Top

Contestaţie la titlu. Competenta de soluţionare.

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Iaşi sub nr. 16681/245/2009,
contestatoarea S.C. C ABC S.R.L. a formulat, în contradictoriu cu intimata
S.C. P Com S.R.L. contestaţie la executare atât împotriva executării silite
pornite în dosarul de executare nr. 444/2009 al Biroului Executorilor
Judecătoreşti Asociaţi Z C şi Z C C cât şi împotriva titlului executoriu
reprezentat de Ordonanţa Comercială nr. 631/19.02.2009 a Tribunalului
Comercial Cluj .
În motivare s-a arătat că, în ceea ce priveşte executarea silită, debitul de
178.902,52 lei solicitat de executor este mai mare decât suma datorată conform
titlului executoriu .
În ceea ce priveşte titlul executoriu reprezentat de Ordonanţa Comercială
nr. 631/19.02.2009 a Tribunalului Comercial Cluj, contestatoarea apreciază că
acesta nu este clar, fiind necesară lămurirea înţelesului, a întinderii şi a aplicării
acestuia, deoarece creditoarea a calificat eronat procentul de 10% ca fiind o plată
restantă a lucrărilor efectuate, în realitate aceasta fiind o garanţie de bună
execuţie, aşa încât, pentru suma de reprezentată de acest procent, creanţa nu este
exigibilă .
Intimata, legal citată, a formulat întâmpinare prin care a invocat excepţia
necompetenţei materiale şi teritoriale a Judecătoriei Iaşi, arătând că,potrivit art.
402 Cod procedură civilă, Tribunalul Cluj este instanţa competentă să
soluţioneze contestaţia privind lămurirea înţelesului, a întinderii şi a aplicării
titlului executoriu .
Cu privire la fondul cauzei, intimata a arătat că susţinerile contestatoarei
nu privesc înţelesul şi aplicarea titlului executoriu ci, reprezintă apărări de fond
ce nu pot fi invocate pe calea contestaţiei la executare iar în ceea ce priveşte
suma executată, aceasta a fost stabilită cu aplicarea corectă a dispoziţiilor art.
3717 Cod procedură civilă .
Conform art 137 Cod Procedură civilă, instanţa urmează să se pronunţe
mai întâi asupra excepţiilor invocate .
Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele :
Prin acţiunea ce face obiectul prezentei cauze, contestatoarea pretinde că
debitul de 178.902,52 lei solicitat de executor este mai mare decât suma
datorată conform titlului executoriu dar şi că titlul executoriu reprezentat de
Ordonanţa Comercială nr. 631/19.02.2009 a Tribunalului Comercial Cluj,
contestatoarea apreciază că acesta nu este clar, fiind necesară lămurirea
înţelesului, a întinderii şi a aplicării acestuia .
Potrivit art. 400 alin 2 Cod Procedură civilă : ” (2) Contestaţia privind
lămurirea înţelesului, întinderii sau aplicării titlului executoriu se introduce la
instanţa care a pronunţat hotărârea ce se executa. Daca o asemenea
contestaţie vizează un titlu executoriu ce nu emana de la un organ de jurisdicţie,
competenta de soluţionare aparţine instanţei de executare.” .
Aşa după cum se poate observa, obiectul principal al contestaţiei îl
reprezintă titlul executoriu reprezentat de Ordonanţa Comercială nr.
631/19.02.2009 a Tribunalului Comercial Cluj, care în opinia contestatoarei are
nevoie de lămuriri referitoare la înţelesul, întinderea şi a aplicarea acestuia,
aceasta apreciind că debitul stabilit este rezultatul unei confuzii de interpretare a
clauzelor contractuale .
Acest lucru este învederat expres chiar de către contestatoare, chiar, prin
cererea de chemare în judecată, astfel că, raportat la dispoziţiile legale redate
anterior, competenţa de soluţionare a contestaţiei revine Tribunalului Comercial
Cluj, instanţa care a pronunţat titlul executoriu .
De altfel Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţiile Unite, a stabilit prin
decizia nr. XV din 05.02.2007 că ” 2. Competenţa de soluţionare a contestaţiei
privind înţelesul întinderii sau aplicării titlului executoriu, ce reprezintă o
hotărâre judecătorească comercială sau un alt titlu comercial emis de un organ
jurisdicţional, revine, după caz, instanţei comerciale sau organului
jurisdicţional care a pronunţat hotărârea ce se execută” .
În ceea ce priveşte capătul doi al cererii, privind cuantumul debitului,
instanţa apreciază că este accesoriu de capătul privind lămurirea înţelesului, a
întinderii şi a aplicării titlului executoriu, deoarece întinderea întregului debit,
nu poate fi stabilită cu exactitate decât în momentul în care, instanţa se pronunţă
asupra lămuriri dispozitivului, aşa încât depinde de soluţia ce va fi dată cererii
privind lămurirea .
Având în vedere că dispoziţiile redate anterior instituie o necompetenţă de
ordine publică, conform art. 159 pct. 3 Cod procedură civilă, instanţa,
constatând că soluţionarea acţiunii excede competenţei materiale a Judecătoriei
Iaşi, urmează să admită excepţia invocată de către intimată şi să decline
competenta de soluţionare, in favoarea Tribunalului Comercial Cluj .
În ceea ce priveşte excepţia cererea de suspendare a executării silite,
aceasta urmează a fi pusă în discuţia părţilor şi soluţionată de către instanţa
competentă .

Etichete: