Top

Asigurări sociale

Constată că prin acţiunea înregistrată sub nr. 6944/110/2008 la Tribunalul Bacău, la data de 26.11.2008, petentul P.C.G. a formulat contestaţie împotriva deciziei nr. 18.983/12.10.2008, prin care i s-a respins cererea de pensionare pentru limită de vârstă.

La dosar, intimata Casa Judeţeană de Pensii Bacău a depus întâmpinare (fila 20 şi următoarele dosar), prin care a solicitat respingerea contestaţiei ca nefondată.

Părţile au depus la dosar înscrisuri.

Potrivit art. 159 din Lg. 19/2000, prezenta acţiune este scutită de plata oricărei taxe judiciare de timbru.

Din examinarea actelor şi a lucrărilor dosarului, instanţa a reţinut în fapt următoarele:

Contestatorul s-a adresat cu cereri intimatei C.J.P. Bacău, solicitând înscrierea la pensie pentru limită de vârstă în conformitate cu dispoziţiile art. 41 din Lg. 19/2000.

În urma soluţionării cererii înregistrate sub nr. 18983/30.IX.2008, C.J.P. Bacău a emis decizia de respingere nr. 18983/12.XI.2008, motivat de faptul că la data solicitării pensiei pentru limită de vârstă, contestatorul nu avea îndeplinite condiţiile de reducere a vârstei standard de pensionare.

Împotriva acestei decizii contestatorul a formulat contestaţie în termen legal la Tribunalul Bacău. Contestatorul susţine că decizia de respingere este total eronată, prin faptul că nu s-a luat în calcul adeverinţa emisă de angajatorul S.C. „E.” S.A. Bacău, în care sunt trecuţi 24 de ani lucraţi în grupa a II-a de muncă, în funcţiile de impiegat de coloană, şef de coloană şi şef birou exploatare auto, funcţii care concurau la siguranţa circulaţiei.

Pe cale de consecinţă, contestatorul a solicitat ca prin hotărâre judecătorească, intimata să fie obligată să emită o nouă decizie de pensionare pentru limită de vârstă, începând cu data de 01.09.2008.

Intimata se apără şi susţine că, în situaţia contestatorului, care e născut la 03.06.1949, vârsta standard de pensionare este de 64 de ani şi 9 luni, cu condiţia realizării unui stagiu de cotizare de 34 de ani şi 6 luni. Având în vedere că la data solicitării pensiei pentru limită de vârstă, reclamantul avea vârsta de 59 de ani şi 3 luni, inferioară celei standard de pensionare,cererea sa de pensionare a fost respinsă legal.

Referitor la neluarea în calcul a adeverinţei nr. 1359/08.09.1999 – eliberată de angajatorul SC E. SA Bacău, acest lucru s-a datorat numeroaselor inadvertenţe conţinute în act, precum şi faptului că adeverinţa poartă o singură semnătură, a unei persoane care nu are numele trecut în clar.

În ceea ce priveşte conţinutul acestei adeverinţe, intimata C.J.P. Bacău precizează că temeiul juridic în baza căruia a fost acordată grupa a II-a de muncă îl reprezintă Ord.50/1990- M.M.P.S., republicat, poziţia 184, Anexa II. Or, intimata apreciază că, în raport şi cu funcţia de impiegat auto şi şef coloană – înscrise în Carnetul de muncă, contestatorul a îndeplinit activităţi care nu au nicio legătură cu activităţile cuprinse în pct. 184 din Ord. 50/1990.

Instanţa apreciază, însă, că adeverinţa în discuţie, înregistrată, semnată şi ştampilată de conducerea de la acea vreme a instituţiei angajatoare, a fost întocmită în concordanţă cu prevederile Ord.50/1990, pct.6, în care se precizează că nominalizarea persoanelor care se încadrează în grupa a II-a de muncă s-a făcut ţinându-se seama de condiţiile concrete în care şi-au desfăşurat activitatea persoanele respective.

Astfel că, funcţiile de impiegat, şef de coloană auto, şef de birou exploatare sunt funcţii care concură la siguranţa circulaţiei rutiere şi prin urmare, salariaţii cu aceste funcţii răspund solidar cu şoferii la orice eveniment rutier, ba chiar şi singuri în situaţia unor evenimente rutiere cu urmări uşoare, medii sau grave.

Iar potrivit pct. 6 – Ord. 590/2008 – M.M.F.E.S., se vor utiliza la stabilirea drepturilor de pensie dacă îndeplinesc condiţiile legale de valabilitate chiar dacă strict formal nu sunt conforme cu modelul din Anexa la Ordin.

Prin luarea în considerare a acestei adeverinţe, respectiv 24 de ani lucraţi în grupa a II-a de muncă,limita vârstei de pensionare se va reduce cu 6 ani, cu un stagiu de cotizare realizat de 39 de ani, 10 luni şi 26 de zile.

Faţă de această expunere de motive, instanţa urmează să admită contestaţia.

Va anula decizia nr. 18983/12.XI.2008.

Va obliga intimata să emită decizia de acordare a pensiei pentru limită de vârstă începând cu 01 septembrie 2008.

Etichete: