Top

TITLU: Revizuire. Cerere de revizuire întemeiata pe dispoziţiile art. 322 pct. 5 cod procedura civila. Condiţii.

Prin sentinţa civilă nr. 8029/11.06.2009, pronunţată în dosar nr.
8027/245/2009 al Judecătoriei Iaşi, a fost respinsă cererea formulată de
revizuienta A. E.D. în contradictoriu cu intimata A. P. prin care a solicitat
revizuirea sentinţei nr. 8809/2007 a Judecătoriei Iaşi.
În motivarea cererii revizuienta a susţinut că i-a fost interzis accesul
la informaţiile privind costul apei calde şi a apei reci, iar intimata a încărcat voit
listele de plată pe motivul neachitării serviciilor de apă caldă şi apă rece şi a dat
în judecată organizaţia, iar prin hotărârea pronunţată a fost obligată la plata
sumei de x lei reprezentând restanţe, însă în momentul pronunţării hotărârii
revizuienta avea achitată suma de x lei în avans către asociaţia de proprietari.
Învederează că în dosarul penal nr.7964/P/2007 s-a efectuat o
expertiză contabilă, prin care s-a stabilit lipsa debitelor revizuientei faţă de
intimată pentru perioada pentru care s-a pronunţat instanţa în dosarul nr.
5273/245/2007.
În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 322 Cod procedură civilă,
O.U.G. 58/2003 şi art. 274 Cod procedură civilă.
Intimata nu a formulat întâmpinare.
La pronunţarea sentinţei instanţa a avut în vedere că potrivit
dispoziţiilor art. 322 pct. 5 din Cod procedură civilă, revizuirea unei hotărâri
rămase definitivă în instanţa de apel sau prin neapelare, precum şi a unei hotărâri
dată de o instanţă în recurs atunci când evocă fondul se poate cere dacă, după
darea hotărârii, s-au descoperit înscrisuri doveditoare, reţinute de partea
potrivnică, sau care nu au putut fi înfăţişate dintr-o împrejurare mai presus de
voinţa părţilor, ori dacă s-a desfiinţat sau s-a modificat hotărârea unei instanţe pe
care s-a întemeiat hotărârea a cărei revizuire se cere.
De asemenea, dispoziţiile art. 326 alin. 3 Cod procedură civilă,
prevăd că dezbaterile sunt limitate la admisibilitatea revizuirii şi la faptele pe
care se întemeiază.
Aplicând aceste dispoziţii legale la cazul de speţă s-a reţinut co prin
sentinţa civilă nr. 8809/15.08.2007, pronunţată în dosarul nr. 5273/245/2007 al
Judecătoriei Iaşi, AED şi CL au fost obligaţi în solidar la plata sumei de x lei
către AP cu titlu de cheltuieli de întreţinere aferente perioadei Y. Sentinţa a fost
menţinută prin decizia civilă nr. 47/2008 a Tribunalului Iaşi, devenind astfel
irevocabilă.
Interpelată cu privire la înscrisul nou pe care şi-a întemeiat cererea,
revizuienta a precizat că este vorba despre ordonanţa din 25.02.2009 a
Parchetului de pe lângă Judecătoria Iaşi.
Instanţa constatat că înscrisul depus de revizuientă nu întruneşte
condiţiile pentru a fi considerat înscris nou, în sensul dispoziţiilor art. 322 pct. 5
Cod procedură civilă, întrucât a fost pronunţat după pronunţarea hotărârii a cărei
revizuire se solicită. Ori, pentru a putea fi folosit ca şi înscris doveditor într-o
cerere de revizuire, înscrisul trebuia să existe la momentul pronunţării hotărârii.

Etichete: