Top

Suspendarea executarii silite

C31I /fL ROMÂNIA

JUDECĂTORIA MOINEŞTI

JUDEŢUL BACĂU

Dosar nr. 3580/260/2010 Ordonanţă preşedinţială

DIN 29.06.2010 Suspendare provizorie a executării

SENTINŢA CIVILĂ NR. 1711

Şedinţa publică de la 26 Iulie 2010

Completul compus din:

PREŞEDINTE: CARMEN NELA PAŢILEA – C.30 U

GREFIER: GABRIELA BELCIU

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele :

Constată că prin acţiunea înregistrată sub nr.3580/260/2010 pe rolul

Judecătoriei Moineşti , jud. Bacău , SC ……….. SA ……… a solicitat, în

contradictoriu cu pârâta A N de A F -Direcţia Generală a Finanţelor Publice

………… ca instanţa să dispună pe calea ordonanţei preşedinţiale suspendarea

executării silite prin poprire ce formează obiectul dosarului de executare nr. 967312.

In motivarea cererii, reclamanta arată că are înfiinţată poprire pentru obligaţii fiscale în cuantum de 889.934 lei , motiv pentru care blocarea conturilor îi poate crea imposibilitatea continuării activităţii economice, cu consecinţe deosebit de grave.

In dovedirea cererii, întemeiată în drept pe dispoziţiile art. 581 şi urm. C.pr.civ., reclamanta a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri.

Pârâta , legal citată , nu a depus întâmpinare.

Din probatoriul administrat în cauză , instanţa a reţinut următoai ele:

In cadrul dosarului de executare nr. 967312 , Agenţia Naţională de

Administrare Fiscală -Direcţia Generală a Finanţelor Publice ……-

Administraţia Finanţelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii , a înfiinţat

poprire asupra tuturor veniturilor SC ……..SA , până la concurenţa sumei de

889.934 lei, reprezentând obligaţii fiscale.

In temeiul art. 137 alin.l şi art. 403 C.civ., instanţa a pus în discuţie din oficiu excepţia inadmisibilităţii cererii, pe calea ordonanţei preşedinţiale.

Analizând excepţia inadmisibilităţii, instanţa reţine următoarele:

SC … SA ……… a solicitat pe calea ordonanţei preşedinţiale, în

condiţiile art. 581 C.pr.civ., suspendarea executării silite prin poprire, iniţiate de pârâtă , fără a susţine şi, cu atât mai mult, fără a dovedi că ar fi învestit instanţa

2

competentă cu o contestaţie la executare, prin care să tindă la anularea ori îndreptarea actelor de executare.

Potrivit art. 403 alin.l C.pr.civ., până la soluţionarea contestaţiei la executare sau a altei cereri privind executarea silită, instanţa competentă poate suspenda executarea, dacă se depune o cauţiune în cuantumul fixat de instanţă, în afară de cazul în care legea dispune altfel.

In condiţiile art. 403 alin.4 din acelaşi cod, în cazuri urgente, dacă s-a plătit cauţiunea, preşedintele instanţei poate dispune, prin încheiere şi fără citarea părţilor, suspendarea provizorie a executării până la soluţionarea cererii de suspendare de către instanţă. încheierea nu este supusă nici unei căi de atac. Cauţiunea care trebuie depusă este în cuantum de 10% din valoarea obiectului cererii sau de 5 milioane lei pentru cererile neevaluabile în bani. Cauţiunea depusă este deductibilă din cauţiunea stabilită de instanţă, dacă este cazul.

Prin urmare, suspendarea executării silite nu poate fi solicitată decât în ipoteza în care s-a formulat contestaţie împotriva executării silite, fie odată cu contestaţia însăşi, în condiţiile art. 403 alin.l C.pr.civ., fie pe cale separată, în vederea suspendării provizorii a executării, până la discutarea cererii de suspendare a executării silite în cadrul contestaţiei la executare, în condiţiile art. 403 alin.4 C.pr.civ.

Aceste dispoziţii derogă de la dreptul comun în materia cererilor urgente, reprezentat de art. 581 C.pr.civ., astfel încât se impune concluzia că o cerere de suspendare a executării silite, formulată pe calea ordonanţei preşedinţiale, este inadmisibilă. Această concluzie valabilă cu atât mai mult în condiţiile în care reclamantul nici nu a formulat contestaţie la executare.

Pentru aceste motive, în temeiul art. 137 alin.l, art. 403 şi art. 581 C.pr.civ., excepţia inadmisibilităţii fiind întemeiată şi va respinsă pe excepţie cererea formulată de reclamantă.

Etichete: