Top

Încălcarea dispoziţiilor art. 95 alin. 2 şi 3 C.pr.civ. Consecinţe

Afişarea citaţiei la uşa instanţei este o cerinţă obligatorie, rezultând din prima parte a alin. 2 al art. 95 C.pr.civ. Ea nu poate fi suplinită prin publicarea citaţiei într-un ziar mai răspândit. Atât în caz de afişare cât şi de publicare a citaţiei, trebuie respectat termenul de 15 zile stipulat în alin. 3 al art. 95 C.pr.civ. Prevederile art. 95 alin. 2 C.pr.civ. sunt aplicabile şi pentru comunicarea hotărârii judecătoreşti.
Curtea de Apel Iaşi, decizia civilă nr. 106 din 11 septembrie 2008
Curtea de apel a constatat că este corectă respingerea – de Tribunalul Iaşi – a excepţiei tardivităţii apelului pârâtei C.M. şi sunt judicioase desfiinţarea de instanţa de apel a sentinţei judecătoriei şi trimiterea cauzei spre rejudecare.
Instanţa de recurs a reţinut că, potrivit art.85 Cod procedură civilă: „Judecătorul nu poate hotărî asupra unei cereri decât după citarea sau înfăţişarea părţilor”. La judecata în fond pârâta C.M. a fost citată la acelaşi domiciliu cu al reclamantului şi – ulterior – prin publicitate într-un ziar mai răspândit şi prin afişare la uşa instanţei. Pentru termenul din 3 septembrie 2007, când s-au derulat dezbaterile în fond şi cauza a rămas în pronunţare, pârâta C.M. nu a fost citată prin afişare la uşa instanţei (încălcându-se prevederile alineatului 2 al art.95 Cod procedură civilă) şi nu a fost respectat termenul de 15 zile stabilit de alineatul (3) al art.95 Cod procedură civilă pentru publicarea citaţiei în ziar. Sub aceste două aspecte judecata în fond s-a desfăşurat fără legala citare a pârâtei, impunându-se reluarea judecăţii. În ce priveşte comunicarea sentinţei judecătoriei, Curtea a reţinut că nu a fost satisfăcută cerinţa comunicării prin afişare la uşa instanţei, cerinţă obligatorie rezultând din prima parte a alineatului (2) al art.95 Cod procedură civilă. Împrejurarea că s-a procedat la publicarea dispozitivului hotărârii într-un ziar mai răspândit nu acoperă neregularitatea, din partea a II-a a alineatului 2 din articolul 95 rezultând fără echivoc caracterul subsidiar şi facultativ al publicării actului de procedură în Monitorul Oficial al României sau într-un ziar mai răspândit. Ca atare, în lipsa comunicării valabile a sentinţei Judecătoriei Iaşi nu a început să curgă termenul de apel pentru pârâta C.M., corect fiind respinsă excepţia tardivităţii apelului.
Curtea de apel a respins recursul, menţinând decizia Tribunalului Iaşi.

Etichete: