Top

COMERCIAL. Acţiune în rezilierea contractului privind achiziţionarea rovinietei de către o societate comercială. Incidenţa art.13 alin.2 din Ordinul nr. 1433/2002 privind aprobarea Normelor metodologice în materie

Prin acţiunea înregistrată la Judecătoria Buzău sub nr. 1671/200/2008 din 6.03.2008, reclamantul G.C.a chemat în judecată pe pârâta CNADNR – SA, solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună anularea contractului nr. 2731 din 5.09.2005 privind achiziţionarea rovinietei anuale pentru autoturismul înmatriculat sub nr. BZ-04-UMF.

În motivarea acţiunii, reclamantul a învederat că la data de 5.09.2005 a încheiat cu pârâta contractul nr. 2731 pentru plata tarifului de utilizare a drumurilor naţionale pe o perioadă de 12 luni pentru autoutilitara proprietate personală înmatriculată sub nr. BZ-04-UMF. Ulterior încheierii contractului în baza unui înscris sub semnătură privată a înstrăinat autoturismul cumpărătorului D.F., acesta achitând preţul integral în cadrul procesului ce a făcut obiectul dosarului nr. 3029/200/2006 al Judecătoriei Buzău. Vânzând autoutilitara, consideră că nu mai datorează pârâtei contravaloarea ultimilor rate scadente din rovinietă, în sumă totală de 772,75 euro, astfel cum a fost somat.

Pârâta a formulat întâmpinare conform art. 115-118 din Codul de procedură civilă solicitând respingerea acţiunii ca neîntemeiată, întrucât reclamantul, deşi a înstrăinat autoturismul, nu a dat eficienţă dispoziţiilor art. 13 alin.2 din Ordinul nr. 1433/2002 şi nici prevederilor art.2 pct.10 din contract.

Prin sentinţa nr. 2283 din 17.04.2008 s-a respins acţiunea ca neîntemeiată.

Pentru a hotărî astfel, instanţa fondului a reţinut în fapt şi în drept:

Deşi, prin acţiunea formulată, reclamantul a solicitat anularea contractului încheiat cu pârâta, din conţinutul cererii rezultă că nu se pretinde nicio neregularitate privind condiţiile de fond sau formă ale contractului.

Invocându-se înstrăinarea autovehiculului pentru care s-a achiziţionat rovinieta în 4 rate eşalonate pe o perioadă de 12 luni, obiectul acţiunii în constituie rezilierea contractului încheiat între părţi.

Prin urmare, cauzei îi sunt incidente dispoziţiile art. 13 alin. 2 din Ordinul nr. 1433/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România, potrivit cărora în cazul schimbării destinatarului rovinieta îşi păstrează valabilitatea.

De asemenea, potrivit art.2 pct.10 din contract, în cazul radierii din circulaţie a autovehiculului beneficiarul se va prezenta la oficiul poştal care a încheiat contractul, cu copie legalizată a certificatului de radiere emis de organele de poliţie, urmând ca părţile să încheie actul de reziliere a contractului.

Or, după cum rezultă din însăşi acţiunea formulată, reclamantul a înstrăinat autovehiculul fără să îndeplinească împreună cu cumpărătoarea procedura radierii şi reînmatriculării acestuia şi nici nu a întreprins demersuri pentru a obţine constatarea transferului de proprietate prin hotărâre judecătorească, astfel că pârâtei nu i se poate imputa neexecutarea contractului sau executarea lui necorespunzătoare.

Prin decizia 980 din 10.12.2008 pronunţată de Tribunalul Buzău s-a respins recursul declarat de petiţionar.

Recursul a fost iniţial înregistrat pe rolul Secţiei civile a Tribunalului Buzău sub nr. 1671/200/2008 din 12.06.2008, iar prin încheierea din 17.09.2008 s-a dispus scoaterea cauzei de pe rol, înregistrându-se pe rolul Secţiei Comerciale şi de Contencios Administrativ sub nr. 1671/200/2008 din 1.10.2008.

Deşi legal citată, intimata nu a formulat întâmpinare şi nici nu s-a înfăţişat în instanţă.

Respingând recursul, tribunalul a reţinut în fapt şi în drept:

Lămurind obiectul cererii şi având în vedere probatoriul administrat în cauză, instanţa fondului a reţinut în mod corect şi motivat că acţiunea în rezilierea contractului nr. 2731/5.09.2005 privind achiziţionarea rovinietei anuale de către reclamant pentru autovehiculul BZ-04-UMF este neîntemeiată.

De necontestat, reclamantul a înstrăinat autovehiculul respectiv către o terţă persoană, contractul de vânzare-cumpărare fiind valid din momentul predării bunului şi încasării preţului.

Într-un astfel de caz, însă, schimbându-se deţinătorul autovehiculului, rovinieta îşi păstrează valabilitatea conform dispoziţiilor art. 13 alin.2 din Ordinul nr. 1433/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România.

Potrivit art.2 pct.10 din contract, „în cazul radierii din circulaţie a autovehiculului, beneficiarul se va prezenta la oficiul poştal care a încheiat, cu copie legalizată a certificatului de radiere emis de organele de poliţie, urmând ca părţile să încheie actul de rezilierea contractului”.

Şi cum reclamantul nu a îndeplinit procedura legală, ce se regăseşte şi în contractul a cărui reziliere se solicită, pârâtei nu-i poate fi imputată neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a acestuia.

În contextul situaţiei în fapt şi în drept expuse, tribunalul nu a primit motivul de recurs invocat de reclamant, în condiţiile în care suma de 772,75 euro, reprezentând contravaloarea diferenţei de preţ a rovinietei şi penalităţii aferente, nu a făcut obiectul unei eventuale cereri reconvenţionale în cadrul cererii principale.

Tags: