Top

Constatare nulitate absoluta act juridic . Legea 10/2001.

TIP SPETA: SENTINTA CIVILA
AUTOR: JUDECATORIA IASI
DOMENIU ASOCIAT: ACTIUNE IN ANULARE.

Dosar nr. 8596/245/2009

DATA SI NUMARUL: Sentinta civila nr. 10538 din 30.10.2009

TITLU: Constatare nulitate absoluta act juridic . Legea 10/2001.

Prin cererea înregistrata pe rolul Tribunalului Iasi sub nr. 2014/99/2008 din
21.04.2008 , reclamanta F E a solicitat în contradictoriu cu pârâtii C V, Primaria
Municipiului Iasi, Primarul Municipiului Iasi sa se constate nulitatea absoluta a
dispozitiei nr. 673 din 22.03.2006 a Primarului Municipiului Iasi si restituirea
integrala a imobilului situat în Iasi, Sos. Nationala, nr. 180-182 în suprafata de 2179,64
mp teren ce face obiectul dispozitiei.
In motivarea cererii s-a aratat ca reclamanta este unica mostenitoare a
defunctului C Gh, conform testamentului autentificat sub nr. 2636 din 1991 si a
certificatului de calitate de mostenitor nr. 18 din 1995. C V, tatal lui C Gh a cumparat
acest teren prin actele de vânzare cumparare autentificate sub nr. 1171 din 1915 ,
respectiv nr. 2956 din 1921. Terenul a trecut în proprietatea fiului sau, C Gh de la
care a fost preluat de stat în 1964. Dispozitia atacata a fost emisa fraudulos, cu
încalcarea legii. Pârâtul C V a declarat ca terenul a apartinut bunicului sau – C V, ca
acesta a fost expropriat si ca el este singurul mostenitor, iar defunctul C Gh – unchiul
sau , nu a avut mostenitori, desi stia de testament si de certificatul de mostenitor. Si
ceilalti pârâti au procedat ilegal în deplina cunostinta de cauza, acestuia trebuind sa
solutioneze notificarea pârâtului împreuna cu cererea reclamantei, adresata
primariei prin care cerea restituirea terenului. Nu au fost analizate actele depuse de
C V si au fost înlaturate cele depuse de reclamanta.
În drept s-au invocat prevederile Legii nr. 10 din 2001.
Pârâtul Primarul Municipiului Iasi a formulat întâmpinare, invocând
tardivitatea introducerii actiunii, lipsa calitatii procesuale active a reclamantei, lipsa
calitatii procesual pasive a Primariei Municipiului Iasi, lipsa competentei materiale a
Tribunalului Iasi. S-a aratat ca nu s-a respectat termenul de 30 de zile de la
comunicare prev. De Legea nr. 10 din 2001, reclamanta nu a uzat de prevederile
Legii nr. 10 din 2001, primaria este o structura organizatorica fara personalitate
juridica, procedura derogatorie de la dreptul comun a fost instituita numai cu
privire la persoanele care au depus notificari.
Pe fond pârâta a aratat ca numitul C V a fost singurul mostenitor al fostului
proprietar al imobilului care a uzat de prevederile Legii nr. 10 din 2001 depunând
notificare, potrivit art. 4 din lege, de cotele mostenitorilor legali sau testamentari
care nu au urmat procedura prevazuta de lege profitând ceilalti mostenitori care au
depus cerere de restituire. Reclamanta nu a depus notificare, iar potrivit art. 22 din
lege, nerespectarea termenului de 6 luni prevazut pentru trimiterea notificarii atrage
pierderea dreptului de a solicita în justitie masuri reparatorii în natura sau prin
echivalent.
Alaturat s-au depus copie dupa documentatia care a stat la baza dispozitiei
atacate.
Pârâtul C V a formulat concluzii scrise, aratând ca este de acord cu exceptiile
tardivitatii si lipsei calitatii procesuale active a reclamantei. Astfel reclamanta îsi
întemeiaza actiunea pe doua acte juridice testamentul autentificat din 1991 si
certificatul de mostenitor nr. 18 din 1995, care nu fac dovada ca este mostenitoarea
lui C G. Faptul ca se afla în posesia unui certificat de mostenitor, nu dovedeste ca si-
a exercitat dreptul de optiune succesorala în cele 6 luni de la data deschiderii
succesiunii. Pe fond, se arata ca autorul C Gh nu avea posibilitatea de a transmite
prin mostenire întreaga suprafata de teren situata în Iasi, Sos. Nationala, deoarece
acesta mai avea frati iar între el si tatal sau nu a intervenit nici un act translativ de
proprietate. La redactarea testamentului prin care reclamanta a fost instituita legatar
universal, testatorul s-a prevalat de un proces verbal de predare primire, care act nu
confera vreun drept de proprietate, ci a fost întocmit cu ocazia predarii imobilului,
C Gh fiind doar reprezentant din familia decedatului C V. V. Predarea primirea se
refera la imobilul casa de locuit nu la teren. Solicita pârâtul obligarea reclamantei la
plata cheltuielilor de judecata si respingerea actiunii.
.
Cauza a fost solutionata la 26.11.2008 de catre tribunal, iar la 25.02.2009,
Curtea de Apel Iasi a dispus casarea sentintei pronuntate de tribunal si trimiterea
cauzei spre rejudecare Judecatoriei Iasi, spre legala competenta de solutionare.
Pe rolul Judecatoriei Iasi, cauza a fost înregistrata sub nr. 8596/245/2009 din
16.04.2009.
Interpelate, partile au aratat ca îsi mentin apararile formulate în dosarul ce s-a
aflat pe rolul tribunalului.
Reclamanta a depus copii dupa înscrisuri noi: adresa nr. 55484 din 19.08.2009,
adresa nr. 36768 din 17.10.2008 emise de Compartimentul Aplicare Legea nr. 18 Iasi,
cerere reclamanta din 18.04.2008, sentinta civila nr. 11963 din 27.10.2008.
Instanta a încuviintat partilor proba cu înscrisuri, alte probe nemaifiind
solicitate.
Instanta s-a pronuntat , cu prioritate, asupra exceptiilor în conformitate cu
prevederile art. 137 din CPC.
Exceptia tardivitatii a fost respinsa, reclamantei nefiindu-i aplicabile
prevederile art. 26 al. 3 din Legea nr. 10 din 2001 republicata, acest termen fiind
aplicabil doar persoanei la solicitarea careia s-a emis dispozitia.
Exceptia lipsei de interes a fost de asemenea respinsa, reclamanta aratând ca
este mostenitoare a defunctului C Gh, succesor al lui C V, autor comun cu al
pârâtului C V, persoana în favoarea caruia s-a emis dispozitia atacata.
Exceptia lipsei calitatii procesuale active a fost respinsa, reclamanta dovedind
ca a urmat procedura Legii nr. 18 din 1991, solicitând reconstituirea dreptului de
proprietate asupra terenului intravilan Iasi, în suprafata de 2200 mp situat pe Sos
Nationala, nr. 180 -182. În acest fel, reclamanta a dovedit ca este titulara dreptului
afirmat, în sensul ca a solicitat la rândul sau prin valorificarea drepturilor conferite
de una din legile de reparatie , retrocedarea terenului în litigiu.
Exceptia lipsei calitatii procesuale a Primariei Mun. Iasi a fost admisa, aceasta
structura organizatorica nefiind nici emitenta actului atacat, neavând nici atributii pe
linia aplicarii dispozitiilor din material fondului funciar sau restituirea proprietatilor
preluate abuziv de catre stat, cu consecinta respingerii actiunii în contradictoriu cu
aceasta pârâta.
Pe fondul cauzei, analizând înscrisurile depuse si sustinerile partilor, raportat
la normele legale aplicabile, instanta a retinut:
Reclamanta F E a pretins ca este mostenitoarea defunctului C Gh, acesta din
urma fiind succesor al lui C Gh. V, proprietarul în patrimoniul caruia s-a aflat terenul
a carui restituire se cere. În aceasta calitate, a dovedit ca a formulat cerere de
reconstituire a dreptului de proprietate asupra terenului de 2200 mp situat în Iasi,
Sos. Nationala , nr. 180 – 182, cerere înregistrata sub nr. 3610 din 1998 întemeiata pe
Legea nr. 169 din 1997 si nesolutionata la data intrarii în vigoare a Legii nr. 10 din
2001. Aspectul în cauza este dovedit cu sentinta civila nr. 11963 din 27.10.2008 a
Judecatoriei Iasi, pronuntata în dosar nr. 18880/245/2008, prin care s-a dispus
obligarea Comisiei Locale de Fond Funciar Iasi sa solutioneze cererea reclamantei
înregistrata sub nr. 3610 din 1998, sa întocmeasca documentatia necesara cu
propunere de validare sau invalidare si sa o trimita prefectului.
La data de 19.08.2009, reclamantei i se comunica de catre Serviciul Juridic
Compartimentul de Aplicare a Legii nr. 18 Iasi, faptul ca propunerea comisiei
municipale a fost de respingere a cererii privind reconstituirea dreptului de
proprietate pentru suprafata de teren situata în Iasi, Sos. Nationala , nr. 180-182,
întrucât terenul de 2179,64 mp nu este în administrarea Consiliului Local , ci este
proprietate privata, conform dispozitiei nr. 673 din 2005, adica tocmai a dispozitiei
contestate prin actiunea de fata de catre reclamanta. În cuprinsul raspunsului se face
referire la temeiul cererii de reconstituire, art. 36 al. 5 din Legea nr. 18 din 1991, în
cuprinsul caruia se arata ca: terenurile fara constructii, neafectate de lucrari de investitii
aprobate, potrivit legii, din intravilanul localitatilor, aflate in administrarea consiliilor locale,
considerate proprietate de stat prin aplicarea dispozitiilor Decretului nr. 712/1966 si a altor
acte normative speciale, se restituie fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora, dupa caz,
la cerere.
Prin urmare, reclamanta a solicitat reconstituirea aceluiasi teren anterior
notificarii depuse de pârât C V, cerere ce nu a fost solutionata în timp util, instantele
stabilind si o culpa autoritatii desemnate de lege pentru a da curs procedurii
speciale. Mai mult, într-o prima faza, conform adresei de la fila 208 din dosarul
tribunalului, reclamantei i s-a comunicat faptul ca pe acelasi teren s-a emis un titlu de
proprietate în baza Legii nr. 18 din 1991 numitului B O, titlu ce a fost apoi anulat.
Fara ca între timp sa fie solutionata cererea reclamantei, preferential si fara nici o
justificare legala, este analizata temeinicia notificarii depuse în baza Legii nr. 10 din
2001 de catre pârâtul C V, cererea acestuia fiind admisa. Ulterior, Comisia Locala Iasi
analizeaza iar cererea reclamantei pentru care , în cele din urma, propune
respingerea, motivat de aceasta data de faptul ca terenul nu mai este la dispozitia
Consiliului Local ci retrocedat pârâtului mentionat.
În ce priveste solicitarea reclamantei de a se restitui terenul solicitat de aceasta
în baza legilor de fond funciar, instanta retine ca nu este în masura a face o analiza a
acestei cereri, întrucât reclamanta este obligata sa parcurga procedura speciala: sa
conteste propunerea comisiei locale, în caz de nemultumire, contestatie ce urmeaza a
fi solutionata de comisia judeteana si, în final, sa se adreseze instantei pe calea
plângerii la Legea nr. 18 din 1991. Pentru solutionarea unei astfel de cereri,
competenta va apartine unei instante specializate pe cauze de fond funciar, astfel
cum se arata în prevederile Legii nr. 247 din 2005.
În consecinta, instanta va admite în parte actiunea, va constata nulitatea
absoluta a dispozitiei nr. 673 din 2005 emise pe numele pârâtului C V, însa va
respinge cererea de restituire integrala a terenului solicitat de reclamanta, în caz
contrar eludându-se prevederile Legii nr. 18 din 1991.

Etichete: