Top

Iesire din indiviziune

Senciv.nr.457/2009

Iesire din indiviziune

Prin cererea adresată acestei instanţe şi înregistrată sub nr….. din …., reclamantul …… a chemat în judecată pe pârâţii …….., pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună ieşirea din indiviziune cu privire la suprafaţa de ….. mp teren situat în ……., în sola … parcela …, sola …..parcela ….. respectiv sola .. parcela ……

În motivarea acţiunii, reclamantul a arătat că prin …… ca moştenitor al defunctei ……, a dobândit suprafaţa ……. mp teren situate în extravilanul ……, în sola … parcela …, sola … parcela …, respectiv sola … parcela …..

A mai arătat reclamantul că pe 1/2 din această suprafaţă de teren, pârâţii au un act din anul ……, de când defuncta lui soţie a vândut cota acesteia indiviză de 1/2 din cota indiviză de 1/6 respectiv cota de 1/12, ……, care la rândul său a vândut pârâţilor mai sus menţionaţi. De asemenea, reclamantul a mai precizat că terenul poate fi supus lotizării în cel puţin două loturi.

La termenul de judecată din data de ……, reclamantul şi-a precizat acţiunea, în sensul că a solicitat ca ieşirea din indiviziune să aibă ca obiect o suprafaţă de teren de …… mp.

În dovedirea acţiunii, reclamantul a depus la dosarul cauzei un set de înscrisuri, ……..

În drept au fost invocate dispoziţiile art.728 C.civ. şi art.274 C.proc.civ.

La termenul de judecată din …….., părţile prezente personal au depus la dosarul cauzei un înscris intitulat „tranzacţie” şi au solicitat să se ia act de învoiala lor, precizând că tranzacţia depusă reprezintă voinţa lor de a pune capăt litigiului.

Instanţa, având în vedere disp.art.271 C.pr.civ., potrivit căruia „părţile se pot înfăţişa oricând în cursul judecăţii pentru a cere să se dea o hotărâre care să consfinţească învoiala lor”, va lua act de învoiala părţilor, pe care o va consfinţi, cu următorul conţinut:

„TRANZACŢIE,

Încheiată azi …..

Subsemnatul …………. în calitate de reclamant şi ……………. având calitatea de pârâţi în dosarul nr………………., ce are ca obiect partaj judiciar-ieşire din indiviziune înţelegem să încheiem următoarea tranzacţie.

Masa bunurilor de partaj se compune dintr-un imobil compus din – teren arabil în suprafaţă de …… m.p. situat în ….., …., cota ce ne revine fiecăruia fiind de 1/2 ……

Eu, ……., sunt de acord să-mi fie atribuit imobilul-teren arabil situat în extravilanul ….., lotul nr……… stabilite în rapoartele de expertiză extrajudiciară ataşate la dosar şi sunt de acord să le fie atribuit pârâţilor …… imobilul-teren arabil situat în ……., lotul ……… mp stabilite în rapoartele de expertiză extrajudiciară ataşate la dosar.

Noi, …….., suntem de acord să ne fie atribuit imobilul-teren arabil situat în extravilanul ……. ……. în suprafaţă de ……. mp stabilite în rapoartele de expertiză extrajudiciară ataşate la dosar şi suntem de acord să-i fie atribuit reclamantului ……., imobilul-teren arabil situat în ……., lotul nr……… mp stabilite în rapoartele de expertiză extrajudiciară ataşate la dosar.

Noi părţile arătăm că am intrat în posesia terenurilor aşa cum ele au fost identificate prin expertizele extrajudiciare şi că nu mai avem nici un fel de pretenţii una împotriva celeilalte astfel înţelegem să stingem litigiul dintre noi.

Solicităm să pronunţaţi o hotărâre de expedient care să consfinţească înţelegerea dintre noi, în conformitate cu art.271-273 Cod proc.civ.”

Etichete: