Top

Fond funciar. Nulitate absoluta titlu de proprietate.

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante sub nr. 24550/245/2008 reclamantul Primarul or. Podu Iloaiei a chemat în judecata pârâtii Comisia jud. pt. aplic. Lg. 18/1991 Iasi si G.G.I. solicitând ca prin hotarârea ce se va pronunta sa se constate nulitatea absoluta a titlului de proprietate nr. 103966/1992.

Cererea este scutita de la plata taxei judiciare de timbru.

În motivarea în fapt a cererii reclamantul sustine ca titlul de proprietate nr. 103966/1992 a fost emis în beneficiul pârâtului G. pentru suprafata de 1 ha si 3600 m.p. situata în extravilan Podu Iloaiei, jud. Iasi, prin constituirea dreptului de proprietate.

Sustine reclamantul ca pârâtul nu face parte din categoria persoanelor care puteau beneficia de constituirea dreptului de proprietate, conform art. 19 din Lg. 18/1991.

Mai mult, titlul emis pârâtului în anul 1992 încalca reglementarea prev. de art. 18 din Lg. 18/1991, deoarece la acea data nu se finalizase procesul de reconstituire, cu atât mai mult cu cât terenul a apartinut numitului J. I., care a si formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate, fiind mentionat în tabelul nominal al persoanelor care solicita reconstituirea dreptului de proprietate, la pozitia 150.

Mai sustine reclamantul ca în arhivele comisiei comunale si judetene nu se afla nici o cerere depusa de pârât, prin care sa fi solicitat acest teren, nu exista documentatie si nici hotarâre de validare a constituirii dreptului de proprietate la acest teren, iar pârâtul nu are nici o îndreptatire legala la aceasta suprafata de teren.

Reclamantul precizeaza ca pârâtul si-ar fi întemeiat cererea pe un antecontract de vânzare-cumparare încheiat cu o persoana îndreptatita la reconstituire, pentru suprafata de 0,93 ha teren( suprafata înscrisa în titlul de proprietate emis în beneficiul pârâtului este mult mai mare), ori chiar si în aceasta situatie acesta nu poate beneficia de drepturile prev. de Lg. 18/1991, deoarece titularul cererii trebuie sa fi avut terenul în proprietate, sau sa fi fost al autorului sau, la momentul preluarii de catre cooperativa. Întelegerea pârâtului cu cel îndreptatit la reconstituirea dreptului de proprietate intervenita în anul 1991 nu a transferat dreptul de proprietate, fiind vorba doar de o promisiune de vânzare-cumparare, în care partile si-au asumat obligatia de a încheia un contract autentic, dreptul promitentului cumparator putând fi valorificat în cadrul unei actiuni întemeiata pe art. 1073 C. civil si nu prin emiterea titlului de proprietate cu încalcarea dispozitiilor Lg. 18/1991.

Reclamantul nu a indicat temeiul de drept al cererii sale.

Alaturat actiunii reclamantul a depus copia fisei suprafetelor primite în proprietate nr. 1575/2b/46, copia unei file de pe registrul agricol, copia titlului de proprietate nr. 103966/19.10.1992 emis în beneficiul pârâtului.

Legal citata, pârâta Comisia jud. pt. aplic. Lg. 18/1991 Iasi nu a depus întâmpinare.

Pârâtul G.I., a depus întâmpinare prin care a înteles sa invoce autoritatea de lucru judecat – motivat de faptul ca s-a mai solicitat desfiintarea titlului sau, în doua dosare ce au fost solutionate de catre Judecatori Iasi – ds. nr. 7618/2007 si 2930/2008, actiuni ce au fost respinse de catre instanta.

Pârâtul solicita, pe fondul cauzei, respingerea actiunii ca neîntemeiate, titlu sau fiind emis cu respectarea tuturor dispozitiilor legii fondului funciar.

Alaturat întâmpinarii pârâtul a depus copia sent. civ nr. 8351/2008 a Judecatoriei Iasi, copia sent. civ. 11463/2007 a Judecatoriei Iasi, copia deciziei civile nr. 224/2008 a Tribunalului Iasi, copia sent. civ. nr. 12595/2006 a Judecatoriei Iasi, copia sent. civ. nr. 10054/2005 a Judecatoriei Iasi, copii ale actelor de stare civila, extras de pe registrul agricol pentru numitul Jalba, copia adeverintei nr. 10084/16.11.2006, eliberata de Primaria Podu Iloaie, , copia adeverintei nr. 4394/16.05.2006 eliberata de Primaria Podu Iloaiei, copia certificatului de urbanism nr. 52/1994 si copia autorizatiei de construire eliberate pe numele pârâtului Glodeanu, copia procesului-verbal de punere în posesie.

Din oficiu, instanta de judecata a dispus atasarea documentatiei care a stat la baza emiterii titlului atacat.

În dovedirea actiunii reclamantul a solicitat proba cu înscrisuri si proba cu interogatoriul pârâtului.

În contradovada pârâtul a solicitat proba cu înscrisuri si proba cu interogatoriul reclamantului.

Instanta de judecata constatând ca probele solicitate sunt utile si concludente în solutionarea cauzei le-a încuviintat si a procedat la administrarea lor.

La interogatoriul luat pârâtului G. I. acesta a declarat ca nu a fost membru CAP si nu a predat teren, însa a lucrat la CAP Vânatori ca carutas, a recunoscut ca terenul pentru care i s-a eliberat titlu de proprietate a apartinut numitului J., care a formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate si ca titlul de proprietate a fost emis în beneficiul sau deoarece a cumparat acest teren de la numitul J., prilej cu care a încheiat un înscris sub semnatura privata si a platit suma de 600.000 lei ROL.

În conformitate cu art. 137 C. proc. civ., instanta de judecata, în conditii de procedura completa si corect îndeplinita, a pus exceptia autoritatii de lucru judecat în discutia contradictorie partilor si la termenul de judecata din data 19.02.2009 a respins-o.

Analizând actele si lucrarile dosarului instanta de judecata retine urmatoarele:

Prin cererea formulata reclamantul a solicitat ca prin hotarârea ce se va pronunta sa se constate nulitatea absoluta a titlului de proprietate nr. 103966/1992 emis în beneficiul pârâtului G. I..

Reclamantul a invocat ca motiv de nulitate absoluta a titlului de proprietate faptul ca pârâtul nu a fost îndreptatit la constituirea dreptului de proprietate.

La interogatoriul luat pârâtul G. a recunoscut ca cel îndreptatit la reconstituirea dreptului de proprietate era numitul Jalba, cu care el a încheiat o conventie de vânzare-cumparare, a platit si pretul terenului, si în baza acestei întelegeri i s-a constituit dreptul de proprietate si i s-a eliberat titlul de proprietate.

În conditiile în care, asa cum rezulta din înscrisurile aflate la dosarul cauzei, numitul J. era cel care a avut acest teren în proprietate si care a si formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate instanta de judecata, acesta era cel îndreptatit la reconstituirea dreptului de proprietate l la eliberarea titlului în beneficiul sau.

Întelegerea pârâtului cu cel îndreptatit la reconstituirea dreptului de proprietate intervenita în anul 1991 nu a transferat dreptul de proprietate, fiind vorba doar de o promisiune de vânzare-cumparare, în care partile si-au asumat obligatia de a încheia un contract autentic, dreptul promitentului cumparator putând fi valorificat în cadrul unei actiuni întemeiata pe art. 1073 C. civil si nicidecum prin constituirea dreptului de proprietate si eliberarea titlului.

Retine instanta de judecata ca titlul emis pârâtului în anul 1992 încalca reglementarea prev. de art. 18 din Lg. 18/1991, deoarece la acea data nu se finalizase procesul de reconstituire, cu atât mai mult cu cât terenul a apartinut numitului J. I., care a si formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate, fiind mentionat în tabelul nominal al persoanelor care solicita reconstituirea dreptului de proprietate, la pozitia 150.

Nu s-a dovedit ca ar exista o cerere depusa de pârât, prin care sa fi solicitat acest teren, nu exista documentatie si nici hotarâre de validare a constituirii dreptului de proprietate la acest teren, motive pentru care instanta de judecata constata ca pârâtul nu are nici o îndreptatire legala la aceasta suprafata de teren, neputând fi retinut argumentul acestuia cu privire la înscrisul sub semnatura privata.

Având în vedere cele mai sus expuse si raportat la prevederile art. III alin. 1 lit. a care prevad ca : (1) Sunt lovite de nulitate absoluta, potrivit dispozitiilor legislatiei civile aplicabile la data încheierii actului juridic, urmatoarele acte emise cu încalcarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 : a) actele de reconstituire sau de constituire a dreptului de proprietate, în favoarea persoanelor fizice care nu erau îndreptătite, potrivit legii, la astfel de reconstituiri sau constituiri instanta de judecata constata întemeiata actiunea civila formulata de reclamant pe care urmeaza a o admite si pe cale de consecinta va constat nulitatea absoluta a titlului de proprietate emis în beneficiul pârâtului.

Etichete: