Top

Lipsa mandat special din partea avocatului Reclamantei care sa-i permita renuntarea la Judecata cu privire la cuantumul majorat al Pretentiilor. Anulare ca insuficient timbrata doar a cererii Modificatoare si nu a actiunii în totalitatea ei

Prin sentinta civila nr. nr.4290/7.04.2008 pronuntata de Judecatoria Iasi a fost anulata ca insuficient timbrata actiunea civila formulata de recurenta SC TEHNOSTEEL LBR SRL IASI în contradictoriu cu pârâtul SC WEST STAR SRL.
Pentru a se pronunta astfel instanta de fond a retinut urmatoarele:
La termenul din 11.02.2008 instanta de fond a luat act de majorarea cuantumului pretentiilor la suma de 100.000,00 lei, solicitata de reclamanta, punându-i în vedere sa completeze taxa de timbru corespunzator valorii pretentiilor cu suma de 387,90 lei taxa de timbru. Totodata, având în vedere solicitarea reclamantei, formulata prin aparator ales, de renuntare la judecata în ce priveste cuantumul majorat al pretentiilor, instanta i-a pus în vedere reprezentantului societatii sa depuna o cerere de renuntare care sa îndeplineasca conditiile prevazute de lege pentru a putea produce efecte juridice, fara ca acesta sa se conformeze.
Întrucât nu a fost achitata taxa de timbru iar aparatorul ales al reclamantei nu a prezentat dovada unui mandat special din partea acesteia, care sa-i permita sa solicite renuntarea la judecata în ce priveste cuantumul majorat al pretentiilor, la termenul din 07.04.2008 instanta de fond a invocat si pus în discutia partilor exceptia insuficientei timbrari, pe care a admis-o apreciind ca sunt incidente disp art.1 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificarile si completarile ulterioare conf. caruia actiunile si cererile introduse la instantele judecatoresti sunt supuse taxelor judiciare de timbru prevazute de lege si se taxeaza diferentiat, dupa cum obiectul cererilor este sau nu evaluabil în bani, cu exceptiile strict prevazute de lege, taxele platindu-se anticipat judecarii cauzei, conform prev. art.20 din aceeasi lege. Instanta de fond apreciaza ca întrucât reclamanta si-a majorat cuantumul pretentiilor initiale, de la suma de 50.000,00 lei la suma de 100.000,00 lei, se impunea în speta completarea taxei de timbru corespunzator valorii majorate, cu suma de 387,90 lei, fara ca aceasta sa fie achitata. Tinând seama de aceste precizari si având în vedere si prev. art.20 din Legea nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru incidente în prezenta cauza, instanta a admis exceptia si pe cale de consecinta a anulat cererea formulata de reclamanta în tot, ca insuficient timbrata.
Împotriva acestei sentinte a declarat în termenul legal recurs SC TEHNOSTEEL LBR SRL IASI, criticând-o pentru netemeinicie si solicitând admiterea recursului, casarea sentintei recurate, si trimiterea cauzei spre rejudecare la Judecatoriei Iasi.
În motivarea recursului se arata ca întrucât nu a timbrat pentru diferenta majorarii obiectului câtimii cererii si nici nu a mai dus înscrisuri de renuntare la aceasta cerere completatoare a fost de acord sa se anuleze aceasta ca netimbrata. Instanta de fond însa în mod nelegal a anulat actiunea în totalitatea ei desi trebuia sa se pronunte pe cererea principala care a fost timbrata în mod corespunzator. De asemenea în mod gresit i-a fost respinsa proba cu expertiza.
Intimata nu a formulat întâmpinare si nici nu s-a prezentat în instanta .
În recurs nu s-au mai administrat alte probe.
Tribunalul analizând actele si lucrarile dosarului, în raport de motivele de recurs invocate si din oficiu constata ca recursul este fondat pentru urmatoarele considerente:
Instanta de fond în mod gresit a anulat actiunea civila formulata de recurenta SC TEHNOSTEEL LBR SRL IASI în contradictoriu cu pârâtul SC WEST STAR SRL în totalitatea ei ca insuficient timbrata. Actiunea initiala a fost timbrata în mod corespunzator. În situatia în care cererea se modifica în cursul procesului, cum este cazul în prezenta actiune, si cerinta timbrarii nu este îndeplinita, sanctiunea nulitatii loveste doar plusul de pretentii netimbrate, si nu întreaga cerere, mai ales ca, cu privire la aceasta s-a si administrat probatoriul. Prin urmare prima instanta a anulat în mod corect doar cererea modificatoare, aceasta nefiind timbrata. Instanta nu putea în nici un caz lua act de renuntarea la judecarea unei cereri atâta timp cât cerinta timbrarii nu este satisfacuta, aceasta exceptie primând.