Top

Contestaţie la executare

Deliberând asupra cererii de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Bacău la data de 11.08.2009, contestatoarea N C S.R.L. Bacău a formulat în contradictoriu cu intimata S.C. A S.R.L. Bacău contestaţie la executare, solicitând anularea formelor de executare şi suspendarea executării silite ce formează obiectul dosarului de executare nr. 409/2009 al B.E.J. „C I”.

Acţiunea a fost timbrată cu suma de 194 lei taxă judiciară de timbru.

În motivarea în fapt a contestaţiei, contestatoarea arată că executarea silită este nelegală, fiind iniţiată în baza unei hotărâri judecătoreşti ce nu constituie titlu executoriu, nefiind investită cu formulă executorie; somaţia ce a fost comunicată contestatoarei prevede un termen de o zi, iar nu de 15 zile, cum este corect, ceea ce echivalează cu lipsa termenului.

În drept, contestatoarea a invocat dispoziţiile art. 399 şi următoarele C.pr.civ.

Intimata a depus întâmpinare, prin care a solicitat respingerea contestaţiei.

La solicitarea instanţei, B.E.J. „C I” a înaintat procesul verbal privind încetarea executării silite întocmit la 16.12.2009, ca urmare a achitării integrale a debitului de contestatoare.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

La solicitarea intimatei şi în temeiul titlului executoriu reprezentat de sentinţa civilă nr. 11330/17.12.2008 pronunţată de Judecătoria Oneşti, B.E.J. „C I” a format dosarul de executare nr. 409/2009 pentru recuperarea creanţei de 50 426,69 lei debit şi cheltuieli de executare.

Titlul executoriu este reprezentat de o ordonanţă de plată emisă conform O.G. nr. 5/2001.

Potrivit art. 9 din O.G. nr. 5/2001 „La cererea creditorului ordonanţa prevăzută la alin. (1) sau, după caz, ordonanţa împotriva căreia a fost introdusă cererea în anulare prevăzută la art. 8, care însă a fost respinsă prin hotărâre rămasă irevocabilă prin nerecurare ori prin respingerea recursului, va fi învestită cu formulă executorie, potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă”.

Potrivit art. 7209 C.pr.civ. „Pentru hotărârea judecătorească dată în materie comercială, care se aduce la îndeplinire prin executare silită, hotărârea, purtând menţiunea că este irevocabilă, constituie titlu executoriu, fără efectuarea altor formalităţi”.

Sentinţa civilă pusă în executare fiind pronunţată în materie comercială, având în vedere dispoziţiile legale anterior menţionate, constituie titlu executoriu fără efectuarea altor formalităţi, respectiv învestirea cu formulă executorie.

Termenul de o zi menţionat în somaţia comunicată contestatoarei, este specifică urmăririi silite mobiliare, somaţia fiind corect emisă. Termenul de 15 zile la care face referire contestatoarea este prevăzut pentru urmărirea silită imobiliară, de care creditoarea nu a înţeles să uzeze.

Faţă de aceste motive, văzând şi dispoziţiile art. 399 C.pr.civ., va respinge ca nefondată contestaţia la executare.

Având în vedere soluţia pronunţată de instanţă cu privire la acţiunea pendinte, văzând şi dispoziţiile art. 403 C.pr.civ. va respinge cererea de suspendare a executării silite.

Tags: