Top

Modul de stabilire a dreptului la pensie. Dovada vechimii în munca.

Domeniu asociat –Modul de stabilire a dreptului la pensie. Dovada vechimii în munca.

Potrivit art. 160 (5) din legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, modificata si completata, dovada vechimii în munca se face cu carnetul de munca sau cu alte acte prevazute de lege. În conditiile în care actele prin care se face dovada încadrarii în grupe superioare de munca nu sunt anulate, acestea nu pot ramâne fara efecte juridice.

Sectia civila. Sentinta civila 168/C din 31.03.2006.

Asupra litigiului de asigurari sociale de fata, constata ca prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante sub nr.26 din 09 ian. 2006 contestatorul D.T., a formulat contestatie împotriva deciziei nr. 51482 din 31.10.2005 emisa de intimata CJP Neamt, cu sediul în Piatra Neamt, b-dul Republicii nr.6, solicitând anularea actului decizional contestat si obligarea intimatei la solutionarea cererii sale privind stabilirea dreptului la pensie pentru munca depusa si limita de vârsta, în conformitate cu principiile Legii nr. 19/2000.

In motivarea contestatiei, petentul a aratat ca, decizia contestata i-a fost comunicata în data de 07 noiembrie 2005 si ca prin acest act intimata i-a respins în mod nejustificat cererea de înscriere la pensie, motivat de neîndeplinirea conditiilor impuse de art.50 din Legea nr. 19/2000. Contestatorul a mai aratat ca, timp de 30 de ani a desfasurat activitate în conditii deosebite de munca, din care peste 16 ani în grupa I de munca, astfel încât, considera ca, începând cu luna ianuarie 2006 îndeplineste conditiile de pensionare întrucât, în conformitate cu dispozitiile art.167 ind.l din Legea nr. 19/2000, beneficiaza de reducerea vârstei standard de pensionare cu 9 ani, 7 luni.

In dovedirea sustinerilor, contestatorul a depus la dosarul

cauzei copii de pe : decizia contestata ( f.6) si adeverinta

nr.5676/09.09.2005 emisa de S.C. „ M.” S.A(f.7) si Legea nr.19/2000, în extras (f.8-10).

Prin întâmpinarea formulata în cauza, precum si prin concluziile reprezentantului sau în instanta, intimata a solicitat respingerea actiunii, ca nefondata, aratând ca, prin decizia de respingere nr.51482 din 31.10.2005, contestatorului i s-a stabilit un stagiu total de cotizare realizat de 29 ani, 11 luni si 3 zile, din care 6 ani, 4 luni si 19 zile în grupa a -II -a de munca; ca, perioadele lucrate ca sef santier, director executiv si inginer sef nu au fost luate în considerare ca fiind în grupa I de munca întrucât, pe de-o parte aceste activitati nu sunt prevazute în Anexa I sau în Anexa II a Ordinului nr.50/1990, iar pe de alta parte, în conditiile în care contestatorul ar fi desfasurat o activitate încadrata în grupele superioare de munca, trebuia sa fie nominalizat în acest sens prin hotarârea Consiliului de Administratie al unitatii angajatoare.

De asemenea, intimata a mai aratat ca în carnetul de munca al petentului nu este înregistrata nici o mentiune referitoare la perioade lucrate în grupa I sau a – Ii-a de munca; ca, adeverinta nr.5676/2005 a fost emisa la data de 09.09.2005, cu mult peste termenul de 30 de zile prevazut de Ordinul nr.50/1990, ordin abrogat din 01 apr.2001 si ca, ulterior emiterii deciziei contestate, petentul a solicitat din nou înscrierea la pensie depunând în sustinerea cererii adeverinta nr.7668 din 08.12.2005 din care rezulta ca a lucrat în grupa I de munca 17 ani, 9 luni si 14 zile, iar în grupa a lI a de munca, 3 ani, 3 luni si o zi.

In aparare, intimata a depus la dosar adresa emisa sub nr.59231 din 14.02.2006 de C.J.P. – Neamt (f.17), copie a deciziei dedusa judecatii si documentatia care a stat la baza emiterii acesteia (f. 18-32).

Prin precizarile la actiune formulate în data de 17 martie 2006, contestatorul a mai aratat, în esenta ca, la pozitiile 76 si 77, pagina 9 din carnetul sau de munca sunt înregistrate mentiuni cu privire la activitatea desfasurata în grupe superioare de munca, mentiuni conforme cu adeverinta nr.7668/ 08.12.2005.în dovedire, contestatorul a depus la dosar pagina 9 din carnetul sau de munca (f.36).

Procedura de citare a partilor procesuale a fost legal îndeplinita.

Analizând probatoriul administrat în cauza si fata de sustinerile partilor, instanta a constatat ca actiunea formulata este întemeiata motivat de urmatoarele considerente de fapt si de drept:

Prin decizia nr.51482 din 31.10.2005, cererea contestatorului privind înscrierea la pensie a fost respinsa motivat de neîndeplinirea prevederilor art.50 din Legea nr. 19/2000, intimata stabilindu-i un stagiu total de cotizare realizat de 29 ani, 11 luni si 3 zile, din care 6 ani, 4 luni si 19 zile în grupa a Ii-a de munca, 21 ani, 8 luni si 25 zile – în conditii normale de munca, 3 luni si 19 zile – stagiu asimilat si 1 an si 6 luni, stagiu aferent grupei a II -a de munca.

Insa, având în vedere adeverinta nr. 7668 din 08.12.2005 emisa de S.C. „ M. „S.A si mentiunile înregistrate la poz.76-77 în carnetul sau de munca, instanta a aprecat ca petentul a facut dovada ca în perioada 17.02.1981-31.12.1997 a lucrat în grupa I de munca 17 ani, 9 luni si 14 zile, în procent de 100%, iar în intervalul de timp cuprins între 31.12.1997 – 01.04.2001 a desfasurat activitate în grupa a II -a de munca 3 ani, 3 luni si 1 zi, în acelasi procent.

Astfel, având în vedere dispozitiile art.160 alin.5 din Legea nr.19/ 2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, modificata si completata, instanta a apreciat ca în mod nelegal intimata, la analizarea cererii petentului privind înscrierea la pensie nu a luat în considerare activitatea desfasurata de acesta în grupele superioare de munca asa dupa cum a fost înregistrata atât în carnetul sau de munca cât si în adeverinta sus mentionata.

în acest context, s-a apreciat ca, atâta timp cât actele prin care petentul face dovada încadrarii în grupa I si II de munca nu sunt anulate ele nu pot ramâne fara efecte juridice, cu atât mai mult cu cât nici un text din Legea nr. 19/2000 nu investeste intimata cu atributii în ceea ce priveste stabilirea gradelor de munca pentru solicitantii de drepturi de pensii sau anularea unor acte juridice emise de angajatori. In situatia în care, urmare a verificarilor efectuate, intimata considera ca actele anexate cererii de pensionare sunt emise cu încalcarea legii are posibilitatea sa uzeze de caile si mijloacele legale prevazute de dreptul comun în materie.

Fata de considerentele ce preced, în temeiul textului de lege invocat, instanta a constatat ca decizia contestata este nelegala si în consecinta a admis actiunea formulata de contestator.

Etichete: