Top

Acţiune formulată de salariaţii disponibilizaţi în baza O.U.G. nr. 8/2003, privind obligarea A.J.O.F.M. la plata venitului lunar de completare, după momentul pensionării

Decizia nr. 276 din 6 aprilie 2007

Prin acţiunea înregistrată pe rolul Tribunalului Vaslui şi soluţionată prin sentinţa nr. 90 din 18 ianuarie 2007, reclamanţii R.V., O.C.A.., C.M., B.I., B.E., T.G. au solicitat obligarea pârâtei A.J.O.F.M. Vaslui la plata unor sume de bani cu titlu de venit lunar de completare, egal cu salariul individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de disponibilizare.

Tribunalul Vaslui a respins acţiunea, reţinând următoarele:

Reclamanţii au fost disponibilizaţi la data de 1 august 2004 de la S.C. „F.” S.A. – Bîrlad, urmând să li se aplice prevederile O.U.G. nr. 8/2003, respectiv acordarea de plăţi compensatorii timp de 24 de luni.

Începând cu data de 1 august 2004, conform art. 2 alin. 1 lit. b) din O.U.G. nr. 8/2003, reclamanţii au beneficiat de indemnizaţia de şomaj, în sumă de 233 lei lunar şi un venit de completare în cuantum de 344 lei lunar.

În speţă, reclamanţilor li s-au acordat şi aplicat corect dispoziţiile art. 2 alin. 1 lit. b) din O.U.G. nr. 8/2003, respectiv diferenţa dintre salariul mediu net pe economie pe luna ianuarie 2004 şi nivelul indemnizaţiei de şomaj, rezultând un venit lunar de completare de 3.446, 049 lei, respectiv 344 lei, venit care se plăteşte reclamanţilor din momentul pensionării şi până la expirarea celor 24 de luni şi acelaşi venit de completare le-a fost acordat alături de indemnizaţia de şomaj până la pensionarea anticipată.

Suma de 233 lei/lună pe care o pretind reclamanţii nu este întemeiată, întrucât aceasta reprezintă indemnizaţia de şomaj şi nu poate fi acordată alături de pensia pe care o primeşte fiecare dintre reclamanţi.

Împotriva acestei sentinţe au declarat recurs reclamanţii, criticând-o ca nelegală şi netemeinică şi apreciind că a fost pronunţată cu aplicarea greşită a legii.

Au motivat, în sinteză, recurenţii că, în speţă, sunt aplicabile dispoziţiile art. 2 alin. 6 din Decizia de disponibilizare, care prevăd că după expirarea perioadei de şomaj de 12 luni, salariaţii beneficiază de un venit lunar de completare egal cu salariul individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de disponibilizare.

În drept, s-au invocat dispoziţiile art. 304 pct. 9 C. pr. civ.

Analizând recursul, Curtea l-a considerat ca fiind nefondat şi, în baza dispoziţiilor art. 312 C. pr. civ., l-a respins reţinând următoarele:

Începând cu 1 august 2004, S.C. „F.” S.A. – Bîrlad a procedat la disponibilizarea unor salariaţi cu aplicarea măsurilor de protecţie socială prevăzute de O.U.G. nr. 8/2003. Astfel, R.V. este titularul deciziei nr. 285/30 iunie 2004, O.C.A. a deciziei nr. 157/30 iunie 2004, T.G.M. a deciziei nr. 111/30 iunie 2004, C.M. a deciziei nr. 81/30 iunie 2004, B.I. a deciziei nr. 281/30 iunie 2004 şi B.E. este titulara deciziei nr. 207/30 iunie 2004. De la data de 1 august 2004, recurenţii-reclamanţi sunt beneficiarii dispoziţiilor Legii nr. 76/2002 şi ale O.U.G. nr. 8/2003.

Din momentul pensionării, recurenţilor-reclamanţi le-a fost încetată plata indemnizaţiei de şomaj, beneficiind doar de venitul de completare şi de pensie. Curtea reţine că R.V. a fost înscris la pensie la data de 1 martie 2005 (decizia nr. 61705/3 martie 2005), O.C.A. a fost înscrisă la pensie la data de 21 iulie 2005 (decizia nr. 62315/1 august 2005), T.G.M. la data de 1 octombrie 2004 (decizia nr. 61179/25 octombrie 2004), C.M. la data de 1 martie 2005 (decizia nr. 61671/25 februarie 2005), B.I. la data de 1 aprilie 2005 (decizia nr. 61797/28 martie 2005) şi B.E. la data de 24 octombrie 2005 (decizia nr. 62627/24 octombrie 2005).

Articolul 44 din Legea nr. 76/2002 prevede că, la data solicitării pensiei anticipate, încetează plata indemnizaţiei de şomaj acordată beneficiarilor.

Potrivit art. 2 alin. 8 din O.U.G. nr. 8/2003, dacă în perioada de acordare a plăţilor compensatorii intervin situaţii de natura celor prevăzute la art. 44 din Legea nr. 76/2002, dreptul la plata indemnizaţiei de şomaj încetează potrivit legii.

Potrivit dispoziţiilor art. 7 alin. 4 din O.U.G. nr. 8/2003, persoanele care se pensionează, conform legii, în perioada prevăzută la art. 2 alin. 2, beneficiază, până la expirarea acestei perioade, de venitul lunar de completare în cuantumul stabilit în condiţiile art. 2 alin. 1.

Conform dispoziţiilor art. 2 alin. 1 lit. b) din O.U.G. nr. 8/2003, venitul mediu lunar de completare este egal cu diferenţa dintre salariul individual mediu net pe ultimele 3 luni anterioare disponibilizării, stabilit pe baza clauzelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mult decât salariul mediu net pe economie şi la nivelul indemnizaţiei de şomaj.

Astfel, ulterior momentelor solicitării şi stabilirii drepturilor de pensie, reclamanţii erau îndreptăţiţi să primească pensia de asigurări sociale şi venitul lunar de completare în cuantumul stabilit în condiţiile art. 2 alin. 1 din O.U.G. nr. 8/2003.

În consecinţă, în mod corect intimata-pârâtă A.J.O.F.M. – Vaslui a plătit recurenţilor-reclamanţi venitul lunar de completare cuvenit, în sumă de 344 lei, începând cu data pensionării aceştia nemaifiind îndreptăţiţi la plata indemnizaţiei de şomaj.

Pentru aceste considerente, Curtea constată că prima instanţă a aplicat corect dispoziţiile O.U.G. nr. 8/2003, nefiind incident motivul de casare prevăzut de art. 304 pct. 9 C. pr. civ., invocat de recurenţi.

Etichete: