Top

Lipsa capacităţii de folosinţă a debitoarei. Anularea cererii de chemare în judecată.

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Insurăţei sub nr. 172/247/2008, creditoarea D R D P CONSTANŢA a solicitat emiterea unei somaţii de plată prin care debitoarea S.C. C SA să fie obligată la plata sumei de 3523,46 euro, din care 1391,18 euro reprezentând ratele 2, 3 si 4 si 2132,28 euro, reprezentând penalităţi de întârziere calculate conform notei de calcul anexată, în baza contractului de eliberare a rovinietei nr. 1159/04.11.2004, precum şi a cheltuielilor de judecata.

In motivarea cererii s-a arătat că la data de 04.11.2004 între D G D P Constanţa, reprezentată de Compania Naţională Poşta Română S.A.-Oficiul Poştal Făurei 1, în calitate de încasator şi S.C. C S.A s-a încheiat contractul nr.1159/04.11.2004 prin care s-a eliberat rovinieta în temeiul art.4 din O.G. nr. 15/2002, aprobată prin Legea nr. 424/2002, care prevede că utilizatorii români vor achita contravaloarea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri şi poduri naţionale din România obligatoriu pentru perioada de parcurs şi staţionare de câte 12 luni, cu posibilitatea achitării a 4 rate trimestriale.

De asemenea, reclamanta a mai arătat că a fost achitată rata nr.1 din contract şi, aşa cum rezultă din înştiinţarea de plata nr. SV11296/09.05.2006, au rămas neplătite ratele 2, 3 si 4 şi penalităţile de întârziere datorate pentru neachitarea la termenele şi în cuantumul stabilit prin contract a sumelor reprezentând ratele eşalonate ale tarifelor de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România, calculate conform disp. art.3 alin.1 din contract.

Reclamanta a precizat că a somat-o pe debitoare în sensul stingerii debitului pe care acesta îl are, însă aceasta nu a înţeles să se conformeze.

In drept, a invocat dispoziţiile OG nr. 5/2001.

Creditoarea a timbrat legal cererea formulată cu taxă judiciară de timbru de 39 Ron şi timbru judiciar de 0,3 Ron.

În dovedirea cererii, creditoarea a depus la dosar în copie contractul de eliberare a rovinietei nr.1159/04.11.2004, înştiinţarea de plata nr.SV11296/09.05.2006, nota de calcul a sumelor datorate de debitoare.

Prin sentinţa civilă nr.306/04.06.2008 a Judecătoriei Insurăţei s-a dispus declinarea cauzei către Judecătoria Făurei, aceasta fiind înregistrată sub nr. 1179/228/2008.

La termenul de astăzi, 22.10.2008, instanţa a invocat excepţia lipsei capacităţii procesuale de folosinţă a debitoarei.

Analizând înscrisurile existente la dosarul cauzei, instanţa reţine următoarele:

La data de 04.11.2004 între creditoarea D R D P Constanţa şi debitoarea S.C C S.A s-a încheiat contractul nr.1159/04.11.2004 prin care s-a eliberat rovinieta în temeiul art.4 din O.G. nr.15/2002, care prevede că utilizatorii români vor achita anual contravaloarea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România, prevăzându-se posibilitatea achitării în patru rate trimestriale.

Aşa cum rezultă din înştiinţarea de plata nr.SV11296/22.06.2006 a fost achitată rata nr.1, rămânând neplătite ratele nr.2, nr. 3 şi nr.4 prevăzute în contract .

Prin clauza contractuală părţile au convenit că, în cazul neachitării la scadenţă şi în cuantumul stabilit a sumelor reprezentând rate eşalonate ale tarifelor de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România, debitorul să plătească penalităţi de întârziere în cuantum de 0,15 % pentru fiecare zi de întârziere asupra sumei totale datorate.

Cum debitorul nu a achitat la scadenţă sumele datorate, creditoarea a calculat penalităţi de întârziere în cuantum de 2132,28 euro, sumă înscrisă în cuprinsul notei de calcul, întocmită de către aceasta, aflată la fila nr.9 în dosar .

Analizând cu prioritate excepţia invocată, instanţa constată că aceasta este întemeiată pentru următoarele considerente :

Pornind de la dispoziţiile art. 5 alin.2 din Decretul nr.31/1954 privitor la persoanele fizice si juridice, potrivit căruia capacitatea de folosinţă este capacitatea de a avea drepturi şi obligaţii, capacitatea procesuală de folosinţă apare ca fiind aptitudinea unei persoane de a avea drepturi şi de a-şi asuma obligaţii pe plan procesual.

Persoana care are capacitate de folosinţă a drepturilor civile are şi capacitate procesuală de folosinţă în legătura cu drepturile şi obligaţiile sale.

In condiţiile art. 42 alin.1 Cod procedura civila » Orice persoană care are folosinţa drepturilor civile poate să fie parte în judecată. »

Raportând aceste dispoziţii la situaţia de fapt se observă că excepţia invocată este întemeiată întrucât, aşa cum rezultă din adresa nr.6851/21.05.2008 înaintată de Oficiul Registrului Comerţului, S.C C S.A este o societate radiată, fiind închisă procedura falimentului.

Prin urmare, încetarea capacităţii procesuale de folosinţă a persoanei juridice are loc la data încetării persoanei juridice însăşi.

Având în vedere aceste considerente, instanţa va anula cerea de chemare in judecata.

Tags: