Top

Sentinta civila

Dosar nr. 1649/239/2008

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA HÂRLĂU, Judeţul IAŞI

Şedinţa publică din 04 Mai 2010

PREŞEDINTE – L. V.

Grefier L. I.

SENTINŢA CIVILĂ Nr. ….

La ordine fiind judecarea cauzei Civil privind pe reclamant N. M. şi pe pârât B. M., pârât B. M., pârât B. P., pârât L. M., având ca obiect partaj judiciar – succesoral – ieşire din indiviziune.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică :lipsă reclamantul reprezentat de avocat P., lipsă pârâţii.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, care învederează următoarele: procedura legal îndeplinită.

Avocat P. depune la dosarul cauzei declaraţie autentică de renunţare la succesiune pentru pârâta B. M., chitanţe reprezentând onorariu avocat şi învederează instanţei că reclamantul nu are obiecţiuni la raportul de expertiză suplimentar.

Nemaifiind alte cereri de formulat instanţa acordă cuvântul la dezbateri.

Avocat P. solicită admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată, reclamantul are o cotă ideală de 6/10 din imobilul casă de locuit,grajd şi teren, respectiv 5/10 de la tată şi 1/10 de la mamă iar pârâţii din prezenta cauză sunt îndreptăţiţi la o cotă de 1/10 deoarece aceştia vin la moştenire doar din partea mamei. Solicită atribuirea imobilului casă şi grajd şi varianta A anexa 1 din raportul de expertiză tehnică topometrică care corespund cotelor ce se cuvin părţilor. Solicită ca ,cota ce se cuvine pârâtei B. M. şi care a renunţat la succesiune să fie atribuită reclamantului. Solicită compensarea cheltuielilor de judecată.

In temeiul art.150 Cod procedură civilă instanţa declară dezbaterile închise ţi rămâne în pronunţare.

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei civile de faţă,constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 25.11.2008 sub nr.1649/239/2008,reclamantul N. M. a chemat în judecată pe pârâţii B. M.,B. M.,B. P. şi L. M.,solicitând ieşirea lor din indiviziune şi stabilirea masei succesorale ramase de pe urma defuncţilor părinţi N. P.,decedat la data de 16.03.1981 şi B. E.,decedata la data de 27.06.2005,ambii cu ultimul domiciliu în comuna C. ,jud. Iaşi,cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii,reclamantul a arătat ca mama lui,B. E.,a fost căsătorită cu B. P.,decedat la data de 30.09.1945,căsătorie din care au rezultat următorii copii:B. M.,B. M. şi B. P..

Ulterior,în anul 1946,mama sa a început o relaţie de concubinaj cu N. P. iar din aceasta relaţie au rezultat copiii:L. M.,care nu a fost recunoscuta de concubin si reclamantul.

Din prima căsătorie cu B. P.,din cauza războiului,nu au rămas nici un fel de bunuri iar în timpul relaţiei de concubinaj cu N. P.,mama sa şi acesta au construit o casa compusa din trei camere,beci şi cămara şi un grajd şi au avut în proprietate suprafaţa de 4,25 ha teren,pentru care s-a eliberat titlul de proprietate la Legea 18/1991 nr.40828/1995 pe numele mamei,B. E. şi al copiilor.

Masa succesorală rămasă de pe urma defuncţilor B. E. şi N. P. se compune din casa de locuit şi un grajd situate în sat B.,comuna C.,jud. Iaşi şi suprafaţa de 4,25 ha teren.

Masa succesorala rămasă de pe urma defunctului tată,N. P. se compune din: cota de 1/2 din casa de locuit şi grajd si 1/2 din suprafaţa de 4,25 ha teren iar moştenitorul acestei mase este numai el,reclamantul,deoarece sora lui,L. M.,nu a fost recunoscută de tată.

Masa succesorala rămasa de pe urma mamei,B. M.,se compune din cota de 1/2 din casa şi grajd si 1/2 din suprafaţa de 4,25 ha teren,moştenitorii acestei mase fiind:B. M.-fiica,B. M.-fiu,B. P.-fiu,L. M.-fiica şi N. M.-fiu,fiecare cu o cota de 1/5.

Astfel,lui îi revine cota de 6/10 din întreaga masa de împărţit,de la ambii părinţi (5/10 de la tata plus 1/10 de la mama) iar celor patru pârâţi le revine o cota de 1/10 din masa succesorala deoarece ei o moştenesc numai pe mama.

Cererea a fost întemeiată în drept pe dispoziţiile art.111 si art.673 indice 1-673 indice 14,art.274 Cod procedură civilă.

În dovedirea cererii,legal timbrate,reclamantul a depus înscrisuri: titlu de proprietate,adeverinţă eliberată de P. comunei C., jud. I.,anexa 24 după defuncţii B. E. şi N. P.,certificate de deces,acte de stare civila a moştenitorilor.

Pârâta L. M. nu a formulat întâmpinare însă s-a prezentat în instanţă şi a declarat că este de acord cu acţiunea promovată de reclamant.

Pârâţii B. P.,B. M. şi B. M. au depus la dosar întâmpinare în care au arătat că sunt de acord cu acţiunea de ieşire din indiviziune,precizând că ei sunt copiii defunctei B. E. rezultaţi din căsătoria cu B. P. iar din relaţia de concubinaj a mamei cu N. P. au rezultat doi copii:reclamantul şi pârâta L. M..

Au menţionat pârâţii că tatăl lor a murit în război,iar după acesta,mama lor a fost ajutată de stat pentru a ridica o alta casa de locuit,concubinul N. M. a ajutat doar la ridicarea casei deoarece era tâmplar însă a fost plătit iar în perioada construcţiei casei mama lor nu trăia în concubinaj cu el,astfel ca reclamantul nu are dreptul la o cota mai mare din masa succesorala.

Pârâţii au susţinut că terenul pe care s-a ridicat casa aparţinea tatălui lor,B. P. şi mamei lor,astfel încât ei au dreptul la jumătate din masa succesorala după tatăl lor iar la cealaltă jumătate,după mama,au dreptul toate părţile,în calitate de fii,fiecare având o cota de 1/5.

În dovedirea celor susţinute în întâmpinare,pârâţii au solicitat probele cu înscrisuri-titlu de proprietate,adeverinţă,acte de stare civilă şi testimonială.

După depunerea întâmpinării,pârâţii nu s-au mai prezentat în instanţă pentru a indica martorii solicitaţi în contradovadă şi a depune înscrisuri.

Sub aspectul probatoriului,instanţa a încuviinţat reclamantului proba cu efectuarea unor expertize în specialitatea construcţii şi topografie.

A fost depus raportul de expertiza în specialitatea construcţii cu privire la care părţile nu au formulat obiecţiuni.

S-a depus raportul de expertiza topometrica cu privire la care reclamantul a formulat obiecţiuni care au fost admise de instanţă.

A fost depus răspunsul la obiecţiuni de către expertul topograf precum şi completarea la raportul de expertiză privind evaluarea terenului în litigiu,în funcţie de propunerile de lotizare cuprinse în expertiza topo.

La ultimul termen de judecată,pârâta B. M. a depus prin serviciul registratură al instanţei o declaraţie autentica de renunţare la bunurile care i s-ar cuveni în urma partajului în favoarea reclamantului.

Analizând actele şi lucrările dosarului,instanţa reţine că pârâţii B. M.,B. M. şi B. P. sunt copiii rezultaţi din căsătoria lui B. P. cu E. B P a decedat în război iar după aceasta,mama copiilor a iniţiat o legătură de concubinaj cu numitul N P,din care au mai rezultat doi copii:reclamantul şi pârâta L M,aceasta din urma neavând stabilită filiaţia faţă de tată.

N. P. a decedat la data de 16.03.1981 iar B. E. a decedat la data de 27.06.2005,ambii defuncţi cu ultimul domiciliu în comuna C.,jud. Iaşi.

În temeiul art.673 indice 5 alin.1 Cod procedură civilă,instanţa va stabili bunurile supuse împărţelii,calitatea de coproprietar şi cota-parte ce se cuvine fiecărui moştenitor.

Instanţa constată că cei doi concubini,B. E.şi N. P. au realizat în timpul concubinajului următoarele bunuri: o casă de locuit în suprafaţa de 31 mp. construită în anul 1946 şi un grajd situate în comuna C.i,sat B.,jud. Iaşi precum şi suprafaţa de 4,25 ha teren,pentru care s-a eliberat titlul de proprietate nr.40828 din 12.10.1995,pe numele mamei,B. E. şi al celor cinci copii ai acesteia,rezultaţi din căsătoria cu B. P. şi din concubinajul cu N. P..

Aceste bunuri formează masa succesorala rămasă în urma celor doi defuncţi,B. E. şi N. P.

Pârâţii B. P. ,B M. şi B. M. au susţinut în întâmpinarea depusă la dosar ca imobilele construcţii-casa şi grajd nu au fost realizate în timpul concubinajului cu N. P. ci numai de către mama lor,B. E.,anterior începerii relaţiei de concubinaj,cu ajutor de la stat deoarece pierduse totul ca urmare a războiului,însă nu au dovedit aceste susţineri.

Instanţa consideră,având în vedere adeverinţa eliberată de Primăria comunei C., jud. Iaşi nr.1934 din 17.09.2008 care certifica faptul că moştenitorii lui N. P. figurează la rol cu aceste construcţii şi lipsa oricărui alt probatoriu din care să rezulte o situaţie contrara sau momentul începerii relaţiei de concubinaj,ca aceste construcţii au fost edificate de cei doi concubini împreună,în anul 1946,aşa cum rezultă din adeverinţă şi nu în anul 1948,aşa cum au precizat pârâţii şi formează masa succesorala rămasă în urma decesului acestora.

În aceste condiţii,moştenitorii defunctei B. E. sunt: pârâţii B. M.,B. P. şi B. M.,copii rezultaţi din căsătoria cu defunctul soţ,B. P.,precum şi reclamantul N. M. şi pârâta L. M.,copii rezultaţi din concubinajul cu N. P..

Instanţa va lua act de renunţarea pârâtei B. M. la bunurile succesorale care i-ar reveni în urma partajului,urmând ca aceste bunuri să revină celorlalţi moştenitori acceptanţi,în temeiul dreptului de acrescământ.

Masa succesorala rămasă în urma defunctei B. E. se compune din cota de 1/2 din bunurile imobile enumerate anterior şi anume:casa de locuit. grajdul precum şi suprafaţa de 4,25 ha teren,fiecare succesor având dreptul la o cota de 1/5 din masa.

Moştenitorul defunctului N. P. este numai reclamantul,deoarece L. M. nu are stabilită filiaţia faţă de tată,aşa cum rezulta din certificatul ei de naştere.

Masa succesorală rămasă în urma acestui defunct se compune din cota de 1/2 din casa de locuit şi grajd situate în sat B.,comuna C., jud. Iaşi si 1/2 din suprafaţa de 4,25 ha teren.

În temeiul art.728 Cod civil şi art.673 indice 1 Cod procedură civilă,instanţa va dispune ieşirea din indiviziune a părţilor iar la formarea loturilor va avea în vedere atât principiile înscrise în art.673 indice 9 Cod procedură civilă şi anume:mărimea cotei fiecărui moştenitor,natura bunurilor,domiciliul şi ocupaţia părţilor precum şi dispoziţiile art.741 Cod civil,potrivit cărora instanţa trebuie sa dea fiecărei părţi,pe cât posibil,aceeaşi cantitate de mobile şi imobile,de drepturi sau de creanţe de aceeaşi natura şi valoare.

În acelaşi timp,instanţa va avea în vedere evitarea fărâmiţării excesive a proprietăţii şi asigurarea condiţiilor unei bune exploatări a bunurilor atribuite.

Cât priveşte imobilele construcţii,instanţa va avea în vedere constatările expertului şi valoarea stabilita de acesta prin lucrarea de specialitate depusa la dosar şi cu privire la care nu s-au formulat obiecţiuni. Astfel,va constata că imobilul în litigiu este format din casa de locuit construită în anul 1946,compusa din doua camere,hol şi paravan,o anexă – bucătărie de vara construită în anul 1960 şi compusă din bucătărie şi hol şi un beci,în valoare de 20060 lei.

Expertul a concluzionat că acest imobil nu este comod partajabil în natură deoarece are doar doua camere între care se afla un hol şi o singura uşa de acces. Din acest motiv,instanţa va atribui acest imobil reclamantului,având în vedere cota sa mai mare din masa partajabila-6/10,acesta fiind şi sigurul moştenitor care şi-a manifestat dorinţa de a-i fi atribuit acest bun.

În ceea ce priveşte terenul cuprins în titlul de proprietate nr.40828/1995,instanţa va avea în vedere rapoartele de expertiza efectuate în cauză,care au identificat,lotizat şi evaluat terenul în litigiu ,precum şi răspunsul la obiecţiuni depus de expertul topograf şi va atribui părţilor terenul conform anexei 1 din răspunsul la obiecţiuni-fila 136 dosar.

Terenul care a căzut în lotul pârâtei renunţătoare,B. M.,va fi atribuit reclamantului,având în vedere dorinţa manifestată de pârâtă în declaraţia ataşata dosarului.

În temeiul art.673 indice 5 alin.2 Cod procedură civilă,instanţa va stabili sultele ce trebuie plătite în cauza,având în vedere şi faptul că pârâta B. M. a renunţat la cota sa din succesiune,care se va împărţi în mod egal celorlalţi moştenitori acceptanţi. Astfel,reclamantul va trebui să achite fiecărui pârât acceptant suma de 2507,5 lei cu titlu de sultă ca urmare a atribuirii în natură a imobilului casă şi anexe gospodăreşti.

În acelaşi timp,instanţa observă că terenul atribuit reclamantului este în suprafaţa mai mica decât cota sa succesorala de 6/10 (reclamantul ar fi trebuit sa primească o suprafaţă de 25500 mp. teren şi a primit numai 21540 mp),motiv pentru care îi va atribui acestuia terenul ce ar fi revenit renunţătoarei B. M. şi îl va obliga la sulte către ceilalţi moştenitori pentru diferenţa în plus primită de 1181 mp,în suma de 1326,11 lei,raportat la categoria de teren şi valorile stabilite în completarea la raportul de expertiza S. S. (556 mp. teren intravilan la valoarea de 6,28 lei/mp şi 525 mp. teren extravilan la valoarea de 0,927 lei/mp.).

În temeiul art.277 Cod procedură civilă,va obligă pe pârâţi la plata către reclamant a cheltuielilor de judecată avansate de acesta corespunzător cotei lor succesorale,în suma de 491,9 lei fiecare,reprezentând taxa timbru,onorarii experţi şi onorariu avocat.

Va da în debit pe reclamant cu suma de 1000 lei reprezentând diferenţa onorariu neachitat în contul expertului I. G..

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite acţiunea promovată de reclamantul N. M. cu domiciliul în mun. Braşov,B-dul V. C. nr.23,bl.A28C,sc. A,ap.17,jud. B. în contradictoriu cu pârâţii B. M. cu domiciliul în sat B.,comuna C., jud. Iaşi, B. M. cu domiciliul în sat B.,comuna C., jud. I., B. P. cu domiciliul în sat B.,comuna C.,jud. Iaşi L. M. cu domiciliul în sat C.,comuna C.,jud. I..

Constată că la data de 27.06.2005 a decedat B. E. iar la data de 16.03.1981 a decedat N. P.,ambii cu ultimul domiciliu în comuna C.,jud. I..

Constată ca moştenitorii defunctei B. E. sunt reclamantul şi pârâţii,în calitate de descendenţi de gradul I,fiecare cu o cota de 1/5 din masa succesorală.

Ia act de renunţarea la bunurile succesorale a pârâtei B. M. prin declaraţia autentificată sub nr.3097/29.09.2009 de B. N. E.B. din H.

Constată că masa succesorală rămasă de pe urma defunctei B. E. se compune din cota de 1/2 din imobilele casă de locuit şi anexe gospodăreşti situate în sat B.,comuna C.,jud. Iaşi şi din terenul în suprafaţă de 4,25 ha teren cuprins în titlul de proprietate nr.40828/1995.

Constată că moştenitorul defunctului N. P. este numai reclamantul,în calitate de fiu,căruia îi revine o cotă de 1/1 din masa succesorală.

Constată că masa succesorală rămasă de pe urma defunctului se compune din cota de 1/2 din imobilele casă de locuit şi anexe gospodăreşti situate în sat B.,comuna C.,jud. Iaşi precum şi din suprafaţa de 4,25 ha teren cuprins în titlul de proprietate nr.40828/1995.

Dispune ieşirea din indiviziune a părţilor.

Atribuie reclamantului N. M. imobilul casă de locuit şi anexe gospodăreşti situate în sat B.,comuna C.,jud. Iaşi în valoare de 20060 lei,precum şi următoarele suprafeţe de teren:

-450 mp.teren arabil extravilan situat în T.16,P.478/23 având ca vecini: la N-DE 493,la E-DE 493,la S-P. Gh.,la V-T. E.

-10.000 mp.teren arabil extravilan situat în T.6,P.122/470 având ca vecini:la N-N. Gh., la E-DE 129,la S-P. C.,la V-DE 122/73.

-400 mp.teren arabil extravilan situate în T.15,P.431/28 având ca vecini:la N-DE 423,la E-B. P.,la S-A. J.,la V-R. A.

-1020 mp.teren extravilan vie situate în T.15,P.391/17 având ca vecini:la N-DE 393,la E-B. E.,la S-DE 390,la V-P. C.

-200 mp.teren extravilan vie situate în T.15,P.412/26 având ca vecini:la N-DE 420,la E-R. A.,la S-DE 410,la V-R. E.

-150 mp.teren extravilan vie situate în T.15,P.427/13 având ca vecini:la N-PS com.,la E-M. M.,la S-DE 426,la V-B. E.

-100 mp.teren extravilan vie situat în T.15,P.424/63 având ca vecini:la N-De 426,la E-M. M.,la S-P. G.,la V-B. E.

-580 mp.teren extravilan livadă situat în T.20,P.558/20 având ca vecini:la N-T. C.,la E-DE 558/143,la S-B. V.,la V-DE 558/120.

-800 mp.teren extravilan livadă situat în T.16,P.478/8 având ca vecini:la N-C. C.,la E-PS 470/8,la S-M. F.,la V-HAP 470/1.

-2280 mp.teren extravilan păşune situat în T.21,P.567/33 având ca vecini:A. I.,la E-DE 567/27,la S-P. C.,la V-HC 580.

-1670 mp.teren extravilan păşune situat în T.16,P.478/36 având ca vecini:la N-C. C.,la E-HC 468,la E-B. I.,la V-DE 493.

-100 mp.teren extravilan păşune situat în T.15,P.431/27 având ca vecini:la N-DE 423,la E-C. E.,la S-A. J.,la V-B. E.

-100 mp.teren extravilan fâneaţă situat în T.15,P.39/18 având ca vecini: la N-De 393,la E-R. Gh.,la S-DE 390,la V-B. E.

-100 mp.teren extravilan fâneaţă situat în T.15,P.412/25 având ca vecini:DE 420,la E-B. E.,la S-DE 410,la V-M. A.

-70 mp.teren extravilan fâneaţă situat în T.15,P.427/12 având ca vecini:la N-Ps.com.,la E-B. E.,la S-DE 426,la V-R. M.

-50 mp.teren extravilan situat în T.15,P.424/62 având ca vecini:la N-DE 426,la E-B. E.,la S-P. G.,la R. M.

-880 mp.teren intravilan situat în T.9,P.306 identificat în planul de situaţie Anexa 2 din obiecţiunile la raportul de expertiză topo-lotul 1.

-880 mp.teren intravilan situat în T.9,P.311/2,identificat în planul de situaţie Anexa 2 din obiecţiunile la raport-lotul 1.

-556 mp.teren intravilan situate în T.11,P.395/8 si 395/9 identificat în schiţa 2 din obiecţiunile la raport-lotul 1.

-420 mp.teren intravilan situat în T.9,P.303 identificat în planul de situaţie Anexa 2 din obiecţiunile la raport-lotul 1.

-310 mp.teren intravilan situat în T.9,P.307 identificat în planul de situaţie Anexa 2 din obiecţiunile la raport-lotul 1.

-380 mp.teren intravilan situat în T.9,P.311/4 identificat în planul de situaţie Anexa 2 din obiecţiunile la raport-lotul 1.

-440 mp.teren intravilan situat în T.9,P.305 identificat în planul de situaţia Anexa 2 din obiecţiunile la raport-lotul 1.

-4585 mp.teren extravilan situat în T.14,P.376/79 identificat în schiţa nr.3 din răspunsul la obiecţiuni -lotul 2.

-556 mp.teren intravilan situat în T.11,P.395/8 si 395/9 identificat în schiţa nr.2 din obiecţiuni-lotul 2.

Atribuie pârâtului B. M. următoarele suprafeţe de teren: -4585 mp.teren extravilan situat în T.14,P.376/79,identificat în schiţa nr.3 din răspunsul la obiecţiuni-lotul 3.

-556 mp.teren intravilan situat în T.11,P.395/8 şi 395/9 identificat în schiţa nr.2 din obiecţiuni-lotul 3.

Atribuie pârâtului B. P. următoarele suprafeţe de teren: -4585 mp.teren extravilan situat în T.14,P.376/79 identificat în schiţa nr.3 din răspunsul la obiecţiuni-lotul 4.

-556 mp.teren intravilan situat în T.11,P.395/8 şi 395/9 identificat în schiţa nr.2 din obiecţiuni-lotul 4.

Atribuie pârâtei L. M. următoarele suprafeţe de teren:

-4585 mp.teren extravilan situat în T.14,P.376/79 identificat în schiţa nr.3 din răspunsul la obiecţiuni-lotul 5.

-556 mp.teren intravilan situat în T.11,P.395/8 si 395/9 identificat în schiţa nr.2 din obiecţiuni-lotul 5.

Obligă reclamantul la plata sultelor către pârâţii B. M.,B. P.şi L. M. în sumă de 3833,61 lei pentru fiecare dintre ei,pentru echilibrarea valorica a loturilor.

Obligă pârâţii B. M.,B. P. şi L. M. la plata către reclamant,fiecare a sumei de 491,9 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Rapoartele de expertiză,completările,răspunsul la obiecţiuni şi schiţele anexă întocmite de experţii I. G. şi S.S. fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Dă în debit pe reclamant cu suma de 1000 lei reprezentând diferenţă onorariu neachitată expertului I. G..

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi,4.05.2010.

Preşedinte, Grefier,

VL/DD/5ex

25.05.2010

6

Dosar nr.1649/239/2008

Etichete: