Top

Competenţa materială.

Prin sentinţa civilă 3911/2009 Judecătoria Iaşi şi-a declinat competenţa de soluţionarea a cauzei în favoarea Tribunalului. În considerentele hotărârii judecătoria Iaşi a reţinut că cererea reclamantei se circumscrie condiţiilor art.8 legea 554/2004 ceea ce atrage competenţa de soluţionarea a cauzei potrivit art.158 şi art. 159 în favoarea tribunalului deoarece prin acţiunea principală reprezentanţii reclamantei au solicitat în contradictoriu cu pârâta – autoritate a administraţiei publice locale – să procedeze la prelungirea termenului de valabilitate a două contracte de închiriere în legătură cu două spaţii comerciale, în condiţiile în care reprezentanţii acesteia din urmă au refuzat ca în termenul legal de 30 zile să răspundă în vreun fel solicitării reclamantei.
Tribunalul, verificându-şi din oficiu competenţa a înţeles sa invoce si excepţia necompetentei materiale. Instanţa apreciază că excepţia invocata este întemeiată urmând a fi admisa pentru următoarele motive :
Faţă de ordinea de soluţionare a excepţiilor, analizând cu prioritate excepţia necompetenţei materiale, instanţa apreciază că excepţia invocata este întemeiată urmând a fi admisa pentru următoarele motive.
Obiectul prezentului litigiu îl constituie obligarea pârâtei la prelungirea contractelor de închiriere nr.8905/29.03.2004, respectiv nr.2606 din 22.01.2007 privind două spaţii comerciale. Prin urmare obiectul contractului menţionat este un spaţiu care se află în domeniul privat al municipiului Iaşi.
Potrivit art. 2lit c legea 554/2004 actul administrativ este actul unilateral cu caracter individual sau normativ emis de o autoritate publica, in regim de putere publica, in vederea organizării executării legii sau a executării in concret a legii, care da naştere, modifica sau stinge raporturi juridice; sunt asimilate actelor administrative, in sensul prezentei legi, si contractele încheiate de autorităţile publice care au ca obiect punerea in valoare a bunurilor proprietate publica, executarea lucrărilor de interes public, prestarea serviciilor publice, achiziţiile publice.
Prin urmare doar contractele ce au ca obiect bunuri aflate în domeniul public, fiind asimilate actelor administrative, pot fi cenzurate de calea contenciosului administrativ, potrivit art 8 din legea 554/2004 cele privind bunuri aflate în domeniul privat, fiind supuse jurisdicţiei de drept comun. Conform art.1 pct. a cod procedura civila judecătoriile judecă in prima instanţă toate procesele si cererile în afară de cele date prin lege în competenţa altor instanţe. Prin urmare competenţa de soluţionarea a cauzei în primă instanţă revine judecătoriei valoarea bunurilor fiind mai mică de 100000 ron
Pe cale de consecinţă, faţă de obiectul cauzei instanţa constată că potrivit art.1 pct 1 c.p.c competenţa de soluţionare a cauzei revine în primă instanţă Judecătoriei.

Etichete: