Top

Litigiu comercial – pretenţii

Dosar nr. 5048/333/2009 – litigiu comercial – pretentii

R O M Â N I A

TRIBUNALUL VASLUI

SECTIA CIVILA

DECIZIA CIVILA Nr. 312/R

Sedinta publica de la 03 Martie 2010

Instanta constituita din:

PRESEDINTE IOLANDA-MIHAELA PASCARU

Judecator ADINA ALEXANDRU

Judecator DANIELA MIHAELA MANOLE

Grefier ELENA GHEORGHIES

Pe rol se afla solutionarea cererii de recurs formulata de recurenta – reclamanta C.N.A.D.N.R. SA – DIRECTIA REGIONALA DRUMURI SI PODURI IASI, cu sediul în mun., în contradictoriu cu intimata – pârâta S.C. M S.R.L., cu sediul în, împotriva sentintei civile nr. 3602/17.11.2009 pronuntata de catre Judecatoria Vaslui, cauza având ca obiect pretentii.

La apelul nominal facut în sedinta publica, s-a constatat lipsa partilor.

S-a facut referatul cauzei, de catre grefierul de sedinta, care învedereaza instantei urmatoarele: procedura de citare este legal îndeplinita; cauza se afla la primul termen de judecata; recursul este declarat si motivat în termen legal; s-a achitat timbrajul; s-a solicitat judecata cauzei în lipsa.

S-au verificat actele de la dosar, dupa care având în vedere lipsa partilor legal citate precum si faptul ca s-a solicitat judecata cauzei în lipsa, conform dispozitiilor art. 242 al 2 Cod procedura civila, în baza probatoriului administrat, instanta se considera lamurita, declara dezbaterile închise si lasa cauza în pronuntare, dupa care s-a trecut la deliberare, conform prevederilor art. 256 Cod procedura civila, dându-se decizia de fata.

TRIBUNALUL

Deliberând asupra recursului civil de fata constata urmatoarele:

Prin sentinta civila nr. 3602/17.11.2009 Judecatoria Vaslui a respins ca neîntemeiata cererea formulata de reclamanta C.N.A.D.N.R. S.A. – DIRECTIA REGIONALA DRUMURI SI PODURI IASI, în contradictoriu cu pârâta SC „M” SRL., având ca obiect pretentii.

Pentru a pronunta aceasta hotarâre instanta de fond a retinut urmatoarele:

În fapt, între partile din prezenta cauza s-a încheiat contractul nr. 212/4.01.2007, având ca obiect eliberarea de roviniete în schimbul achitarii de catre beneficiar în 4 rate trimestriale egale a tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din România. Potrivit anexei A a contractului, tariful T.U.R.D.N. corespunzator autovehiculului pârâtei a fost stabilit la 92,62 euro, iar prin anexa B s-au fixat ratele trimestriale si scadentele acestora.

Prin art.1 pct.2 din contract, s-a prevazut ca eliberarea rovinietelor de catre încasatorul C.N.A.D.N.R. S.A. va avea loc concomitent cu plata în patru rate de catre beneficiar. Totodata, în art.2 pct.1 s-a stipulat ca „încasatorul va elibera beneficiarului roviniete valabile pentru fiecare perioada aferenta ratelor stabilite în prezentul contract” iar la pct.2 „încasatorul va emite pe numele beneficiarului, la încasarea sumelor, factura cu evidentierea tarifelor de utilizare si borderoul, anexa la factura”. Potrivit art.3 pct.1 teza finala, „valabilitatea rovinietei talon si a rovinietei ecuson corespunzatoare se suspenda de drept pe perioada neachitarii ratei”.

În drept, prin invocarea dispozitiilor art.969 si art.1069 Cod civil, reclamanta a urmarit angajarea raspunderii civile contractuale a pârâtei, pentru nerespectarea obligatiei acesteia de a achita cea de-a doua rata.

Pentru angajarea raspunderii civile contractuale, pe lânga verificarea premisei existentei unui contract, este necesara îndeplinirea cumulativa a anumitor conditii, respectiv: fapta ilicita care consta în nerespectarea unei obligatii contractuale, prejudiciul patrimonial în care se concretizeaza aceasta atingere, raportul de cauzalitate între fapta si prejudiciu, vinovatia celui care savârseste fapta ilicita, punerea în întârziere si inexistenta unei clauze de neresponsabilitate.

Astfel, verificând prevederile contractuale, instanta a retinut ca partile au încheiat un contract cu executare succesiva, obligatia de eliberare a rovinietei fiind conditionata de plata aferenta efectuata de beneficiar.

Asadar, neachitarea ratei de catre beneficiar atrage în mod implicit neprelungirea duratei de valabilitate a rovinietei. De altfel, chiar disp.art. 3 pct.1 teza finala din contract prevad ca „valabilitatea rovinietei talon si a rovinietei ecuson corespunzatoare se suspenda de drept pe perioada neachitarii ratei”.

În aceste conditii, instanta a retinut ca prin neachitarea ratei corespunzatoare, rovinieta nu a fost eliberata sau valabilitatea ei a fost suspendata, situatie în care reclamanta nu a înregistrat un prejudiciu, neexistând astfel un temei faptic pentru obligarea pârâtei la plata ratei în conditiile în care lipseste contraprestatia reclamantei.

Având în vedere necesitatea întrunirii cumulative a conditiilor anterior enuntate, fata de inexistenta unui prejudiciu, instanta a retinut ca cererea reclamantei de obligare a pârâtei la plata ratei neachitate este neîntemeiata.

Fata de caracterul accesoriu al penalitatilor pretinse si de principiul accesorium sequitur principale, a considerat si cel de-al doilea capat de cerere ca fiind neîntemeiat.

Împotriva acestei sentinte a formulat recurs C.N.A.D.N.R. S.A. – Directia Regionala Drumuri si Poduri Iasi, pe care o considera nelegala si netemeinica, invocând motivul prev. de art. 304 pct. 9.

În motivare recurenta arata ca pârâta avea o obligatie legala prevazuta de O.G. nr. 15/2002 de a se prezenta la oficiul postal pentru a achita rovinieta eliberata.

Recurenta a eliberat rovinietele pentru perioadele aferente ratelor scadente, intimata având obligatia de a se prezenta la Oficiul postal si de a le achita.

Intimata s-a obligat prin contract sa achite suma totala de 92,62 euro, reprezentând contravaloarea totala a rovinietei pentru întreg anul, nu doar pentru achitarea primelor rate. Intimatei i s-a eliberat rovinieta talon care a fost valabila pentru întreg anul.

La încasarea sumelor se elibera, pe numele beneficiarului, factura si borderoul anexat .

In drept s-au invocat prev O.G.nr. 15/2002

Intimata SC „M” SRL nu a formulat întâmpinare.

În recurs nu s-au depus înscrisuri noi.

Recursul urmeaza sa fie respins pentru urmatoarele considerente:

Între partile în cauza s-a încheiat un act având ca obiect – eliberarea de roviniete în schimbul achitarii de catre beneficiar, în 4 rate, a tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din România.

S-a stipulat în contract ca încasatorul va elibera beneficiarului rovinieta valabila pentru fiecare perioada aferenta ratelor stabilite în prezentul contract, iar valabilitatea rovinietei talon si a rovinietei ecuson corespunzatoare se suspenda de drept pe perioada neachitarii ratei. Beneficiarul va prezenta la plata ratelor 2,3,4 rovinieta talon pentru completare – conf art. 2,7 din contract.

Neachitarea ratei de catre beneficiar atrage neprelungirea duratei de valabilitate a rovinietei, iar valabilitatea rovinietei talon si a rovinietei ecuson corespunzatoare se suspenda de drept pe perioada neachitarii ratei.

Aceasta suspendare este de fapt, o suspendare a executarii contractului încheiat între cele doua parti.

Numai în cazul unui contract cu executare succesiva, cum este în cazul de fata, se poate pune problema unei suspendari a executarii.

Singura consecinta a faptului ca intimata nu-si achita ratele corespunzatoare este imposibilitatea de a mai circula cu vehiculul pe reteaua de drumuri nationale.

În cazul în care pârâta circula cu vehiculul fara achitarea rovinietei acesta poate fi tras la raspundere contraventionala în conditiile art.7 din OG nr. 15/2002.

Instanta considera ca prin neachitarea ratei corespunzatoare, rovinieta nu a mai fost valabila; reclamanta nefacând dovada eliberarii unei roviniete valabile pentru întreg anul si a rovinietei talon, de asemenea pentru întreg anul, situatie în care reclamantul nu a înregistrat nici un prejudiciu, conditie indispensabila pentru antrenarea raspunderii contractuale.

Fata de cele aratate, de dispozitiile art. 312 al. 1 C. proc. Civ. si având în vedere ca, în cauza, nu sunt incidente nici unul din motivele de recurs prevazute de art. 304 C. proc. civ. sau alte motive de ordine publica, instanta va respinge recursul, urmând sa mentina hotarârea instantei de fond.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Respinge recursul declarat de C.N.A.D.N.R. SA- Directia Regionala de Drumuri si Poduri Iasi, împotriva sentintei civile nr. 3602/17.11.2009 a Judecatoriei Vaslui, pe care o mentine.

Respinge cererea recurentei de acordare a cheltuielilor de judecata.

Irevocabila.

Pronuntata în sedinta publica, azi, 3 martie 2010.

Presedinte,

IOLANDA-MIHAELA PASCARU Judecator,

ADINA ALEXANDRU Judecator,

DANIELA MIHAELA MANOLE

Grefier,

ELENA GHEORGHIES

Etichete: