Top

Contract de transport pe calea ferată.Tarife de imobilizare a vagoanelor.Titularul obligaţiei de plată.

Pârâta – operator portuar a descărcat marfa sosită în danele sale cu depăşirea termenului liber tarifar, situaţie faţă de care sunt incidente dispoziţiile art. 73.1 din Regulamentul de transport pe calea ferată aprobat prin O.G. nr. 41/1997, în temeiul cărora va fi obligată la plata imobilizărilor, către calea ferată.

Va fi admisă, totodată, cererea de chemare în garanţie formulată faţă de expeditor, întrucât din probele administrate a rezultat că marfa a avut deficienţe calitative, care au îngreunat descărcarea în port, precum şi că nu a existat o corelare a perioadei de transport a mărfii cu cea a sosirii navei.

SNTFM –Sucursala CFR Marfă Port Constanţa, reprezentată prin SMF S.A. – Agenţia Teritorială Constanţa a solicitat obligarea pârâtei S.C. C S.A. – societate de operare portuară la plata sumei de 62.968.800 lei reprezentând tarife pentru imobilizarea vagoanelor, precum şi la valoarea rezultată din actualizarea sumei, în raport de rata inflaţiei.

S-a arătat că pârâta, în calitate de destinatar, a descărcat cele 15 vagoane sosite pentru export în Portul Constanţa, cu depăşirea terenului liber tarifar de operare, cauza imobilizării vagoanelor fiind necorelarea sosirii lor în port cu cea a navei pentru care era destinată marfa.

În drept, au fost invocate prevederile art. 969 şi 1084 cod civil, art. 10 din TLM.

În susţinerea cererii s-au depus notele de constatare nr. 50095 – 50096/1998, extrasul de cont datat 12.11.1998, copie de pe actul de avizare a sosirii vagoanelor, copie a Registrului de urmărire a operaţiunilor de încărcare-descărcare.

Pârâta nu a contestat faptul că vagoanele au fost imobilizate pe liniile căii ferate şi nici motivul producerii imobilizărilor, însă a menţionat că aceste deficienţe sunt imputabile chematei în garanţie S.C. GMT S.R.L. Bucureşti, care avea obligaţia asigurării corelării între aducerea mărfii în danele operatorului portuar şi sosirea navei.

Acţiunea reclamantei este întemeiată.

Pârâta – operator portuar a descărcat marfa sosită în danele sale cu depăşirea termenului liber tarifar, situaţie faţă de care sunt incidente dispoziţiile art. 73.1 din Regulamentul de transport pe calea ferată aprobat prin O.G. nr. 41/1997, cu consecinţa obligării sale la plata imobilizărilor. Suma menţionată conform actelor de evidenţă urmează a fi suportată cu actualizarea ei în funcţie de rata inflaţiei, întrucât prin devalorizarea monedei naţionale reclamanta a suferit un prejudiciu cert, care trebuie acoperit în condiţiile art. 1084 cod civil.

Susţinerile pârâtei privind culpa chematei în garanţie sunt, la rândul lor, întemeiate. Administrarea probelor a confirmat apărările societăţii pârâte, în sensul că marfa transportată a avut deficienţe calitative, motiv pentru care operatorul portuar a solicitat prelungirea avizelor de operare, precum şi inexistenţa unei corelări a perioadei de transport a mărfii cu cea a sosirii navei.

În consecinţă, cererea de chemare în garanţie va fi admisă astfel cum a fost formulată.

(sentinţa civilă nr. 1770 COM/ 28.06.2000, definitivă conform deciziei civile nr. 768/2001 a Curţii de Apel Constanţa-secţia comercială)

Etichete: