Top

Asigurări sociale

Prin cererea înregistrată sub nr.3356/110/2009, contestatorul Z.D. a solicitat, în contradictoriu cu intimata C.J.P. BACĂU, anularea Deciziei nr.106249/2009, decizie de debit şi, de asemenea, anularea deciziei nr.106249/14.01.2009, anularea deciziei nr.106249/29.08.2005 şi constatarea prescripţiei debitelor din ambele decizii. Totodată s-a solicitat constatarea încadrării în condiţiile grupei I de muncă şi obligarea C.J.P. să emită decizie de reluare a pensiei pentru limită de vârstă, începând cu data anulării, obligarea C.J.P. Bacău să stabilească pensia în condiţiile aer.42 alin.2 din Legea nr.19/2000. Totodată s-a solicitat şi suspendarea executării silite până la soluţionarea acţiunii de faţă.

Acţiunea este scutită de plata taxei de timbru.

În motivarea contestaţiei s-a arătat că s-a pensionat pentru limită de vârstă conform deciziei nr.106249/29.08.2005, plata dreptului de pensie începând cu 03.05.2005. Cele două decizii de debit nr.106249/2009 şi nr.106249/ fără dată au fost date cu încălcarea regulilor prescripţiei debitelor şi aceasta întrucât decizia nr.106249 este emisă la 29.08.2005 iar cea de debit la 14.01.2009.

Pe de altă parte decizia fără dată este nulă prin lipsa datei iar decizia nr.106249/14.01.2009 este greşită sub aspectul termenului în care poate fi contestată.

Sub aspectul suspendării executării, s-a arătat că decizia fără dată a micşorat debitul însă a dispus totodată anularea pensiei.

Raportat la solicitările formulate, contestatorul a arătat că a avut un stagiu de cotizare de 33 ani, o lună şi 9 zile din care 9 ani, 8 luni şi 15 zile în grupa I şi 2 ani, 6 luni şi 29 zile în grupa II şi, ca urmare aceste perioade trebuie avute în vedere şi reclamantul pus din nou în plată.

În susţinerea contestaţiei s-au depus înscrisuri.

Intimata a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea excepţiilor arătând că debitul astfel cum este consemnat în decizia de debit este aferent perioadei ultimilor 3 ani, calculaţi anterior procesului – verbal de constatare nr.15320/15.12.2008.

Privitor la decizia „fără dată” aceasta este emisă la 25.05.2009 şi din eroare a fost comunicat un exemplar ce nu poartă dată. Raportat la decizia nr.106249/14.01.2009 s-a arătat că aceasta a fost anulată prin decizia nr.106249/25.05.2009.

A arătat intimata că decizia din 14.01.2009 a anulat pensia şi a stabilit debitul de 14.280 lei iar, ulterior, decizia din 25.05.2009 a anulat decizia iniţială revizuindu-se debitul şi stabilindu-se în final un debit de 12.136 lei, decizia din 25.05.2009 fiind cererea prin care s-a procedat la respingerea cererii de acordare a pensiei pentru limită de vârstă şi aceasta întrucât, iniţial, în mod eronat s-a luat în calcul o perioadă de 9 ani, 8 luni şi 15 zile ca fiind lucrată în grupa I.

Debitul stabilit ulterior, în urma respingerii cererii de pensie a fost calculat cu luarea în calcul a prescripţiei şi în temeiul art.187 din Legea nr.19/2000.

În consecinţă, intimata a solicitat respingerea contestaţiei, depunând, în combaterea acesteia, documentaţia aferentă deciziilor contestate.

Prin încheierea din 10.02.2010, instanţa a dispus suspendarea executării debitului contestat prin decizia nr.106249/25.05.2009.

Analizând motivele contestaţiei formulate, în raport de documentaţia depusă la dosar, tribunalul reţine :

Prin decizia nr.106249/29.08.2009 – fila 9 dosar, s-a admis cererea de pensie formulată de contestator la 03.05.2005 şi i s-a stabilit contestatorului o pensie de 2.175.612 lei începând cu 06.05.2005. În această decizie s-a calculat pentru contestator un stagiu de cotizare realizat de 33 ani, o lună şi 9 zile reţinându-se în grupe : 9 ani, 8 luni şi 15 zile în grupa I şi 2 ani, 6 luni şi 29 zile în grupa II.

La 28.09.2005 s-a emis decizia nr.106249 – fila 36 dosar, stabilindu-se acelaşi punctaj ca în decizia din 29.08.2005 – 2251234, pensia fiind de 218 lei iar plata dreptului de pensie urma a se face cu 06.04.2005. Şi această decizie a reţinut un stagiu de cotizare realizat de 33 ani, o lună şi 9 zile ca în decizia precedentă.

La 25.03.2009, prin revizuirea dosarului de pensie, s-a emis decizia nr.106249 – fila 107 dosar, decizie prin care cererea de pensionare pentru limită de vârstă a fost respinsă, reţinându-se că vârsta contestatorului la data înscrierii în pensie este mai mică decât vârsta standard de pensionare iar stagiul de cotizare, la rândul său, este mai mic decât stagiul complet de cotizare. Astfel, s-a reţinut ca vârstă la data înscrierii la pensie este 57 ani şi 8 luni iar vârsta standard trebuie să fie 64 ani şi 2 luni şi stagiul de cotizare realizat este de 23 ani, 3 luni şi 7 zile în timp ce stagiul complet de cotizare trebuie să fie 33 ani şi 4 luni. Se menţionează în cuprinsul deciziei că stagiul în grupa I este 0 iar în grupa II este 23 ani, 11 luni şi 2 zile.

Decizia nr.106249/14.01.2009, prin care se contestă iniţial debitul de 14.280 lei a fost anulată prin decizia nr.106249/25.05.2009 – fila 130 dosar, reţinându-se un debit de 12.136 lei în locul celui de 14.280 lei, debit calculat cu respectarea dispoziţiilor legale în materie de prescripţie.

În decizia nr.106249/25.05.2009, dată în considerarea reexaminării pensiei prin decizia din 25.03.2009, se arată că pensia a fost greşit stabilită iniţial şi, în consecinţă şi debitul a rezultat din luarea în calcul eronat a perioadelor : 14.05.1976 – 01.10.1979, 01.04.1982 – 10.06.1983 şi 24.05.1984 – 01.01.1992 ca fiind lucrate în grupa I de muncă. Este menţionat în această decizie că debitul de 12.136 lei, astfel cum a fost recalculat, aparţine perioadei 01.01.2006-31.12.2008.

La dosar au fost ataşate şi buletinele de calcul aferente deciziei din 25.03.2009 şi deciziei din 03.05.2009 (filele 108-111 dosar) precum şi adeverinţele depuse la dosarul de pensie şi copii de pe carnetul de muncă.

Rezultă din cuprinsul întâmpinării şi a deciziilor emise că, practic, revizuirea dosarului de pensie s-a impus ca urmare a luării în calcul a unor perioade ca fiind lucrate în grupa I de muncă şi aceasta în mod eronat, fapt care a făcut ca, la momentul reexaminării , la 25.03.2009 să se constate că nu mai sunt îndeplinite condiţiile de pensionare nici în ceea ce priveşte vârsta şi nici în ceea ce priveşte stagiul de cotizare, astfel că cererea iniţială de pensionare pentru limită de vârstă a fost respinsă şi s-a stabilit de recuperat debitul de 12.136 lei corespunzător perioadei 01.01.2006-31.12.2008.

Intimata a arătat că perioadele greşit luate în calcul în grupa I sunt : 14.05.1976-01.10.1979, 01.04.1982-10.06.1983 şi 24.05.1984-01.01.1992 ( fila 5 dosar).

Analizând raportat la aceste perioade, menţiunile din carnetul de muncă şi adeverinţele depuse la dosar, instanţa reţine că prin adeverinţa nr.7103/12.11.1997 – fila 42 dosar, se face dovada că, în perioadele : 01.06.1977-01.10.1979, 02.08.1982-12.02.1983, 01.07.1991-18.02.1992 a lucrat în condiţii de grupa I de muncă.

Ca urmare, instanţa reţine că se impune ca la analizarea îndeplinirii condiţiilor de pensie se impune a se lua în calcul şi această adeverinţă din care rezultă activitatea în grupa I de muncă, sus – menţionatele perioade fiind excluse din calcul prin decizia din 25.03.2009.

Excepţiile de nulitate a deciziilor nr.106249/25.05.2009 şi nr.106249/14.01.2009, întrucât, prima nu are dată, iar a doua a fost indicat un termen greşit de contestare, nu pot fi primite întrucât prima decizie a fost emisă la 25.05.2009 – fila 130 dosar, chiar dacă exemplarul comunicat contestatorului nu poartă dată, iar în ceea ce o priveşte pe a doua, termenul de contestare indicat nu i-a adus nici o vătămare contestatorului, căruia de altfel i s-a admis cererea de suspendare a executării, nepunându-se problema tardivităţii contestaţiei în privinţa acestei decizii.

Cât priveşte prescripţia, tribunalul reţine că debitul de 12.136 lei este aferent perioadei 01.01.2006-31.12.2008, fiind calculat pentru perioada de trei ani anterior contestării ( procesul – verbal nr.15320/15.12.2008) şi ca urmare raportat la dispoziţiile art.187 din Legea nr.19/2000, prescripţia nu este incidentă, debitul urmând a fi recalculat oricum ca urmare a dispunerii luării în calcul a perioadelor 01.06.1977-01.10.1979; 02.08.1982-12.02.1983, 01.07.1991-18.02.1992, ca lucrate în grupa I de muncă.

În consecinţă, tribunalul va admite contestaţia în sensul sus-menţionat urmând a obliga intimata la emiterea unei noi decizii cu luarea în calcul în stagiul realizat de către contestator a perioadelor sus-menţionate.

Etichete: