Top

Cerere de insolvenţă formulată împotriva debitorului Casă de Ajutor Reciproc. Sfera persoanelor care cad sub incidenţa art. 1 din Legea 85/2006.

Prin cererile înregistrate pe rolul acestei instanţe, creditorii au solicitat deschiderea procedurii insolvenţei faţă de debitorul CASA DE AJUTOR RECIPROC A, motivat de faptul că acesta este în încetare de plăţi, patrimoniul debitorului fiind în stare de insolvenţă,aşa cum este descrisă de art.3 pct.1 din Lg.85/2006.
În dovedirea cererilor creditorii au înaintat la dosar înscrisuri.
Dată fiind întâmpinarea înaintată la dosar, prin care debitorul a precizat că, potrivit statutului său, unicul obiect de activitate este întrajutorarea şi sprijinirea membrilor săi prin acordarea de împrumuturi în cuantumuri şi cu dobânzi minime, la termenul de judecată din data de 30.06.2010, instanţa a invocat din oficiu excepţia privind inadmisibilitatea unor astfel de cereri, avându-se în vedere că prin obiectul său de activitate, fără caracter economic, debitorul nu intră în sfera persoanelor ce cad sub incidenţa art. 1 din Lg.85/2006.
Această excepţie a fost invocată ulterior şi de către debitor.
Examinând excepţia invocată prin prisma actelor înaintate la dosar de creditori ulterior invocării ei, se constată că aceasta este neîntemeiată, urmând a fi respinsă pentru următoarele considerente:
Potrivit relaţiilor furnizate de Judecătoria I., debitorul a fost înregistrat în Registrul persoanelor juridice aflat la grefa acestei instanţe la nr.x/15.08.1997, având ca principal obiect de activitate, potrivit statutului, întrajutorarea şi sprijinirea membrilor săi prin acordarea de împrumuturi cu o dobândă care să se reîntoarcă la fondul social, după suportarea cheltuielilor statutare.
În conformitate cu art.1 alin.1 din Lg. 122/1996, aşa cum a fost modificată prin OUG 74/2003, Casele de ajutor reciproc ale salariaţilor sunt asociaţii fără scop patrimonial, iar conform art. 2 alin.1, ” obiectul de activitate al caselor de ajutor reciproc ale salariaţilor îl constituie acordarea de împrumuturi cu dobândă către membrii acestora. Dobânda la împrumuturi se reîntoarce la fondul social al membrilor, după deducerea cheltuielilor statutare”.
Totodată, art. 3 alin.1 din acelaşi act normativ prevede că „fondurile utilizate de casa de ajutor reciproc pentru acordarea de împrumuturi membrilor s?i sunt: fondul social al membrilor, constituit prin contribuţiile acumulate ale acestora, la care se adaugă dobânzile anuale, fondurile proprii ale casei de ajutor reciproc şi mijloacele băneşti obţinute de la uniunea teritorială judeţeană sau de la Uniunea Naţională”, iar conform art.3 alin.2 Casele de ajutor reciproc nu pot atrage depozite de orice natură sau fonduri rambursabile, altele decât cele prevăzute la alin. (1).
De asemenea, conform art.9 lit. a din OG 28/2006, se interzic instituţiilor financiare nebancare desfăşurarea de activităţi de atragere de depozite ori alte fonduri rambursabile de la public.
Or, aşa cum rezultă din acte ce emană chiar de la debitor, CASA DE AJUTOR RECIPROC A a procedat la constituirea unor fonduri de economii cu dobânzi variabile pentru un număr de 75 membri activi în sumă totală de peste 3.000.000 RON.
Prin constituirea acestor fonduri, debitorul şi-a depăşit obiectul de activitate, intrând pe tărâmul activităţii economice bancare ( art. 1 lit. a din Lg.58/1998), fiindu-i astfel, aplicabile disp. art. 1 alin. 1 pct.6 din Lg.85/2006.
Pe fondul cauzei cererile se dovedesc a fi întemeiate.
Astfel, examinând în mod cumulat creanţele reclamate până la limita valorii prag impusă de art.3 pct.12 din Lg.85/2006, creanţe ce urmează a fi analizate peste această valoare în condiţiile art.67 şi 72 din aceeaşi lege, se constată că acestea sunt certe , lichide şi exigibile de mai mult de 30 de zile, aşa cum rezultă din hotărârile judecătoreşti depuse în dovedirea cererilor.
De asemeni, se constată că în cauză sunt incidente disp.art.1 al.1 pct.6 din aceeaşi lege, drept pentru care, în temeiul art.33 al.6, cererile creditorilor vor fi admise şi pe cale de consecinţă se va deschide procedura generală a insolvenţei faţă de debitor.

Etichete: