Top

Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989. Obligaţiile primăriei notificate care nu deţine imobilul

Persoana juridică notificată va comunica persoanei îndreptăţite toate datele privind persoana fizică sau juridică deţinătoare a celeilalte părţi din imobilul solicitat. Totodată va anexa la comunicare şi copii de pe actele de transfer al dreptului de proprietate sau, după caz, de administrare. În cazul în care nu deţine aceste date persoana juridică notificată va comunica acest fapt persoanei îndreptăţite.

(Decizia civilă nr. 18/02.02.2007)

Tribunalul Iaşi, prin sentinţa civilă nr. 1353 din 7.06.2006, admite acţiunea formulată de reclamantul R.A. în contradictoriu cu pârâtul Primarul Municipiului Iaşi. Anulează dispoziţia nr. 2732/2006 emisă de Primarul Municipiului Iaşi pe care îl obligă să acorde reclamantului măsuri reparatorii pentru imobilul compus din locuinţa descrisă în dispozitivul hotărârii şi suprafaţa de 400 m2, situate în municipiul Iaşi.

Pentru a pronunţa hotărârea, instanţa de fond a constatat că autorii reclamantului au avut în proprietate imobilul ce a fost preluat de stat fără titlu, fiind persoana îndreptăţită la acordarea măsurilor reparatorii conform art. 22 din Legea nr. 10/2001 şi Normelor metodologice de aplicare aprobate prin H.G. nr. 498/2003.

În apelul declarat, Primarul Municipiului Iaşi a invocat aplicarea greşită a legii în ceea ce priveşte obligarea la măsuri reparatorii pentru suprafaţa de 400 m2, identificată şi prin raportul de expertiză tehnică, probă administrată în faza procesuală a judecăţii în primă instanţă.

Susţine apelantul că terenul este deţinut de S.C. „Electrica” S.A., în prezent „E-ON” S.A.

Într-un alt motiv se arată că sentinţa apelată cuprinde şi o eroare materială în ceea ce priveşte numărul dispoziţiei atacate 1748/20.05.2005, în dispozitiv fiind înscris nr. 2732/2005. Reclamantul-intimat a aderat la apelul declarat de Primarul Municipiului Iaşi, susţinând motivul invocat eroarea cu privire la numărul dispoziţiei contestate (art. 281 şi 293 C.pr.civ.).

Prin întâmpinare, intimatul R.A. a invocat că Primarul, ca persoană notificată, avea obligaţia de a comunica în condiţiile art. 25 alin. 2 din Legea nr. 10/2001 persoanei îndreptăţite toate datele privind persoana fizică sau juridică deţinătoare a celeilalte părţi din imobilul solicitat, de a anexa la comunicare şi copii de pe actele de transfer al dreptului de proprietate sau, după caz, de administrare. În cazul în care nu deţine aceste date, persoana juridică notificată va comunica acest fapt persoanei îndreptăţite, obligaţii pe care Primarul nu le-a îndeplinit, astfel că persoana îndreptăţită nu cunoaşte cine este unitatea deţinătoare în sensul Legi nr. 10/2001.

Curtea reţine că reclamantul în notificarea adresată Prefecturii Iaşi a indicat drept deţinător al suprafeţei de 400 m2 Filiala Reţelei Electrice Iaşi. Pe de altă parte, din probele existente la dosarul cauzei şi certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului şi expertiza tehnică efectuată în cauză, rezultă că terenul în litigiu se află în proprietatea S.C. „Electrica” S.A. Prin urmare, societatea comercială este unitatea deţinătoare a suprafeţei de 400 m2. Primarul avea obligaţiile impuse prin art. 27 alin. 2 din Legea nr. 10/2001 şi nu pe aceea de a se pronunţa asupra cererii de restituire.

Reţine curtea ca întemeiat motivul de apel prin care s-a invocat eroarea materială.

Curtea admite apelul şi cererea de aderare, schimbă în parte sentinţa Tribunalului în sensul că:

– rectifică eroarea materială;

– înlătură dispoziţia privind obligarea Primarului Municipiului Iaşi să acorde reclamantului măsuri reparatorii pentru terenul în suprafaţă de 400 m2, identificat în dispozitivul hotărârii;

– obligă apelantul să comunice intimatului datele privind persoana deţinătoare a terenului ce face obiectul notificării, conform art. 27 alin. 2 din Legea nr. 10/2001.

Păstrează restul dispoziţiilor hotărârii.

Etichete: