Top

Gresita apreciere a instantei de fond asupra convocarii la conciliere directa in sensul ca aceasta nu are caracter de reclamatie administrativa Conf art 720 ind 1 Cod pr civ

Prin sentinta civila nr. 4257, pronuntata de Judecatoria Iasi la data de 07.04.2008 în dosarul nr. 502/866/2008, a fost respinsa exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a pârâtei, a fost respinsa exceptia prematuritatii introducerii actiunii, a fost admisa exceptia inadmisibilitatii actiunii, exceptie invocata de pârâta, dispunându-se, în consecinta, respingerea actiunii formulate de reclamanta SC Mondistar SRL Galati în contradictoriu cu pârâta SC CFR Marfa SA Regionala Iasi ca inadmisibila.
Pentru a se pronunta astfel, instanta de fond a retinut, în primul rând, ca pârâta are calitate procesuala pasiva, fiind vorba de o eroare materiala, pârâta semnând si stampilând, de altfel, notificarea adresata cu confirmare de primire. În al doilea rând, s-a apreciat de catre prima instanta ca actiunea nu este prematur introdusa, procedura prealabila prevazuta de art. 7201 C. proc. civ. fiind îndeplinita, cum fac dovada înscrisurile aflate la f. 87-89 din dosar.
În ceea ce priveste însa admisibilitatea actiunii, instanta a retinut ca, potrivit dispozitiilor art. 64 alin. 2 si 3 din OG nr. 7/2005 republicata privind aprobarea Regulamentului de transport pe caile ferate din România, în cazul expeditiilor, transporturilor publice de calatori, de marfuri si alte bunuri pe caile ferate din România, precum si în cazul activitatilor accesorii acestora, reclamatiile administrative rezultate din contractul de transport al marfurilor sunt obligatorii si trebuie adresate operatorului de transport feroviar în scris, în termen de 3 luni de la data încheierii contractului de transport, împreuna cu exemplarul corespunzator al scrisorii de trasura si alte acte doveditoare. De asemenea, reclamatiile trebuie sa fie motivate. Or, în cauza pretentiile solicitate de reclamanta deriva din executarea necorespunzatoare a transportului feroviar, fiind obligatorie reclamatia administrativa. Adresa nr. 10/7.02.2007 invocata de reclamanta, care are rol si de notificare conform art. 7201 C. proc. civ., nu are caracterul de reclamatie administrativa, întrucât, a aratat instanta, nu este însotita de actele mentionate expres la alin. 6 al art. 64, nu a fost formulata în termenul de 3 luni, ci ulterior împlinirii acestuia si nu contine o motivare.
Instanta de fond a mai aratat ca obligatia formularii reclamatiei administrative nu contravine dispozitiilor art. 6 din CEDO.
Împotriva acestei sentinte a declarat în termen legal recurs reclamanta SC Mondistar SRL Galati, criticând-o pentru nelegalitate.
În motivarea cererii de recurs s-a aratat ca termenul de adresare a reclamatiei administrative este de 9 luni de la data eliberarii transportului, iar nu de 3 luni, având în vedere ca transportul a fost de trafic international, supus Conventiei SMGS art. 29-31. Dat fiind caracterul de transport de trafic international, a solicitat instantei introducerea în cauza a SNTFM CFR Marfa SA Bucuresti, dar instanta nu s-a pronuntat asupra acestui capat de cerere. Cu privire la continutul si motivarea reclamatiei administrative, s-a învederat de catre recurenta ca aceasta contine elementele necesare unei actiuni si a fost comunicata în forma scrisa, rezultând din continutul ei fara echivoc partile, obiectul, motivele de fapt si de drept, semnaturile si stampila. Legislatia în vigoare nu prevede vreo sanctiune de nulitate a reclamatiei administrative daca aceasta nu respecta întocmai conditiile legii. Rolul instantei era sa verifice daca a depus dovada înregistrarii reclamatiei sau a raspunsului prin care a fost respinsa sau solutionata partial.
Intimata SC CFR Marfa SA Regionala Iasi a formulat întâmpinare, solicitând respingerea recursului si mentinerea sentintei ca fiind legala si temeinica. Adresa nr. 10/7.02.2007 este doar notificare conform art. 7201 C. proc. civ., iar nu are caracterul de reclamatie administrativa, întrucât nu este însotita de actele mentionate expres la alin. 6 al art. 64 si nu contine o motivare. În recurs nu au fost administrate probe noi.
Tribunalul analizând actele si lucrarile dosarului, prin prisma motivelor de recurs formulate, dar si din oficiu, potrivit dispozitiilor art. 3041 din Codul de procedura civila, a retinut urmatoarele:
La data de 25.08.2006, la deschiderea în statia Cristesti-Jijia a vagonului CSI nr. 24026676, încarcat cu îngrasamânt de la statia Basi si având ca destinatar pe reclamanta recurenta SC Mondistar SRL Galati, aceasta pretinde ca lipsea o cantitate de 628 saci marfa, respectiv 31,4 tone. Având în vedere ca marfa a fost încarcata la statia Basi, transportul a fost unul în trafic international, astfel ca reclamanta, conform dispozitiilor Conventiei SMGS si prevederilor art. 29, 30, 31 din Instructia de serviciu la aceasta Conventie, avea obligatia formularii reclamatiei administrative privind prejudiciul pretins suferit prin lipsa marfii la destinatie, reclamatie adresata pârâtei CFR Marfa SA Regionala Iasi în termen de 9 luni de la data eliberarii transportului, iar nu în termen de 3 luni, cum în mod gresit a retinut prima instanta, art. 64 alin. 2 si 3 din OG nr. 7/2005 republicata privind aprobarea Regulamentului de transport pe caile ferate din România nefiind aplicabil în speta.
La data de 07.02.2007 asadar în interiorul termenului de 9 luni prescris de lege, reclamanta a convocat la conciliere directa, conform prevederilor art. 7201 C. proc. civ, pârâta, cu privire la pretentiile sale comerciale, respectiv suma de 25999 lei, reprezentând prejudiciul suferit prin lipsa marfii din vagon.
Instanta de fond a apreciat ca aceasta convocare la conciliere nu are caracter si de reclamatie administrativa, în sensul sus-aratat, întrucât nu i s-au anexat documentele cerute de lege (scrisoare de trasura si alte acte doveditoare) si nu a fost motivata.
Tribunalul constata însa ca în mod gresit prima instanta a admis exceptia inadmisibilitatii actiunii pentru lipsa reclamatiei administrative, sentinta recurata fiind nelegala si fiind incident motivul de modificare prevazut de art. 304 pct. 9 C. pro.c civ., constând în gresita aplicare a normelor care reglementeaza reclamatia administrativa si sanctioneaza lipsa acesteia ori neîntocmirea ei în forma ceruta de lege.
Astfel, Conventia SMGS si art. 29, 30, 31 din Instructia de serviciu la aceasta Conventie prevad în cazul transporturilor în trafic international, la fel ca si art. 64 din Regulamentul de transport pe calea ferata din România aprobat prin OG nr. 7/2005 republicata, obligativitatea formularii reclamatiei administrative rezultate din contractul de transport, fara însa a prevedea vreo sanctiune pentru lipsa ei ori pentru eventuale lipsuri ale reclamatiei.
Mai mult, astfel cum a decis si Înalta Curte de Casatie si Justitie (decizia nr. 1107 din 18.11.2005 a Sectiei comerciale), îndeplinirea procedurii de conciliere directa, instituita în cazul litigiilor comerciale prin art. 7201 C. proc. civ are aceeasi finalitate ca si reclamatia administrativa impusa de normele sus-citate, respectiv încercarea de solutionare amiabila a litigiului, premergator introducerii unei actiuni în justitie. Prin urmare, lipsa reclamatiei administrative este acoperita prin parcurgerea procedurii de conciliere îndeplinita de reclamanta recurenta în speta.
Pentru considerentele expuse tribunalul, în temeiul dispozitiilor art. 304 pct. 9 coroborat cu art. 312 alin. 5 C. proc. civ, apreciind ca sentinta Judecatoriei Iasi este nelegala si vazând ca nu s-a intrat în solutionarea fondului prin admiterea exceptiei inadmisibilitatii, va admite recursul declarat de recurenta SC Mondistar SRL Galati, va casa sentinta recurata si va dispune trimiterea cauzei spre rejudecare pe fond aceleiasi instante.
Cu prilejul rejudecarii, instanta va avea în vedere si va solutiona, în conformitate cu prevederile Codului de procedura civila referitoare la modificarea cererii de chemare în judecata, si cererea formulata de reclamanta în fata primei instante la termenul din 07.04.2008 (f. 11 din dosarul de fond) privind introducerea în cauza în calitate de pârât a SNTFM CFR Marfa SA Bucuresti.

Etichete: