.442/M/2006 ramasa definitiva si irevocabila la data de 7/12/2006 s-a incuviintat deschiderea procedurii de adoptie interne a minorei G.A., fiica lui G.C..

Atat din raportul de evaluare a capacitatii de a a dopta cât si din ancheta psihosociala rezulta ca familia B. intruneste conditiile morale si prezinta garantii materiale pentru a o adopta pe minora G.A..

Conchide petenta ca este în interesul minorei sa fie adoptata de familia B., motivat si de faptul ca sora acesteia a fost adoptata de familia mentionata.

Petenta si-a întemeiat cererea pe dispozitiile art. 35 si urm. din Legea nr. 273 privind regimul juridic al adoptiei.

În dovedire, petenta a anexat cererii de încuviintare a adoptiei urmatoarele înscrisuri: certificat de nastere minora în copie legalizata, certificat medical nr.2147 eliberat de catre medicul de familie, certificate de nastere ale parintilor în copie legalizata, certificatul de casatporie în copie legalizata, atestatul de familie adoptatoare, sentinta civila nr.18 CC/2006 ramasa definitiva si irevocabila, hotararea nr.1180/205 a CPC Neamt, certificatul medical al adoptatorilor nr.1326 si nr.1327/09.12.2006, certificat de cazier judiciar.

Sotii B.V. si B.E., prezenti în instanta si-au reiterat consimtamântul de a o adopta pe minora ,, A.”, solicitând totodata adaugarea la prenumele existent al acesteia si prenumele ,, Ioana”.

Analizând cererea petentei, coroborata cu înscrisurile depuse în dovedire, instanta retine urmatoarele împrejurari de fapt si de drept:

Minora G.A: s-a nascut la data de 29 aprilie 2000 în localitatea Bicaz, jud. Neamt si este fiica lui G.C., nefiind stabilita filiatia fata de tata.

Prin Hotarârea nr. 1180 din 10.08.2005 a Comisiei pentru Protectia Copilului Neamt, pentru minora a fost instituit plasamentul la familia adoptatoare, retinându-se în considerentele acestei hotarâri ca acesta a fost ocrotita în reteaua de asistenti maternali, ulterior s-a revocat aceasta masura, iar minora a fost încredintata familiei B., deoarece aceasta a adoptat sora fetitei si au dorit ca surorile sa fie împreuna. De la aceasta data, minora s-a aflat în îngrijirea familiei mentionate, împreuna cu sora sa.

Prin sentinta civila nr. 18/C din 20 octombrie 2006 a Tribunalului Neamt s-a încuviintat deschiderea procedurii adoptiei interne a minorei, retinându-se, în esenta, ca este în interesul minorei sa fie adoptata, în conditiile în care familia acesteia nu i-au putut asigura conditiile necesare cresterii si educarii, astfel ca s-a impus instituirea unor masuri de protectie speciale pentru minora.

S-a retinut ca mama minorei a fost consiliata în legatura cu conceptul de adoptie si cu consecintele acesteia, dovada fiind procesele verbale de consiliere anexate dosarului cauzei.

Astfel, instanta constata ca, în cauza, sunt îndeplinite atât conditiile de fond ale adoptiei ( consimtamântul la adoptie si capacitatea de a adopta a familiei adoptatoare, interesul copilului, încredintarea împreuna a fratilor, garantiile morale si materiale ale adoptatorilor), cât si conditiile de forma, care se refera la consimtamântul familiei adoptatoare, care s-a dat în fata instantei, existenta atestatului de familie apta sa adopte, îndeplinirea procedurii de încuviintare a deschiderii procedurii de încuviintare a adoptiei, încredintarea în vederea adoptiei, care s-a realizat anterior, însa s-a prelungit pe toata durata procedurilor administrative si judecatoresti.

De asemenea, nu au fost identificate interdictii si impedimente la adoptie de natura celor prevazute în art. 7 si 8 din Legea nr. 273/2004.

În consecinta, pentru considerentele retinute, instanta, în tem. art. 34-37 din Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei, admite cererea petentei, având ca obiect încuviintarea adoptiei minorei G. A. de catre familia B. V. si B.D.

În tem. art. 53 din lege, va dispune, ca dupa ramânerea irevocabila a hotarârii de adoptie, minora sa poarte numele de B.

În tem. art. 53 alin. 3, va admite cererea adoptatorilor de adaugare la prenumele minorei A. si prenumele de I., neexistând nici un impediment în acest sens.

În tem. art. 53 alin. 5, va dispune, de asemenea, ca dupa ramânerea irevocabila a hotarârii de adoptie, Serviciul de stare civila din cadrul primariei Piatra Neamt sa întocmeasca un nou act de nastere pentru minora, în care adoptatorii vor fi trecuti ca parinti firesti ai acesteia.

Etichete: