Top

Contestaţie privind titlu executoriu

La ordine fiind soluţionarea recursului declarat de contestatorul C I împotriva sentinţei civile nr. 319/19.10.2005 de Tribunalul Vrancea – Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ şi Fiscal în dosarul nr. 39/F/2003 în contradictoriu cu intimatele S.C. G E MBV S.R.L. Focşani pentru debitoarea S.C. N S S.R.L. Focşani, Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vrancea, Primăria Municipiului Focşani, Puflea Toader şi Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Vrancea, având ca obiect contestaţie privind lămurirea titlului executoriu.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică a răspuns pentru recurentul contestator avocat R A cu împuternicire avocaţială aflată la dosar, lipsind intimatele.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care a învederat instanţei faptul că recursul dedus judecăţii este la al doilea termen de judecată, prin cererea de recurs s-a solicitat judecarea cauzei şi în lipsă, motivat, timbrat, la termenul anterior cauza s-a amânat, la cererea recurentului, în vederea angajării unui apărător, după care:

Instanţa, nemaifiind alte cereri de formulat sau excepţii de invocat, constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul în susţinerea recursului.

Recurentul, prin apărător, arată că a declarat recurs împotriva sentinţei civile nr. 319/19.10.2005 a Tribunalului Vrancea întrucât s-a respins contestaţia la titlul executoriu ca fiind tardiv formulat, fiind admisă astfel excepţia tardivităţii invocată de intimată.

Pe fond nu s-a mai judecat probatoriul pentru care Tribunalul Vrancea a fost investit. În momentul promovării contestaţiei la titlul executoriu, acesta a implicat art. 399 şi art. 400 alin. 2 C.proc.civ., aşa cum era în fiinţă la acea dată, dar a dorit să se precizeze în dispozitiv dacă obligaţia este solidară sau conjunctă.

La data de 19.10.2005 când s-a pronunţat sentinţa, au apărut modificări la Codul de procedură civilă, astfel că însuşi legiuitorul a precizat în art. 401 alin. 1/l „contestaţia privind lămurirea înţelesului, întinderii sau aplicării titlului executoriu se poate face oricând înlăuntrul termenului de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită”. Acest termen nu s-a împlinit, excepţia urmând a fi respinsă.

Deşi practica textului de lege şi susţinerea apărătorului sunt consemnate, magistratul nu răspunde la problemele invocate, ci numai la temeiul de lege pe care şi-a invocat acţiunea, aceasta în mod greşit. Astfel, la data soluţionării excepţiei, conform principiului aplicării imediate a legii noi şi a neultractivităţii legii vechi aplicabilă în cauză era aplicabilă dispoziţia legală de la art. 304 alin. 1/1 C.pr.civ. (ultima modificare a Codului), pe care a invocat-o şi pe care instanţa nu s-a pronunţat, contestaţia privind titlul executor, nefiind o contestaţie la executare.

Cei doi, P T şi C I, au făcut contestaţie la executare pe alte motive, dar P care a lipsit din ţară, când a prelevat acest dosar, a constatat că celălalt administrator şi-a înstrăinat imobilul în timpul procedurii de lichidare pe jumătate din sumele datorate.

Arată că, atâta timp cât nu s-a îndeplinit termenul de prescripţie şi neintrând în fondul cauzei, numai admiţând excepţia, judecătorul nu a apreciat corect textul de lege.

Solicită admiterea recursului, casarea sentinţei atacate şi trimiterea cauzei spre rejudecare la Tribunalul Vrancea.

Examinand actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

Prin cererea inregistrata LA NR. 393/c+c/2005 LA Tribunalul Vrancea, C I, prin avocat P M, în temeiul art. 399 alin. 1 teza a-II-a şi art. 400 alin. 2 C.pr.civ., a formulatz contestaţie privind lămurirea înţelesului titlului executor, reprezentat de sentinţa civilă nr. 122/19 mai 2004 a Tribunalului Vrancea, pronunţată în dosarul nr. 39/F/2003, în contradicţie cu S.C. G E MBV S.R.L., cu sediul în Focşani, Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vrancea, cu sediul în Focşani, Primăria Municipiului Focşani, Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Vrancea şi P T.

În motivarea contestaţiei, a precizat că, prin sentinţa amintită, I-a fost angajată răspunderea personală în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 64/1995 pentru pasivul S.C. N C S.R.L., împreună cu P T. În baza sentinţei, lichidatorul societăţii S.C. G E MBV S.R.L. a formulat cerere de executare, solicitând urmărirea averii personale pe toată suma reprezentând pasivul societăţii. În dosarul de executare nr. 199/E/2004 a B.E.J. B C, s-a emis publicaţia de vânzare pentru imobilul proprietatea sa, situat în judeţul Vrancea.

Prin prezenta cerere, a solicitat lămurirea înţelesului hotărârii judecătoreşti, în sensul că este obligat alături de P T şi nu în solidar cu acesta.

Motivele pe care susţine această opinie sunt disp. art. 124 (actual 137) din Legea nr. 64/1995 şi art. 1041 C.pr.civ.

Prin articolele invocate, răspunderea sa personală pentru pasivul societăţii este conjunctă – divizibilă – fiecare din cei doi administratori fiind obligaţi să plătească jumătate din suma respectivă.

A mai susţinut că în dispozitivul hotărârii nu s-a menţionat obligarea în solidar, pentru că nu s-a dovedit că între el şi celălalt administrator ar exista o rezoluţie delictuală comună, care să justifice o solidaritate.

A depus la dosar publicaţia de vânzare din 27.04.2005.

La dosarul cauzei a depus întâmpinare S.C. N C S.R.L. prin lichidator S.C. G E MBV S.R.L. prin care a invocat excepţia tardivităţii, motivată de acţiunea formulată de reclamant are caracterul unei contestaţii la executare, potrivit art. 400 alin. 2 C.pr.civ. Pentru o astfel de cerere, legea a stabilit un termen de decădere de 15 zile, care începe să curgă la momente diferite, conform art. 400 alin. 1 lit. c C.pr.civ., pentru contestator ar începe să curgă de la data la care debitorul ar contesta executarea însăşi, a primit somaţia, ori la data când a luat cunoştinţă de primul act de executare.

Debitorul a luat cunoştinţă de primul act de executare la data de 29.06.2004, când executorul judecătoresc a întocmit procesul-verbal de executare.

Pe fondul cauzei, apreciază că cererea este neîntemeiată pentru motivele:

Principiul stipulat în art. 1041 C.civ, constituie regula pentru dreptul civil. În dreptul comercial, regula o constituie solidaritatea (art. 42 C.com.), astfel încât nu ne aflăm în ipoteza în care în calitate de creditori trebuia să răsturnăm o prezumţie.

Raporturile juridice dintre administratori şi societate sunt de mandat şi contractuale comerciale.

Din analiza art. 72 din Legea nr. 31/1990 rezultă că obligaţiile şi răspunderea administratorilor au o dublă natură: contractuală şi legală.

Art. 73 instituie răspunderea administratorilor ca fiind solidară. Chiar dacă s-ar accepta incidenţa prevederilor art. 1041 C.civ., tot o solidaritate pasivă ar fi, deoarece izvorul acesteia este legea.

Judecatorul sindic, prin sentinta civila nr. 319/19.10.2005, a admis exceptia invocata de S.C. G E MBV S.R.L. Focşani, in calitate de lichidator judiciar al S.C. N C S.R..L. Focsani.

A respins, ca tardiva, contestatia privind lamurirea intelesului titlului executoriu, reprezentat de sentinta civila nr. 122/19.05.2004 a Tribunalului Vrancea, formulata de contestatorul Chitiga Ionel.

Pentru a hotari astfel, a retinut ca, potrivit art. 401 C.pr.civ., contestatia se poate face in termen de 15 zile de la data cand contestatorul a luat cunostinta de actul de executare pe care il contesta (lit. a) sau debitorul care contesta executarea a primit somatia ori de la data cand a luat cunostintă de primul act de executare, in cazurile in care executarea se face fara somatie.

Or, in speta, contestatorul a luat cunostinta de actul de executare mai inainte de data formularii primei contestatii la executare, 16.07.2004, ce a facut obiectul dosarului nr. 5707/2004 al Judecatoriei Focsani.

Ca atare, prezenta contestatie, formulata la data de 03.06.2005, este tardiva.

Impotriva acestei hotarari, in termen legal, a declarat recurs contestatorul C I, inregistrata sub nr. 2844/2005 pe rolul Curtii de Apel Galati – Sectia comercial, maritima si fluviala.

Sentinta recurata a fost criticata sub aspectul nelegalitatii, pentru urmatoarele motive:

Contestatia la executare privind lamurirea intelesului intinderii sau aplicarii titlului executoriu se poate face oricand inauntrul termenului de prescriptie a dreptului de a cere executarea silita, potrivit art. 401 alin. 11 C.pr.civ., astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 156 din O.U.G. nr. 138/2000, modificat ulterior prin Legea de aprobare nr. 219/2005, intrata in vigoare la 17 iulie 2005. Astfel, la data solutionarii exceptiei (19.10.2005) era aplicabila legea noua, conform principiului aplicarii imediate a legii noi.

Chiar daca s-ar aprecia ca dispozitia legala aplicabila este cea in vigoare la data introducerii cererii (03.06.2005), din coroborarea prevederilor art. 399 alin. Teza II si art. 400 alin. 2 C.pr.civ. (nemodificat), rezulta ca termenul pentru introducerea unei contestaţii privind lamurirea intelesului titlului executoriu nu este cel de 15 zile. Astfel, art. 399 alin. 1 face trimitere la art. 2811 C.pr.civ., iar acest din urma text de lege nu face trimitere la vreun termen de formulare a cererii.

In drept, s-au invocat disp. art. 312 alin. 3 C.pr.civ.

Recursul este fondat, pentru considerentele ce se vor arata in continuare:

Potrivit art. 725 alin. 4 C.pr.civ., actul de procedura indeplinit inainte de intrarea in vigoare a legii noi ramane suspus dispozitiilor legii vechi.

Prin urmare, contestatia privind lamurirea intelesului, intinderii sau aplicarii titlului executoriu constand in sentinta civila nr. 122/19 mai 2004, formulata de C I la data de 03.06.2005, este supusa dispozitiilor in vigoare la acea data. Prin urmare, prevederile art. 401 alin. 11, introduse prin art. I pct. 70 din Legea nr. 219/2005 (intrata in vigoare la 17 iulie 2005), nu sunt aplicabile spetei.

Insa, judecatorul sindic, solutionand exceptia tardivitatii, a retinut in mod gresit incidenta dispozitiilor art. 401 alin. 1 lit. a si c C.pr.civ., intrucat aceste texte de lege vizeaza termenul de introducere a contestatiei la executare impotriva actelor de executare sau a refuzului de a indeplini un act de executare (lit. a) sau impotriva executarii silite insasi (lit. c).

Or, in cauza, s-a formulat contestatie privitoare la intelesul si aplicarea titlului executoriu, situatie in care prevederile art. 399 alin. 1 teza II C.pr.civ. fac trimitere la art. 2811 C.pr.civ. Cererea de lamurire a dispozitivului unei hotarari, prev. de art. 2811 C.pr.civ., nu este supusa vreunui termen.

Prin urmare, contestatia privitoare la intinderea si aplicarea titlului executoriu, si anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 219/2005, putea fi formulata oricand inlauntrul termenului de prescriptie a dreptului de a cere executarea silita, prev. de art. 405 alin. 1 C.pr.civ.

Ca atare, judecatorul sindic s-a pronuntat in mod gresit pe exceptia tardivitatii contestatiei, fara a intra in cercetarea fondului.

Asa fiind, potrivit disp. art. 312 alin. 5 raportat la art. 304 pct. 9 C.pr.civ., va admite recursul si va casa sentinta recurata, cu consecinta trimiterii cauzei, spre rejudecare, la aceeasi instanta.

Admite recursul declarat de recurentul contestator C I împotriva sentinţei civile nr. 319/2005 pronunţată de judecătorul – sindic în dosarul nr. 39/F/2003 al Tribunalului Vrancea în contradictoriu cu intimata S.C. G E MBV S.R.L. Focşani pentru debitoarea S.C. N S S.R.L. Focaşni, Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vrancea, Primăria Municipiului Focşani, P T, Oficiul Registrului Comerţului – Tribunalul Vrancea.

Casează sentinţa recurată şi dispune trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeaşi instanţă.

Etichete: